Център за социални услуги Ангелови гр. София

Published by burn on

„Център за социални услуги Ангелови” с регистрация в АСП № 1247-01, 1247-02,1247-04,1247-05,1247-06 и 1247-03 от 26.07.2013г е организация, която предоставя комплекс от специфични услуги, подпомагащи грижите за възрастни, болни и хора с увреждания в тяхната обичайна домашна среда и/или по време на престоя им в лечебно заведение. Дейността ни е насочена и към подкрепа на семействата в посока – консултиране при възникване на нова ситуация, информиране за възможностите за бързо и ефективно ориентиране в здравната и социална система, подобряване цялостната грижа за пациента, психологическа подкрепа. Основна наша цел е да подпомагаме подобряването на качеството и стандарта на живот на хората, които поради здравословни проблеми и проблеми на развитието попадат в социална изолация, както и да намалим натоварването върху близките и роднините им.Центърът предоставя услуги, насочени към преодоляване на проблеми в развитието на децата. Разполагаме с обособен кабинет за логопедична и психологична диагностика и терапия, и с квалифициран логопед и детски психолог. Целта е проблемът, свързан с развитието на всяко дете, да се разглежда в неговата цялост, за да се предложи най-адекватна и ефективна терапия, по време на която семейството е активен подкрепящ фактор.В Центъра е обособен и психо-травма сектор, в който се организират фокус групи, в които хора с определен проблем или преживяли пост-травматичен стрес, ще получат разбиране, подкрепа, помощ и усещане, че не са сами, че това, което им се случва е преодолимо.

Мисия – „Център за социални дейности Ангелови” подпомага и подкрепя грижата за възрастни, деца и техните семейства чрез предоставяне на пакет от адекватни, навременни и гъвкави социални услуги, допълващи съществуващите в социалната и здравна система или предлагащ нови и алтернативни форми на тези услуги.

Визия – „Център за социални дейности Ангелови” разгръща широкоспектърни социални услуги, актуални и адекватни на променящите се нужди и потребности и запълващи дефицитите в съществуващите здравна и социална системи. Специфичната ни цел е да подкрепим и подпомагаме на всякакъв етап хората, които в един или друг момент се чувстват уязвими, изправени пред необходимостта сами да се справят в трудна, нова или неочаквана ситуация, свързана със социален или здравословен проблем, засягаща самите тях или техни близки.

 

СПЕЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

„Център за социални дейности Ангелови” предоставя следната специализирана консултативна дейност в две направления:1. Запрещение, недееспособност, настойничество и попечителство. Центърът консултира и оказва съдействие за изготвяне на искове на ищци, за поставяне под пълно или ограничено запрещение пред СГС или Прокурор при наличието на следните материално-правни предпоставки:

 • да е налице болестно състояние на лицето, което да засяга неговата воля или психиката му.
 • как това болестно състояние се е отразило върху възможността на лицето да осъзнава действията и волеизявленията си.
 • при наличието на две групи заболявания, съгласно ЗЛС.

1.Слабоумие – това е вродено психическо заболяване (умствена изостаналост), със следните степени на засягане:

 • Дебилност /лека умствена изостаналост/
 • Имбецилност /умерена умствена изостаналост/
 • Идиотия /тежка умствена изостаналост/

2. Придобити психически заболявания – напр. психическото разстройство, със следните форми:

 • Психопатии
 • Шизофрении
 • Неврози
 • Депресии
 • Циклофрении /манийно-депресивна психоза/
 • Делирии
 • Атенции
 • Някои проявни форми на епилепсиите

Ищци могат да бъдат съпругът/съпругата, близки, роднини, както и всяко лице, което има интерес от поставянето на дадено лице под запрещение.

Когато няма предявен иск за поставяне под запрещение от близки или роднини, или когато липсват такива, но лицето не е в състояние да контролира действията си и поставянето под запрещение е в обществен интерес, тогава ищец се явява прокурора.

Важно:

1. Наркоманията и алкохолизмът не са предпоставка за поставяне на едно лице под запрещение, с изключение на случаите, в които те са довели до развитието на психическо разстройство.

2. Едно лице може да бъде поставено под запрещение при наличието на едно от горните групи заболявания, само ако страдащите от тях не могат да възприемат разпорежданията на правната норма, т.е. не могат да контролират действията си.

3. При наличие на кратковременни болестни състояния на лицето, то не може да бъде поставено под запрещение.

4. Всяко решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение се определя от СГС като независимо дали прокурор е страна по случая или не е, той може да обжалва решението на СГС.

5. СГС задължително разпитва всяко лице, което трябва да бъде поставено под запрещение, а при невъзможност да се яви в съда, съдебния състав го посещава лично.

6. Центърът не участва в производството, същинското встъпване и не се явява трето лице в процедурата за поставяне под запрещение, а влиза в ролята на консултативно и насочващо звено.

2. Настаняване в специализирани институции

При изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността и при изявено лично желание на лицето или на неговия законен представител, центъра консултира и оказва съдействие за цялостната процедура и подготовка и подаване на документи за настаняване в специализирана институция.

Специализираните институции за краткосрочни или дългосрочни социални услуги са:

 • Домове за деца или младежи с физически увреждания;
 • Домове за деца или младежи с умствена изостаналост;
 • Домове за възрастни хора с умствена изостаналост;
 • Домове за възрастни хора с психични разстройства;
 • Домове за възрастни хора с физически и други увреждания;
 • Домове за възрастни хора с деменция;
 • Социални учебно-професионални заведения;
 • Домове за стари хора;
 • Приюти;
 • Домове за временно настаняване.

Важно!

Специализираните институции са обособени съобразно здравословното, физическо и психическо състояние на лицето, доказуеми с ЕР на ТЕЛК или ЛКК.

Настаняването в Домове за възрастни хора с умствена изостаналост или Домове за възрастни с психически разстройства се съгласува с АСП.

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

Център за социални дейности “Ангелови” предоставя безплатни услуги за възрастни и лежащо болни хора в социален риск. Услугите се предоставят на лица в терминален стадий или лежащо болни, които са в невъзможност да покриват основните си здравни и социално-битови нужди, не могат да се обслужват самостоятелно и са лица в тежък социален риск.Условия за предоставяне на безплатните услуги

 • да нямат близки и роднини
 • да са в ситуация на изоставяне
 • да са възраст над 75 г.
 • да живеят сами
 • да са с трайно намалена работоспособност над 90 %
 • да не притежават повече от едно жилище

Целите на предоставяната услуга са повишаване качеството на живот, психо-емоционалното състояние и жизнената активност. Услугите се предоставят след изготвяне оценка на потребностите според индивидуалните нужди на лицето и заключение на социалния работник.

 

КОНТАКТИ
Център за социални дейности Ангелови – socialangel.bg
Адрес: гр. София, ул. Петър Парчевич 41-партер, ап.1
Тел.: 02 851 01 70
Моб. тел.: 0896 210 543, 0882 478 617, 0878 536 181,
Е-mail: office@ socialangel.bg