Тъканна банка “БулГен” гр. София

Published by burn on

“Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД представлява предприятие на регистрираното по Търговския закон акционерно дружество “Тъканна Банка – БулГен ” – Ф.Д. No 2255/2006 на Софийски градски съд, гр. София, 7 с-в с 100% частна собственост. Тъканна банка БУЛГЕН е българско лечебно заведение и всички дейности се извършват в България. Първоначално тъкaнната банка е регистрирана с име Национална Клетъчна Банка, като в последствие е пререгистрирана на БулГен. БулГен извършва дейност съгласно разпоредбите на “Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки” и “Закон за лечебните заведения”. Регистрирания предмет на дейност е: Вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели.

СЕРТИФИКАТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ

Разрешения от “Изпълнителна агенция по трансплантациите” към Министерство на здравеопазването: No3/03.11.2006г.Разрешение No3a/16.01.2007г.Разрешение No6/03.07.2009г. и Разрешение 5/26.11.2010г. БУЛГЕН е администратор на лични данни и има удостоверение издадено от “Комисията за защита на личните данни” – Удостоверение No 0049432ISO 9001:2008 сертификат ANAB иISO 9001:2008 сертификат UKAS.

ЕКИП И ОПИТ. ДЕЙНОСТ.

Екипът в БулГен се състои от водещите специалисти в България в областа на работата със стволови клетки и лабораторна дейност. Създадени са специализирани раборатории в които се извършват дейностите със съответните видове стволови клетки, научна лаборатория и криобанка.
ЗАЩО ГО ПРАВИМ

Визия, цели и задачи

Основната визия на “Тъканна банка – БУЛГЕН”АД е чрез прилагането и развитието на високо технологични иновационни решения в областта на регенеративната медицина, крио съхраняването и диагностиката свързана с тъкани и клетки за трансплантация, организация и обслужване на клиентите, да се изпълнява поетата отговорност към обществото, клиентите и служителите, основана на принципа на “Тоталното качество”. Краткосрочните цели и свързаните с тях задачи са в областта на постоянен и планиран реинженеринг на извършваните дейности и постигане на максимална ефективност. Стратегическите цели са свързани с разширяване на извършваните дейности по изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели, както и развиване на научно-развойна дейност.

Мисия

В основата на развитието на една организация е нейната полезност за обществото, определена чрез нейната мисия. За “Тъканна банка – БулГен”АД мисията се изразява в приемането на няколко отговорности: Към обществото: “Тъканна банка БУЛГЕН” АД да извършва своята дейност като отговорен член на обществото, спазвайки съответните закони и активно да участва в осигуряването на високо качествена медицинска помощ за хората. Към клиентите: “Тъканна банка БУЛГЕН” АД да предоставя широкобхватна и достъпна дейност по изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели с постоянно качество и надеждност, отговарящи на строги критерии, и осигурено стандартизирано обслужване. Към служителите си: “Тъканна банка БУЛГЕН” АД да осигури на всички свои служители добри и безопасни условия на работа; добри и конкурентни договорни условия; да осигурява постоянна организация и начин на работа, способстващи за професионалното им развитие, за да се изграждат и развиват като високо квалифицирани специалисти с отлични етично морални и професионални качества.

