Службата по трудова медицина “Интелект” ЕООД – гр. Бургас

Published by burn on

Интелект ЕООД е частна фирма, създадена през 1998 г., с основен предмет на дейност Служба по трудова медицина /СТМ/.

 

 

 

 

СТМ Интелект ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването през 1999 г. и пререгистрирана по Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ (Д.в.бр.14/2008 г.) с Удостоверение №233-4/22.03.2011 г.

Екипът на СТМ Интелект ЕООД консултира и подпомага нашите клиенти при изпълнение на едно от основните им задължения – осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

С нашите компетентни консултации и препоръки ние Ви съдействаме да намерите най-верните решения за оптимизиране на факторите на работната среда и трудовия процес, намаляване и ограничаване на професионалния риск, укрепване на здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители – предпоставка за тяхната пълно физическо, психическо и социално благополучие и икономически просперитет на Вашата фирма.

Към Интелект ЕООД функционира Акредитиран Орган за контрол от вид С (ОКС) (Сертификат №255 ОКС/12.12.2011 г.), с обхват на акредитация – контрол на физични и химични фактори на работната среда, вентилационни и климатични инсталации, електриически уредби и съоръжения до 1000 V. ОКС разполага със съвременна апаратура, отговаряща на изискванията на най-новите стандарти и нормативни актове и високо квалифицирани в съответните области специалисти.

Ние предлагаме услуги с гарантирано качествено от екип от висококвалифицирани специалисти в областта на трудовата медицина, безопасните и здравословни условия на труд.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Службата по трудова медицина /СТМ/ Интелект ЕООД e регистрирана с Удостоверение на МЗ №021/11.02.1999 г. и с последна пререгистрация по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение на МЗ №233-4/22.03.2011 г).
СТМ консултира и подпомага работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез оптимизиране на факторите на работната среда и трудовия процес и намаляване и ограничаване на професионалния риск – предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите и просперитет на фирмите.
СТМ извършва пълния обем от дейности, регламентирани с Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ (Д.в.бр.14/2008 г.):
Активно участие при оценката на риска на работните места и разработка на програма с мерки за намаляване и ограничаване на риска;
Даване препоръки за изготвяне на списък на длъжностите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Д.в.бр.103/2005 г.) и на длъжностите, които имат право на безплатна храна, съгласно Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (д.в.бр.1/2006 г).
Даване на препоръки при избор на средствата за колективна и лична защита
Оценка на личните предпазни средства.
Разработване на физиологичен режим на труд и почивка и оценка на ефективността на въведения физиологичен режим.
Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск
Изготвяне на списък на видовете прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3/1987 г. в зависимост от рисковите фактори на работните места
Организиране и провеждане на периодични медицински прегледи на работещите в медицински центрове или на място във фирмите с осигуряване на портативна медицинска апаратура.
Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд на базата на изготвените анализи на резултатите от периодичните медицински прегледи, анализа на данните за заболеваемостта с временна неработоспособност, трайната неработоспособност и трудовите злополуки.
Изготвяне и съхранение на електронни здравни досиета на прегледаните работещи, съгласно нормативните изисквания.
Обучение на ръководния персонал, работниците и служителите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и за спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес
Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работните места.
Обучение на длъжностните лица, съгласно Наредба№ РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите.
Първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ, съгласно Наредба №4/1998 г.
Изготвяне на всички необходими документи по ЗБУТ (заповеди, програми, правила (инструкции), план за предотвратяване на пожари и аварии и др.).
Управителят и ръководител на СТМ – д-р Стоянка Парушева, д.м., специалист по трудова медицина, е работила като зав. мед. отделение “Хигиена на труда” в ХЕИ – Русе и ХЕИ – Бургас, с докторат на тема „Ергономична оценка на монтажна дейност в прибиростроителен завод”, с успешно завършени специализации в София и в Копенхаген по Проекта PHARE BG 930 1/03/02 “Преструктуриране на системата за трудова медицина в България”.
През 12-годишния период на своята дейност персоналът на СТМ Интелект ЕООД е натрупал богат практически опит в комплексното обслужване на повече от 800 фирми и обекти от различни отрасли и дейности: машиностроене, керамична промишленост, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост, строителство, здравеопазване, услуги, образование и други.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят e длъжен да направи оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, която да обхване работното оборудване, работните процеси, организацията на работните места, факторите на работната среда и работния процес, използваните суровини и материали и други фактори които могат да генерират риск.

