Служба по Трудова Медицина ЗФ Свети Георги

Published by burn on

Служба по трудова медицина
При ЗФ „Свети Георги” – Оскар Хелене Хайм Груп АД – гр. София е регистрирана в Министерство на здравеопазването Служба по трудова медицина под № 302 от 03.06.2008 г., на основание чл. 25 г, ал. 3 от ЗЗБУТ и Заповед № РД-15-1293/15.05.2008 г. на министъра на здравеопазването.

СТМ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и всички подзаконови и нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми, стандарти, правила и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби.

В съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове Службата по трудова медицина извършва следните услуги.

І. Комплексно обслужване по трудова медицина
1. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа Ръководител СТМ
2. Оценка на риска
3. Консултантска дейност
II.Организиране и напрофилактични медицински прегледии и зследвания
Град: София
Адрес: ул. Леонардо да Винчи 17, ет. 2
Телефон: 02/ 980 49 39; 0886 555 373; 0885 555 271
e-mail: zfsvg_ohh@abv.bg
web site: www.zfsvg-stm.com