Качество и надеждност

В “Тъканна банка БулГен” АД е изградена и въведена система за управление на качеството (сертификати по ISO 9001:2008 към ANAB и UKAS) съобразена с изсикванията на действащата нормативна уредба в Р. България, разработената специализирана нормативна уредба на Европейския съюз и натрупания световен опит. В “Тъканна банка БулГен” АД всеки материал и клиент е кодиран с уникален идентификационен номер гарантиращ пълна идентичност между биологичен материал и клиент, както и висока степен на сигурност и конфиденциалност В “Тъканна банка БулГен” АД се използват утвърдени, съвременни методи за изследване, съхраняване и преработване на клетки за медицински цели. Оборудването и апаратуратa отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO, TUV), като се инсталират и поддържат от специализирани технически служби или сервизи на фирмите производители. Всички служители на БулГен притежават съответна образователно квалификационна степен и изпълняват своите професионални задачи компетентно, отговорно и мотивирано. Медицинските дейности се ръководят от лекари със съответни специалности, като една от основните задачи на тези специалисти е изграждане на система за осигуряване на качеството и контрол на приложението и. Екипът е изгражден от добре подготвени лабораторни лекари, биолози и квалифициран среден медицински персонал, като по този начин се осигурява устойчивото всекидневно функциониране на “Тъканна банка – БулГен” АД. Всички новопостъпващи служители (лекари, медицински лаборанти, биолози) преминават през регламентирана процедура на тестване на техните знания и умения, одобряване за работа и последващо вътрешно фирмено обучение преди допускане до самостоятелно изпълнение на задълженията.

Обслужване и лоялност към клиента

На клиентите се предоставя обстойна консултация от специалист относно възможностите, перспективите, ползите и рисковете от вземането, изследване, съхраняване и преработване на клетки с медицински цели, както и разясняване на същността на всички дейности, които ще бъдат извършени. “Тъканна банка – БулГен” посредством създадената организация на работа, гарантира конфиденциалността на биологичния материал и самоличността на клиента. Към всеки клиент се подхожда с разбиране и зачитане на неговите личностни права според Конституцията на Р. България и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Взаимоотношенията с клиентите се основават на писменни документи регламентиращи правата, задълженията и отговорностите на двете страни, които взаимоотношения преди подписването на документите се разясняват детайлно на клиента. Създават се гъвкави финансови схеми на плащане за използваните услуги съобразени със социално икономическото състояние на Р. България и даващи възможности за съвременни начини и форми на финансиране и плащане.

Социална значимост за обществото

Посредством цялостната организация на дейността се постига възможност за изпълняване както на частен така и на обществен интерес в областа на изследване, съхраняване и преработване на клетки с медицински цели. Разработват се търговски взаимоотношения с клиента, които да направят използваните услуги финансово достъпни. Непрекъснато се разширяват възможностите за изследване, съхраняване и преработване на клетки с медицински цели чрез въвеждането на последните достижения на медицинската наука в тези области и обновяване на съществуващото оборудване и апаратура.

ЗАЩО ДА СЪХРАНИМ

Защо да съхраним “млади” стволови клетки изолирани от кръв и тъкан от пъпната връв?

 ПРИЧИНА 1 Това е шанс само веднъж в живота на съвременния човек, защото е обвързан с неговото раждане.

Тази възможност не са я имали децата родени преди 2004 г. в Европа. По време на раждането на детето може да се вземе биологичен материял, от който да бъдат изолирани хемопоетични и мезенхимни стволови клетки.

ПРИЧИНА 2 Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан. Само тези стволови клетки не са обременени от процесите на стареене, което ги прави по-подходящи да се трансформират в други видове клетки, т.е. те са по-ефективни – по-малъкй брой клетки са необходими за постигане на желания терапевтичен ефект.

ПРИЧИНА 3 Без болка и без травма.

Вземането на биологичните материали се извършва след раждането на бебето. Това прави манипулацията абсолютно е безопасна за новороденото, също безболезнена и безрискова за  майката.

ПРИЧИНА 4 Съхранението на стволови клетки в България (в БулГен) е предимство.

При извършването на всички лабораторни дейности по обработката на кръвта и тъканта от пъпна връв, извличането на стволовите клетки и тяхното дълготрайно съхранение на едно място в БулГен, се избягват всякакви рискове свързани с посредници (трети лица при извършваните дейности), по-малко време от раждането до заповане на обработката (резултата е повече годни за съхранение стволови клетки), премахване на рисковете при дълго транспортиране и преминаване на граници.

КОНТАКТИ

Тъканна банка БулГен АД – bulgen.com

Адрес: гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда
Тел.: 02 829 91 70
Работно време на административен офис: От Понеделник до Петък от 9:00 до 17:30ч.


Вижте по-голяма карта