Оценката на риска е вземане на решение, относно неговата допустимост, на базата на анализа на риска, отчитащ съответствието с разпоредбите на нормативните актове.

Целта на оценката на риска е да се подпомогне работодателят при изготвянето на адекватна програма и предприемането на конкретни действия за овладяване на професионалните рискове на работните места и защита на работещите.

Оценяването на риска се извършва от работодателя (чл. 4 от Наредба №5/1999 г).

Работодателят издава заповед, с която утвърждава екип от оценители, в състава на който влизат органът по БЗР, други специалисти от фирмата и експерти от обслужващата Служба по трудова медицина.

Работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска, която включва организацията на дейностите, подходите и методите за извършване на оценката на риска, оценителите, етапите, последователността и сроковете за оценяване на риска, начина за допитване и консултации с работещите, както и формите и материалите за документиране на оценката на риска.

Етапи на оценяването на риска:

1. Kласификация на трудовите дейности;

2. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;

3. Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;

4. Определяне на елементите на риска;

5. Оценка на риска;

6. Документиране.

Мерките,предложени от оценителите,следва да се включат в утвърдена от работодателя „Програма за намаляване и ограничаване на риска”, с конкретни срокове и отговорни лица и с предвидените необходими ресурси, да бъдат изпълнявани съобразно с техните приоритети, като част от фирмената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 124/97);

2. Наредба № 5/1999 г. на МТСП И МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите (ДВ,бр.47/1999 г.).

ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

 СТМ извършва наблюдение,анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и с понижена резистентност, което обхваща:

1. Kонсултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания

2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

4. Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

5. Изготвяне на списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания, честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Организиране и извършване на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3 ДВ бр.16/1987г. от медицински специалисти (терапевт с ЕКГ изследване, ехографски изследвания, офталмолог, УНГ с аудиометрия, ортопед, невролог, лабораторни изследвания на кръв и урина), съобразени с оценката на риска по работни места, по избор на клиента:

 • в специализирани медицински кабинети;
 • на територията на предприятието или организацията

СТМ „Интелект” ЕООД работи със специалисти от медицински центрове в гр. Бургас:

1. МЦ „Света София”ООД

2. МЦ „І Бургас” ЕООД

3. МЦ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД

4. ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД

5. ДКЦ ІІ Бургас

СТМ изготвя ежегодно обобщен анализ за здравното състояние на работещите въз основа на:

а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

СТМ изготвя и поддържа лично здравно досие на електронен и хартиен носител за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи и данните за временната неработоспособност.

Издаване на становища въз основа на експертни решения на ТЕЛК за пригодността на работещия да изпълнява или не заеманата длъжност.

Попълване на данните от оценката на риска на работното място от факторите на работната среда и работния процес в Производствена характеристика за ТЕЛК.

ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

 СТМ “Интелект” ЕООД предлага:

 • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес;
 • Консултации по организирането на комитети и групи по условия на труд;
 • Първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ, съгласно Наредба №4/1998 г.
 • Организиране и провеждане на обучение на работници и служители по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Предоставяне на информация на всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му, и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
 • Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 • Разработване и участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 • Подпомагане при разследване на злополуки или аварии, възникнали на територията на предприятието или организацията;
 • Обучение на длъжностните лица, съгласно Наредба№ РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите.

Лекторите (инженери, лекари), провеждащи обученията са изявени специалисти в съответните области, с богат професионален опит.

 

КОНТАКТИ

Службата по трудова медицина “Интелект” ЕООД – гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. Княгиня Мария Луиза №65, ет.1
Тел.: 056/ 887 214; 0888 304 348
Е-mail:
Web site: http://stm-intelect.com