Фондация “ХЪРС” – гр. София

Published by burn on

Фондация “ ХЪРС” е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с Решение на Софийски градски съд по фирмено дело №457/2011г. и вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Учредител на фондацията е адвокат с дългогодишен опит в дела за обезщетения на пострадали при непозволени увреждания.

Първи дарители на средства за дейността на фондацията са клиенти на Учредителя, които вече са получили обезщетения за причинените им неимуществени и имуществени вреди като пострадали при пътно-транспортни произшествия или други инциденти.

Дейноста на фондация “ХЪРС”

Идеята за създаването на фондацията е да бъдат подпомогнати пострадалите от ПТП
веднага след настъпването на злополуката, когато имат нужда както от средства, така и от психологическа подкрепа и съдействие , за да получат адекватно лечение.

Една от основните дейности е да разясним правата, които имат като пострадали и да им се помогне да ги реализират успешно.Фондацията има представители и сътрудници в цялата страна. Работим с утвърдени специалисти: лекари, психолози, рехабилитатори, адвокати.

Фондация “Хърс” предоставя на пострадалите при ПТП безплатна правна помощ от
квалифицирани адвокати, специализирани в тази област, изразяваща се в :

• Консултиране и разясняване на правата му като пострадал в наказателното производство;

• Процесуално представителство в наказателното производство, което включва:

• Следене хода на воденото досъдебно производство, запознаване с
материалите по същото и подаване на жалби, искания, бележки и възражения;

• Участие в съдебното производство като частен обвинител с цел поддържане на обвинението наред с прокурора и евентуално обжалване на съдебните актове;

• Oбразуване и представителство по дело , водено срещу застрахователната компания, където е застрахована гражданската отговорност на виновния за ПТП водач или срещу Гаранционния фонд за присъждане на застрахователни обезщетения на пострадалия за претърпените от него неимуществени и имуществени вреди;

• Oбразуване и представителство по изпълнителни дела с цел събиране на
присъдените от съда суми като обезщетения в полза на пострадалия.

• Заплащане от страна на ФОНДАЦИЯТА на таксите и разноските по водените
дела, както и хонорара на адвоката, който го е представлявал.

 

ВИДОВЕ ИНЦИДЕНТИ

* Ухапване от куче
* Трудови злополуки
* Пътни инциденти
* Лекарска грешка

Гореща линия: 0700 10 213

 

КОНТАКТИ

Фондация “ХЪРС” – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №14
Адрес: гр.Бургас, пл. Св. Св. Кирил и Методий 6
Тел.: 087 7939199, 087 7939196
Е-mail:
Web site: http://harsfoundation.com