Team Code – Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Published by burn on

Каним Ви да вземете участие в организираните от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с практическа насоченост, дискусии и казуси.

Всички преминали и завършили успешно курса ще получат Сертификат, валиден пред Инспекцията по труда, Камарата на строителите и др. организации.

Условия за участие:

 • 96.69 лв. за един участник в редовна форма на обучение;
 • 86,69 лв. на участник при двама записали се в редовна форма на обучение;
 • 76.69 лв. на участик при трима записали се в редовна форма на обучение;
 • 66.99 лв. на участник при четирима записали се в редовна форма на обучение;
 • 54.90 лв. на участник в дистанционна форма на обучение:
 • Индивидуална оферта при групови и/или изнесени обучения;
 • Цените са без ДДС

Необходимо е да се обадите на телефон: 0

2 884 84 69 или моб. 0896 659 238, или да ни изпратите писмена заявка на е-мейл: team@team-code.org

В таксата на редовната форма се включват: участие в обучението, сертификат за преминато обучение, индивидуални консултации, папка с цип съдържаща листове за водене на записки, химикалка, CD с действащото нормативно законодателство в Република България по Безопасни условия на труд и данни за задължителния пакет документи, кафе, чай и минерална вода в почивките, два двойни сандвича в обедната почивка, дребни сладки, ваучер за 10% отстъпка при включване в друго обучение на ТИЙМКОД ЕООД, участие в томбола с награди.

1. Обучение на длъжностни лица, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа на основание на чл.6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;

 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да водят инструктажите в дружеството;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

2. Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;

 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да изпълняват функциите на орган по БЗР;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

3. Обучение за защита от санкции при проверка от Инспекция по труда, съгласно Кодекс на труда и ЗЗБУТ;

 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти от отдел човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

4. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;

 • Задължително за собственици на фирми, управители, мениджъри човешки ресурси и др. ръководни специалисти.

5. Обучение на  членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба 4 за обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд;

 • Задължително за членовете в групите и комитетите по условия на труд в предприятията.

6. Обучение на координатор по безопасност и здраве в строителството, съгл. чл.5 от наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

 • Задължително за координатори по безопасност и здраве в строителството.
СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводно обслужване на фирми

 1. Изготвяне на счетоводна политика;
 2. Обработка на първични счетоводни документи;
 3. Изготвяне и подаване по електронен път на справки за НАП, НОИ и др.;
 4. Изготвяне на месечни и годишни справки,
 5. Подготвяне на документи и регистрация по ДДС;
 6. Изготвяне и подаване по електронен път на ДДС декларации;
 7. Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
 8. Изготвяне на счетоводен баланс, ОПР, ОПП;
 9. Изготвяне на периодични финансови отчети;
 10. Изготвяне на оборотни ведомости;
 11. Изготвяне и водене на амортизационен план за ДМА;
 12. Изготвяне на банкови документи;
 13. Ежемесечно следене на разплащания с клиенти и доставчици;
 14. Други.

Годишно счетоводно приключване:

 1. Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
 2. Изготвяне и подаване по електронен път на годишния финансов отчет /ГФО/ към ТР, НСИ, НАП;
 3. Изготвяне и представяне в Национален Статистически Институт  на годишните статистически форми;
 4. Изготвяне на годишна данъчна декларация по чл. 50 за доходите на управителя;

Труд и Работна Заплата – ТРЗ:

 1. Оформяне н поддържане на пълни трудови досиета на служители на хартиен и електронен носител;
 2. Заповеди, Графици за отпуски;
 3. Изготвяне на трудови договори, договори за обучение и повишаване на квалификацията, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване, уведомления и др.;
 4. Водене на книга за начален инструктаж и служебна бележка за такъв;
 5. Ведомости за работни заплати;
 6. Декларации Образец 1 и 6, Декларация 6 – 13 за самоосигуряващи се лица;
 7. Корекции на декларации и др. информация;
 8. Удостоверение за доходи;
 9. Уведомления по чл. 62 от КТ;
 10. Издаване на документи УП;
 11. Рекапитулация за осигуровки и видове плащания;
 12. Регистрация на болнични листове в НОИ;
 13. Документи за пенсиониране, трудоустрояване и др.;
 14. Служебни бележки за доходи;
 15. Справки семейни помощи;
 16. Справки за Бюро по труда при освобождаване на служител;
 17. Оформяне на трудови и осигурителни книжки;
 18. Административно отразяване на промените в трудовото законодателство /анекси/;
 19. Трудово-правни консултации, съобразно действащото трудово законодателство;
 20. Други;
КОНТАКТИ

“Team Code”
website: team-code.org
Адрес: гр. София, ул. инж. Георги Белов № 17, ет. 4
Тел.: 02 88 48 469
Моб. тел.: 0896 659 238;
E-mail: team@ team-code.org;

 

Офис
Адрес: гр. Варна, ул. Константин Доганов № 6, партер
Моб. тел.: 0882 611 920
E-mail: stm@ team-code.org;

Текст и изображения: team-code.org