ITS | Здравен портал

Служба по трудова медицина “Тиймкод”- гр. София

Фирмата предлага обучение на длъжностни лица, които водят инструктажите по безопасност и здраве при работа

Обучение на членовете на КУТ и ГУТ  по безопасност и здраве при работа

Обучение на координатори в строителството

Практически семинари “Защита от санкции при проверка от Инспекция по труда”

Абонаментно обслужване

Оценка на риска

Програми за предотвратяване, ограничаване и превенция на риска

Подпомагане организацията и консултации относно вида на задължителните профилактични медицински прегледи на работещите и честота на провеждането им, съгласно нормативните изисквания на Република България.

Подпомагане организацията на измервания на факторите на работната среда

Окомплектоване на фирмена документация по ЗБУТ

Дейност по ЗБУТ от името на работодателя

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина “Тиймкод”- гр. София
Адрес: гр. София, ул. инж. Георги Белов 17, ет.4
Адрес: гр. Варна, ул. Константин Доганов 6, партер
Тел.: 02/ 8848469; 0896659238; 0882 611 920
Е-mail:
Web site: http://team-code.org

error: Alert: Content is protected !!