СТМ “Медико-Консулт” ООД – гр. София

Published by burn on

СТМ “Медико-Консулт” ООД осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо:

1. Разработка на мерки за отсраняване и намаляване на риска за здравето и опасноста при работа чрез:
– Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица, вкл. “функционалното състояние”
– Изследване елементите на условията на труд: производствен микроклимат, осветление, шум и вибрации, прах, токсични вещества, физиологични фактори на работната среда организация на режим на труд, ергономична оценка и др.
– Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място
– Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труд, избор на средства за лична и колективна защита, трудово натоварване на заболелите служители
– Разработване на програми за намаляване и отстраняване на риска

2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа:
– Провеждане, текущо през годината, на предварителни и периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията нормативни документи, анализ и адекватни препоръки
– Оформяне на досиетата за здравното състояние на работниците и служителите и за състоянието на работната среда и трудовия процес
– Изготвяне на заключение за годността на служителите при изпълнение на даден вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения, превенция на професионално-обусловена заболяемост и трудовия травматизъм.
– Изготвяне на ежегодни обобщени анализи за здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:
– резултатите от извършване на профилактичните прегледи и изследвания, вкл. задължителните при наличие на професионални рискови фактори;
– показателите на временна нетрудоспособност, с оформяне на групите от често и дълго боледували лица като носители на социално-значима заболеваемост в дадения обект;
– показателите на трайна нетрудоспособност по трудовопричинна връзка, профилактиката на инвалидизирането в труда;
– професионалната заболяемост и свързаните с труда заболявания, промоция на здравето на работното място;
– трудовия травматизъм, промоция на безопасността на работното място

3. Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността на работа.

4. Методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблема според изискванията на нормативните документи.

Бихме желали да обърнем Вашето внимание на обстоятелството, че ние предлагаме и реализираме действително комплексно обслужване по трудова медицина, включващо не само предвидените в Наредба №14 часове, но и необходимите измервания, а така също задължителните предварителни и периодични медицински прегледи, извършвани от специалисти с най-висока квалификация. В същото време, по-голямата част от другите служби по трудова медицина, предлагат “комплексно” обслужване в рамките само на задължителните часове, без тези най-съществени и най-скъпи услуги.

ИНФОРМАЦИЯ

Бихме искали да ви информираме, че фирма “Ню Уърлд” ООД може да ви предложи съдействие за калибриране на Вашите уреди в европейски лаборатории към институти, международно признати съгласно CIPM-MRA и акредитирани за извършване на калибриране на уреди в съответствие с изисквананията на стандарта за качество EN ISO/CEI 17025 и отговарящи на BAS QR 2.7 т. 3.4 ревизия 2 01.09.2010г в следните области:

  • Измерване на дължини и ъгли
  • Измерване на маса и налягане
  • Електричeскини измервания (постоянен ток/напрежение, променлив ток/напрежение, параметрични, високоволтажни)
  • Термометрични измервания (температурни, калориметрични величини)
  • Измервания на физико-химични величини (референтни материали и медицински устройства)
  • Измерване на време и честота
  • Измерване на оптични величини
  • Измерване на акустика, вибрации и кинематични величини
  • Измерване на йонизиращи лъчения

Можете да ни изпращате вашите запитвания на следните контакти:

Фирма: Ню Уърлд ООД
Адрес: гр. София, ул. Васил Кънчев № 21
     Ласко Лазаров
Тел.: 00359 (2) 483 17 64;
Mobile: 00359 888 236 883
     Ваня Тодорова
Fax.: 00359 (2) 947 75 53;
Mobile: 00359 889 981 633
e-mail: new3world@gmail.com, office@newstandardbg.eu
УСЛУГИ

Какви Услуги предлагаме?

1. Абонаментно годишно обслужване от СТМ
2. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
3. Комплексни профилактични прегледи с насоченост към рисковите групи
4. Извършване на специализирани изследвания и оценки на факторите на работната среда
5. Лична здравна консултация
6. Здравно-просветна информация
7. Научно-експертен анализ и оценка на здравния статус, рискови фактори и здравни прогнози

Допълнителни медицински услуги:

– Допълнително може да се договори извършване на първични прегледи>

Желаем ви успех със СТМ “Медико-Консулт” ООД

ПАКЕТИ

Имаме удоволствието да ви представим нашата оферта за трудова медицина

1. Абонаментно обслужване (минимален срок на договор – 1 година)
– Разработване на задължителен пакет от документи, които се изискват съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Кодекса на труда (КТ).
– Разработване на вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от КТ).
– Разработване на програма и оценка на риска (ЗЗБУТ, чл. 16, ал. 1; Наредба №5; Наредба №7).
– Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания (КТ чл. 287, Наредба №3 и Наредба №14) и оценяване влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа. Виж повече
– Обучение по здравословни и безопасни условия на труд (КТ, чл. 281; ЗЗБУТ, чл. 16; Наредба №3; Наредба №7).
– Обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ (Наредба №14).
– Разработване на програми за укрепване на здравето и увеличаване трудоспособността, чрез режим на труд и почивка, в зависимост от условията на труд и нормативните изисквания.
Персонална месечна такса за 1 работещ, без ДДС:
Колектив до 20 човека
Колектив от 20 до 100 човека
Колектив над 100 човека
2. Измерване фактори на работна среда
Единична цена за тип работно място, без ДДС:
Микроклимат
Осветление
Шум
Прах
Токсични вещества
3. Измерване на електробезопастност
Измерване на пълния импенданс на контур “фаза-защитен проводник”
Измерване на преходното съпротивление на единичен заземител
Измерване съпротивлението на заземителен контур, импулсно съпротивление, специфично съпротивление на почвата
Профилактичните прегледи при лекари специалисти. Виж повече
Изследване на пълна кръвна картина.
Изследване на урина.
Профилактичните прегледи за вашият тип дейност, включват обикновено следните прегледи при лекари специалисти:
– Преглед от интернист (кардиолог), ЕКГ.
– Преглед от невролог.
– Преглед от очен лекар.
– Преглед от хирург – травматолог.
– Преглед за жените от гинеколог, цитонамазка.
– Преглед за жените от мамолог, мамография при необходимост.
– Преглед уши, нос и гърло, отоневрологичен статус при нужда.

По желание могат да бъдат извършвани и други допълнителни прегледи.

Видовете прегледи се определят от специалиста по трудова медицина в зависимост от условията на труда на отделното работно място. При обслужване на повече от 50 човека персонал се договарят отстъпки. Прегледите се извършват с индивидуални консумативи за всеки пациент.
Всички прегледи се извършват от 8:30 – 14:00 часа всеки работен ден.
Могат да бъдат извършени и на място в предприятието.
СТМ “Медико-Консулт” ООД може да поеме допълнително и целогодишно проследяване и изследване на работещите във фирмата по всички видове медицински специалности.
Заключението се дава от лекари специалисти по трудова медицина. Всички прегледи се извършват реално, а не фиктивно!

КОНТАКТИ

СТМ “Медико-Консулт” ООД – medikoconsult.com

Адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев №21, ет. 3, ап. 10
Тел.: 02 483 17 64
Моб. тел.: 0884 141 064; 0888 236 883
Тел./факс: 02 946 83 49
Е-mail: medikoconsult@abv.bg; medikoconsult@gmail.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. Благоевград, ул. Ал. Стамболийски №48
Тел./факс: 073 88 21 06
Е-mail: medikoconsult@abv.bg; new3world@gmail.com; medikoconsult@gmail.com


Вижте по-голяма карта

“Медицински център Феникс 87″ ООД

Адрес: гр. София, жк. Разсадника, бул. Възскресение, бл. 87, вх. И
Тел.: 02 444 23 40
Факс: 02 444 23 50
Моб. тел.: 0888 804 321; 0889 142 340
Е-mail: mcfenix87_at_gmail.com


Вижте по-голяма карта