Службата по трудова медицина “АПИ ВИП – 2007 – 1” ЕООД – гр. Пловдив

Published by burn on

Службата по трудова медицина “АПИ ВИП – 2007 – 1” ЕООД – Пловдив е регистрирана през 2012 г. с удостоверение № 528/03.05.2012 г. на Министерство на здравеопазването. Дейността на службата изцяло е съобразена с Наредба 3/2008г. за СТМ, обнародвана в ДВ бр. 14/12.02.2008 г.

В СТМ работят :

лекар със специалност трудова медицина и тясна специалност физиология на труда с дългогодишен стаж в РИОКОЗ (ХЕИ), а впоследствие в СТМ;

2-ма инженери (машинен и електроинженер) с достатъчно натрупан опит в областта на безопасността на труда – ИОТ Пловдив и СТМ;

здравен инспектор с много голям опит в Хигиена на труда (РИОКОЗ) и СТМ;

лекар със специалност Обща медицина и Вътрешни болести.

При необходимост се наемат допълнително специалисти като психолози, здравни инспектори и др.

Услуги

Оценка на риска, измервания, програма

Анализ и оценка на здр. състояние

Обучение БХТ

Консултации и информация

Други дейности – НАССР, ТД, Екологични оценки

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

– Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите : оценка на работните места, оборудване, помещения, факторите на работната среда и при специфични дейности.

– Организира специализираните измервания на факторите на работната среда (шум, вибрации, токсични вещества, запрашеност, осветление, микроклимат, електробезопасност, вентилационни съоръжения и др.) от лицензирана лаборатория на преференциални цени.

– Разработва и предлага програма за превенция на риска.

– Разработва препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещите.

– Разработва физиологичен режим на труд и почивка на работни места и професии съгласно Наредба 15/99 г.

– Прави психологична оценка и анализ на работната среда.

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите:

създава и поддържа електронни здравни досиета като се използва специално разработен за целта софтуер.

изготвя списъци за предварителни и периодични прегледи и изследвания съгласно Наредба 3/1987 г.

консултира и подпомага работодателя при организирането на:

предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;

периодични медицински прегледи и изследвания;

изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

изготвя анализи на проведените медицински прегледи и временна нетрудоспособност, професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм за изтеклата година;

изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите и ежегодно до 30 юли го представя на ръководството на фирмата и РИОКОЗ.

Организиране на обучение:

– обучение на работници и служители за оказване на първа долекарска помощ;

– първоначално и/или ежегодно обучение на КУТ (ГУТ) по нормативните документи, свързани с безопасността и здравето при работа (наредба 4/1998 г.);

– обучение за повишаване на знанията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/2009 г. за инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

– участия в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

Информация и консултация по проблемите на безопасността и здравето при работа:

– дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

– дава индивидуални съвети във връзка с резултатите от профилактичните прегледи;

– методична помощ и консултация на ръководството и специалистите на фирмата за изработване правила и документи по безопасност и здраве;

– информира за съществуващата нормативна база, изменения и нови наредби;

– методична помощ и консултация при разследване на трудови злополуки и инциденти;

– консултации при регистриране на професионални заболявания, трудоустрояване и др.;

– подпомагане ръководството за определяне на местата за трудоустрояване до 30 януари на текущата година съгласно Наредба № 8/1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност;

– Задължителна застраховка трудова злополука:

Застраховката се сключва в съответствие с приетата с ПМС № 24/06.02.2006 г. Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”. Работодателят сключва застраховка за всички работници и служители на рискови длъжности, съответно за всички икономически дейности, определени със Заповед на МТСП като подлежащи на задължително застраховане.

Други дейности:

Службата разполага със специалисти за изработване на:

– НАССР системи за управление и обучение:

Наличието на внедрена система, отговаряща на изискванията на НАССР спесификацията, е задължително за всички производители и търговци на храни, включително и заведенията за обществено хранене, съгласно чл. 18 от Закона за Храните (ДВ, бр. 90/1999 г.). НАССР е съкращение, което в превод означава “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”. Това са точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химични и физични опасности за човешкия организъм. Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Изградена и внедрена система НАССР осигурява това да не се случи.

– Разработване на ОВОС – оценка за въздействие върху околна среда.

– Разработване на програма за управление на отпадъците.

– Разработване на екологична оценка на околна среда

Контакти

Адрес:

гр. Пловдив 4000

бул. “6-ти Септември” №57

Телефони за контакти:

мобилен: 0899 33 21 38

тел./факс: 032 64 13 37

e-mail: mail@apivip.com


Вижте Апи Вип на по-голяма карта