Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон” – гр. София

Published by burn on

Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон” е създадена на основание чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2000 г. към Медицински център /МЦ/ „Св. Пантелеймон”ООД. От 2005 г. се регистрира самостоятелно под № 718/09.09.2005 г. Последната пререгистрация в Министерство на здравеопазването е под № 028-3/14.07.2009 г.

 

Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон” консултира и подпомага експертно работодателите според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/, за прилагане на превантивни подходи, въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Извършваме здравно наблюдение като за целта кореспондираме с компетентни лекарски екипи за провеждане на профилактични прегледи.

Изготвяме оценка на риска и работим по превенцията и намаляването на риска на работните места за клиентите си.
Оказваме консултативна помощ на Комитетите и Групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Съдействаме на работодателите при коригиращи мероприятия във връзка с отстраняване на предписанията на контролните органи/ Инспекцията на труда/.

УСЛУГИ

Услуги предлагани от Службата по трудова медицина

Здравно наблюдение – анализ и оценка на здравното състояние на работниците и служителите чрез:
1. Преценка на пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа.
2. Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
– Информация за временната неработоспособност;
– Информация за трайната неработоспособност;
– Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
– Информация за регистрирани професионални болести;
– Информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия;
3. Води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец.
4. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
5. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
НАЗНАЧАВА И ОРГАНИЗИРА ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Правна основа: Кодекс на труда, Закона за здравето, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодична медицински прегледи, Наредба №7/2005г. , както и други нормативни документи отнасящи се за различни професии и дейности.

Оценка на риска на работните места.
За работодатели, по собствено разработена методика, предлагаме следните услуги:
1.Изработва и/или актуализира оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.
2.Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска:
– Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
– Предлага степенуване на предложените мерки, включително осъществимостта на мерките;
– Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
3.Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
Обучение
За работодатели и работещи организираме и предлагаме следните услуги:
– Програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители, по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
– Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд, както и консултиране и подпомагане на същите в осъществяване на дейността им;
– Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
– Обучение по избрана тематика, съобразена със спецификата и изискванията на работодателя.
Консултации
За работодатели и работещи организираме и предлагаме:
– Консултиране на работодателя при изработване на фирмени нормативни актове, свързани с безопасността и здравето при работа;
– Консултиране по въпросите, свързани с трудоустрояване, трудови злополуки, физиологичен режим на труд и почивка и др.;
– Консултиране по прилагането на съществуващата нормативна база, както и при промени в същата;
– КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ.
Препоръки и консултации за прилагане на съществуващата нормативната база, съгласно:

1. Закон за интеграция на хората с увреждания;
2. Наредба за трудоустрояване
3. Наредба №15 за условията реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
4.Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно време;
5.Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
6.Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
7.Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатната храна и/или добавки към нея;
6. Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
7. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
8. Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести
9. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Службата по трудова медицина консултира фирмите по всички нормативни документи свързани със здравето и безопасността при работа.

КОНТАКТИ

Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон” – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Свиленица 8
Тел.: 02/ 917 94 70; 02/ 917 94 80
Е-mail: