“РВП Консулт” ООД – Трудова медицина – гр. София

Published by burn on

„РВП Консулт” ООД е създадена през 2007 година на база дългогодишния опит на съдружниците в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

 

С цел максимално намаляване на професионалния риск и подобряване условията на труд и почивка, съвместно със служба по трудова медицина (СТМ) „Оптима – СИ” предлагаме на работодателите:
договори за цялостно обслужване;
подпомагане при изготвяне на необходимата документация;
организация на дейността по безопасност и здраве при работа;
съдействие при организиране на работните места и процеси.

Обхватът на нашата дейност покрива изискванията на нормативните документи и контролните органи и гарантира Вашето спокойствие.

През периода на съвместната ни работа се стремим да създаваме коректни и дълготрайни професионални взаимоотношения, на база конкретно и персонално познаване на специфичните условия на труд на всички наши клиенти, като ежедневно полагаме усилия за усъвършенстване и подобряване качеството на обслужване.
Организацията в „РВП Консулт” ООД позволява бързо, точно и професионално изпълнение на всички поети ангажименти, което ни прави надежден и отговорен партньор за съвместна работа.
Доброто здраве и безопасност са средства за добър бизнес!

КОНСУЛТАЦИИ
Преглед на наличната фирмена документация по ЗБУТ
Дейности по ЗБУТ от името на работодателя
Организация на работното време, почивките и отпуските
Трудово-правни консултации

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Оценка на риска
Програми за предотвратяване, ограничаване и превенция на риска
Здравно обслужване от СТМ
Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
Специално работно облекло (СРО) и лични предпазни средства (ЛПС)
Оферта за обслужване

ОБУЧЕНИЯ
Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
Ние предлагаме следните обучения:
На работодатели и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ
Квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V
Оказване на долекарска помощ

КОНТАКТИ

“РВП Консулт” ООД – Трудова медицина – гр. София
Адрес: гр. София 1000, ул.„Пиротска” № 5, ет. 3, офис 1 (сградата на ВМРО – входа е от ул. „Вашингтон”)
Тел.: 02/931 00 50; 087 8299 123; 087 8196 123
Е-mail: