“ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД – гр. Самоков

Нашата дейност е обслужване на организации по трудова медицина. Нашата фирма има за цел подобряване условията на труд . За да я постигнем ние следим и вкарваме ново оборудване, нормален режим на работа и почивки, намаляване на отсъствията от работа поради заболяване. “ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА Read more…

ЛЕЙБЪРМЕД” ЕООД – Трудова медицина – гр. Велико Търново

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина Read more…

СТМ „Екс Мед Консулт“ – Трудова медицина – гр. София

СТМ „Екс Мед Консулт“ ще бъде насреща при нужда на работодателите от консултиране и подпомагане, свързано с превенцията и осигуряването на безопасни условия на труд. Службата би могла да се заеме с наблюдението, с анализа, както и с оценката на здравното състояние на работещите, свързано с условията на труд. Чистота Read more…

ЗФ “Здраве” АД – Служба по трудова медицина – гр. София

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд. Работодателите осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина. Read more…

Служба по трудова медицина ПЛЮС – гр. София

Фирма СТМ – ПЛЮС е създадена през 1999г. Със седалище гр. София. Нашата дейност е обслужване на организации по трудова медицина. Нашата фирма има за цел подобряване условията на труд . За да я постигнем ние следим и вкарваме ново оборудване, нормален режим на работа и почивки, намаляване на отсъствията Read more…

Фондация “ХЪРС” – гр. София

Фондация “ ХЪРС” е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с Решение на Софийски градски съд по фирмено дело №457/2011г. и вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Учредител на фондацията е адвокат с Read more…

Служба по трудова медицина “Тиймкод”- гр. София

Фирмата предлага обучение на длъжностни лица, които водят инструктажите по безопасност и здраве при работа Обучение на членовете на КУТ и ГУТ  по безопасност и здраве при работа Обучение на координатори в строителството Практически семинари “Защита от санкции при проверка от Инспекция по труда” Абонаментно обслужване Оценка на риска Програми Read more…

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА “БУЛМЕДИКУС” – гр. Пловдив

Службата по трудова медицина при “БУЛМЕДИКУС” ЕООД е създадена през 2003г. “БУЛМЕДИКУС” ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 435/14.08.2003г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация № 047-1/10.04.2008г. Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните Read more…

Актива 1 – Служба по трудова медицина – гр. София

Актива 1 е Служба по трудова медицина. Фирмата предлага комплексно обслужване по договор. Договорът обхваща пълният задължителен обем от дейности, предвидени от ЗЗБУТ и Наредба 3 от 2008 година.   Актива 1 организира профилактични медицински прегледи  и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска на работното Read more…

Службата по трудова медицина “Интелект” ЕООД – гр. Бургас

Интелект ЕООД е частна фирма, създадена през 1998 г., с основен предмет на дейност Служба по трудова медицина /СТМ/.         СТМ Интелект ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването през 1999 г. и пререгистрирана по Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ (Д.в.бр.14/2008 Read more…