Служба По Трудова Медицина “Доверие” – гр. София

Published by burn on

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ” притежава сертификат за акредитация от ИА “Българска служба за акредитация”, гр. София № 130 ОКС / 26.02.2010 г., Валиден до 28.02.2014 г.

 

ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
Оценява физични фактори на работната среда.
Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез:
организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях;
дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
при съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
при напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние

КОНТАКТИ

Служба По Трудова Медицина “Доверие” – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, ул. “Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, тяло А, ет.7
Тел.: 02/ 425 06 31; 0885 515 003
Е-mail: