“Янос” ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Стара Загора

Published by burn on

Служба трудова медицина при „Янос” ЕООД е създадена през 2000 съгласно чл.25д, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина . Фирмата е регистрирана в МЗ под 277 – 2 от 21.11.2014 г.

 

Кои сме ние 
Ние сме модерна, надеждна, с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на трудово-медицинските услуги: здравето и безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.
Стремежът на компанията ни, както на българския, така и на европейския пазар, е да обучи работодателите и работещите да не допускат трудови злополуки. Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, ние ще Ви помогнем да повишите производителността във Вашето предприятие, като ефективно Ви консултираме с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството.

Цели
Главната ни цел се изразява в това да подпомагаме нашите клиенти, обществото и бъдещите поколения в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия при работа. Персоналът на СТМ „Янос” ЕООД се състои от висока квалифицирани служители , които са готови да намерят оптималните решения за нашите клиенти.

Мотивация, производителност, икономически ползи, отговорност, правна уредба.

Психологическият и социалният стрес може да доведе до отсъствия по болест и злополуки на работното място. Работодателят, който инвестира в здравето и в доброто физическо и психическо състояние на своите работници и служители има по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни работещи.
Добрите условия на труд на работното място водят до по-висока производителност. Изследванията доказват, че най-развитите държави правят големи инвестиции в трудовата медицина и в осигуряването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд на работното място.
В световен мащаб, през последните години икономическите загуби от отсъствия по болест са около 60-70 милиарда евро. Работодателят плаща чрез производствени загуби и инвестиции в обучението на заместващи кадри. Профилактичните мерки намаляват отсъствията по болест и злополуките на работното място. Тези инвестиции обикновено се възвръщат в течение на 3-5 години.
Проучванията показват, че само 10-15 % от работниците и служителите са лоялни към своите работодатели. Въпреки това работодателят има етично, социално и законово задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работещи.
Законодателството по здравословни и безопасни условия на труд определя задълженията на работодателите в тази област. Това са закони, наредби, правилници, конвенции, международни договори и други. Някои общи примери са Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, Наредба за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и др. .
“Янос” ЕООД предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейскито законодателство, и с индивидуалните потребности на клиента в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Според нуждите на Вашето предприятие, извършваме консултации, подготовка за сертификация и внедряване на системи, съобразно европейските стандарти.
За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме професионални комплексни решения по всички въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, трудова медицина, хигиена и безопасност на храните.

ОБУЧЕНИЯ

“Янос” ЕООД разполага с обучителен център. Дейността на центъра е насочена към обучения в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, трудова медицина, хигиена и безопасност на храните и българското и европейското трудово законодателство. Центърът работи с висококвалифицирани лектори, доказани професионалисти в сферата, в която работят. Дейността на центъра е насочена към държавния и реалния сектор.
Тук може да намерите програмата на центъра за 2014 година.

КОНТАКТИ

“Янос” ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. “Бяло море” - на територията на Газстанция „Берое”
Адрес: гр. София, ЖК. “Лагера”, ул. “Мъглен” 24
Тел.: 042/ 604 736; 02/953 00 21; 0878 385 134
Е-mail: