Проф. Стефан Иванов – Акушер-гинеколог гр. Варна

Биография

​Роден е на 27.01.1956 г. в гр. София. Завършил медицина във ВМИ-Варна през 1982 г. От 22.03.1982 г. работи в АГО – гр. Тутракан и АГО – гр. Дулово като ординатор. От м. октомври 1983 г. работи във ВМИ – Варна, като асистент към Катедрата по АГ. От м. август 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ-ра степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І-ва степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ- гр. София. От 05.03.07 г. д-р Стефан Иванов работи като хабилитиран доцент към Катедрата по АГ – МУ-Варна. От 24.04.2008 г. е избран за ръководител на Катедрата по АГ-гр. Варна. Придобити специалности: акушерство и гинекология и онкология. На 04.07.2001 г. защитава дисертационен труд на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография”. Дисертационната тема е за придобиване на образователната и научна степен „доктор” с научна специалност „онкология” (шифър 03.01.46). На 03.02.2010 г. защитава дисертационен труд на тема “Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция”. Дисертационната тема е за придобиване на образователната и научна степен “доктор на медицинските науки” по научната специалност “Акушерство и гинекология” (шифър 03.01.45).

Публикации

Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. С. Иванов е съавтор на учебника “Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания” от 2003 г. Основните научни разработки са в следните

области: а) ранно откриване на преканцерозите и рака на ендометриума чрез прогестеронов тест и утеруссонография; б) хормонално лечение на рака на ендометриума; в) радикални хирургически техники при рака на шийката на матката и рака на тялото на матката; г) радикално хирургично лечение на рака на ендометриума със или без лимфна дисекция; д) въвеждане на нов цитологичен скринингов метод при предрака и рака на шийката на матката (LBC); е) наследственост и онкогинекологични заболявания.

Член на

​Българското дружество по акушерство и гинекология; на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS)

Проф. Стефан Иванов е специалист по акушерство и гинекология. Практикува в град Варна и в град София.
Ръководител на катедра по АГ в МУ гр. Варна от 2007г.

Д-р Иванов работи в Националния онкологичен център, Гинекологична клиника, от 1987г. Има защитена докторска дисертация, свързана с ранното откриване на рака и предрака на тялото на матката. Работи в областта на оперативното радикално лечение на рака на шийката на матката, оперативно и консервативно лечение на миома на матката, лечение на безплодие, ендометриоза. Провежда профилактика на предрака на шийката и тялото на матката, на киститите и предраковите състояния на яйчниците.

Специализирал е в: Германия, САЩ, Австралия, Холандия, Русия, Унгария, Турция.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

 • Профилактика и скрининг на предраковите и раковите заболявания на шийката на матката, тялото на матката, яйчниците, вулвата и гърдите.
 • Консервативно лечение на миома на матката.
 • Лечение на ендометриоза (шоколадови кисти) консервативни методи и препарати – гестагени и гонадотропини – релизинг хормони – агонисти.
 • Профилактика на безплодието предизвикано от шоколадовите кисти (ендометриоза).
 • Лечение на трудно лечимо безплодие.
 • Профилактика и лечение на “ранички на маточната шийка”. Обгаряне на “ранички”.
 • Профилактика и лечение на “бяло течение” причинено от хламидийна, гъбичкова и кокова инфекция.
 • Предпазване от забременяване (контрацепция) и поставяне на спирали.
 • Ехографии (видеозон) на коремните органи, матката, тръбите и яйчниците.
 • Профилактика и скрининг на рака на гърдата и матката, ехография на гърдата.
 • Консултации и гинекологични операции.
 • Консултации и оперативно лечение на рака на матката, на шийката на матката, на яйчниците и вулвата.
 • Възможност за консултации и провеждане на лечение (консервативно и хормонално), от съвременни екипи с чужди специалисти (американски, немски и австралийски) професори.
 • Профилактични прегледи на гърдите и гениталите на жени от цялата страна, ранно откриване и диагностициране на раковите и предраковите заболявания.
 • Проследяване на бременността, грижа за бременната жена и подготовка за раждане.
 • Лечение на онкологичните заболявания с имунотерапия (интерферонови медикаменти и ваксини против рака).
 • Лечение с медикаменти водещи до обратно развитие (стопяване), на шоколадови кисти, миоми, ракови заболявания и метастазите им.
 • Фитотерапия и билко лечение.

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Проф. Стефан Иванов – Акушер-гинеколог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 150
Адрес: гр. София, жк Мусагеница, бл. 104 вх. А, ет. 1
Тел.: 0888316426
Е-mail:
Web site: http://www.stephan-ivanov-gynaecology.com/