Трудова медицина София – Лорамед

Published by burn on

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „ЛОРАМЕД“ СОФИЯ РАБОТИ НА НАЙ-ИЗГОДНИ ЦЕНИ. ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА НА РИСКА. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗРЯДНОСТТА НА ВАШАТА ФИРМА ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА И ДРУГИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

Ние предлагаме БЕЗПЛАТНИ консултации от специалисти в областта на ЗБУТ. Също така разработваме и изготвяме документи, описващи дейностите, които Вашата фирма трябва да извършва за осигуряване на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка. Изготвяме оценка на риска, провеждаме обучения по безопасност и здраве при работа и организираме периодични медицински прегледи. Само при нас можете да направите ПРЕДПЪТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ в нашият център, а  за сключилите комплексен договор за трудова медицина и преминали през профилактичен преглед служители само срещу потребителска такса ползват Дежурния кабинет на МЦ Лора.

Служба по трудова медицина ЛОРАМЕД ООД е създадена през 2004 г. с цел подпомагане и консултиране на фирми за по-добри условия на труд, съгласно ЗЗБУТ. През всички години усърдна работа СТМ Лорамед запазва своята идентичност, като остава вярна на своите принципи – честност, лоялност и коректност. Всички служители на фирмата насочват своето внимание към опазване и запазване здравето на служителите на своите клиенти. СТМ Лорамед предоставя на своите клиенти комплексно обслужване, което включва:

Абонаментно обслужване;

Анализ /одит/ на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина, в съответствие с изискванията на Наредба N3/ 25.01.08 г. за Условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и ЗЗБУТ;

Анализ /одит/ на съществуващата документация по оценка на риска на здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба N5/ 1999 г. на МТСП и МЗ;

Методическа помощ и участие в заседанията на Комитета по условията на труд;

Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита;

Изготвяне на лични здравни досиета на служителите и работниците, а при наличие на такава документация – периодично отразяване в нея на болнични листове, резултати от медицински прегледи и др.;

Консултации за здравното състояние на служителите и работниците при постъпване на работа и при прекратяване на трудовите им правоотношения – при поискване;

Ежегоден анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на резултатите от извършени профилактични прегледи и изследвания на показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд и данните за професионална заболеваемост;

Определяне обема на задължителните профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба N3/ 87 г. и последвалите изменения и допълнения на МЗ;

Обучение на лицата, определени за оказване на първа долекарска помощ и самопомощ;

Консултации при изпълнение на предписанията, извършени от контролните органи по труда;

Участие в комисията за ежегодно определяне на местата за трудоустроени лица;

Разработване на физиологични режими на труд и почивка;

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба N5/ 99 г. на МТСП и МЗ.

 

КОНТАКТИ

Адрес: София, ул. Света София 8
Телефон: 02/958 40 03, 0879 55 35 15
Емайл: loramed_stm@abv.bg