Проф. Росен Станчев Дребов, д.м. – Детски хирург – гр. София

Published by burn on

Началник Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н. И Пирогов”, Национален консултант, хоноруван проф. кат. Хирургия и проф. Кат. Спешна медицина, София.

Специализирал е :
– обща хирургия
– детска хирургия
– гръдна хирургия
– спешна медицина

Образование
1972-1979 – Медицина; МФ; Медицинска академия- София, България
1988 – Обща хирургия – Медицински университет – София, България
1992 -Детска хирургия – Медицински университет – София, България
2008 – Спешна медицина – Медицински университет – София, България
2011 – Гръдна хирургия – Медицински университет – София, България
2013 г. – професор по Детска хирургия, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, София, България
Диплома по медицина No: 002718/23-Apr-1979
Диплома по специалност Обща хирургия – Ne33569 / 03- Юни-
Диплома по специалност Детска хирургия – Ne39998 / 25-Юни-1992
Диплома по специалност Спешна медицина N0012176/ ???
Диплома по специалност гръдна хирургия Nе013326/17-Юни-2011

Професор по Детска хирургия (Certificate N4000021 / 16-Януари-2013)
1988 – Специализация в болница по детска онкология, Варшава, Полша
1992 – Специализация по спешна педиатрия, Филаделфия, САЩ
1995 – Специализация по детска хирургия, Токио, Япония
2008: – Специалист по детска хирургия (Европейски сертификат Ne1257)

Предишни длъжности
Май 1979 – Юни 1980 Стажант Обща хирургия в Транспортна болница – град Г. Оряховица
Май 1980 г. – Май 1982 г. Военен хирург /Военен хирург
Май 1982 – Юни 1984 Стажант Обща хирургия в Транспортна болница – град Г. Оряховица
Юли 1984 г. – 15 дни Спешна медицина/ СМП – град София
1984г юли. – Юли 1986 г. Ординатор детска хирургия ;Катедра по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Юли 1986 г. – Юли 2008 г. – Асистент – III -I степен; Катедра по детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Февруари 2008 – Доцент – Началник Отделение по детска гръдна хирургия /Катедра по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Април 2013 Професор – ръководител на Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – Настояща позиция.
2012 – настояще – Професор по Спешна медицина, Медицински университет, София, България
2014 – настоящо – хоноруван Професор – Обща хирургия/ Медицински университет, София, България
2014 – настоящ – Национален консултант към Министерство на здравеопазването, България
Следдипломно обучение и съответни основни медицински квалификации – Лицензи

1972-1979 ДМ, Медицинска академия – София, Диплома № 002718 / 04.23.1979
1988 Специалист по Обща хирургия, Диплома № 33569 / 03.06.1988 Медицински университет, София, България
1988 Специализация в болница по детска онкология, Варшава Варшава, Полша
1992 Специалист по Детска хирургия, Диплома № 39998 / 6.25.1992 Медицински университет, София, България
Ноември 1992 г. Специализация в CHOP – Спешна педиатрия Филаделфия, САЩ
Февруари – юни 1995 – Специализация в NH на Япония -Tokyo, Киото, Япония
2008 Специалист по Спешна медицина, диплома № 012176 / 07.07.2008 Медицински университет, София, България
2008 Специалист по Детска хирургия – Европейски сертификат № 1257 EUPSA
2011 Специалист по Гръдна хирургия, Диплома № 013326 / 17.06.2011 Медицински университет, София, България

Преподавателска дейност :

Упражнения и лекционни курсове по Детска Хирургия към Катедра по хирургия за студенти по медицина 4 и 5 курс /2014 -2916 г/ – 312 Академични часа хорариум и Спешна медицина – Упражнения и лекционни курсове /2014 -2916 г/ – 650 Академични часа
Участие в Европейската програма PULSS- лекции – хорариум /2014 -2916 г/ 70 Аудиторни часа.
Обучение на специализанти по Обща, Спешна, Гръдна и Детска хирургия, Педиатрия и Неонатология
Участие в 170 научни труда, включително – 4 монографии , 3 учебника и автор на 1 изобретение
Създаване на национална програма за 5 годишно обучение по Детска хирургия
Участва в момента в три изследователски проучвания.

Научни интереси: Вътрегръдни деформитети на гръдния кош в детската възраст.

През 2014 г. премина обучение – Познания по Добра Клинична Практика.

Сертификат: Certificate of attendance Transporting dangerous goods, Mayo Clinic, December 8. 2014

Езици:
Английски език
Френски език
Руски език

 

euro diplom za print staps diploma

 

Уникална операция

 

Лечение на синдром на Жун

Poland’s syndrome – 5th case in the world

За първи път оперираха хлътнала гръдна кост

Животоспасяваща операция на дете, болно от рядко генетично заболяване
http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva/predi-razpita-na-tsvetan-vasilev-v-belgrad?586736

Две момиченца с тежки аномалии бяха спасени с уникални операции

http://nova.bg/news/view/2016/12/20/168547/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Иновативен метод за лечение на гръбначни изкривявания при деца

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=25960

Лекари от „Пирогов“ дадоха нов шанс за живот на две малки момичета

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-12-20/lekari-ot-pirogov-dadoha-nov-shans-za-zhivot-na-dve-malki-momicheta

Curriculum vitae

Rosen Stanchev Drebov , ACADEHMIC title – Prof, MD, PhD

PRESENT POSITION

Head of Pediatric Surgery Clinic at University Multiprofile Hospitalf or Active Treatment and Emergency Medicine “N. l. Pirogov”, Sofia’

EDUCTION

1972-1979 – Medicine –Medical University – Sofia, Bulgaria

1988 – General Surgery – Medical University – Sofia, Bulgaria

1gg2 -Pediatric Surgery – Medical University – Sofia, Bulgaria

2QO8 – Emergency Medicine – Medical University – Sofia, Bulgaria

2011 – Thoracic Surgery – Medical University – Sofia, Bulgaria

2013 – Professor in Pediatric Surgery, UMHATEM “N.1. Pirogov”, Sofia, Bulgaria
Diploma of Medicine Ns002718 / 23-Apr-1979

Specialty Diploma (General Surgery) Ne33569 / 03-Jun-
Specialty Diploma (Pediatric Surgery) Ne39998 I 25-Jun-1992
Specialty Diploma (Emergency h/edicine) N0012176 i OZ-.lut-ZOOe
I
Specialty Diploma (Thoracic Surgery) Ns013326 I 17-Jun-2011

Piofessor in Pediatric Surgery (Certificate N4000021 / 16-Jan-2013
)
1988 – Specialization in Hospital of pediatric oncology, Warsaw, Poland

1gg2 – Specialization in Pediatric Surgery, Philadelphia, USA

1995 – Specialization in Pediatric Surgery, Tokyo, Japan

2008:- Specialist in Pediatric Surgery (European certificate Ne1257)

PREVlOUS APPOINTMENTS

may 1979-
June1980 Trainee General Surgery Hospital of transport – city G. Orijahovitjza
May 1980 г. – May 1982 г. Military surgeon Military surgeon
May 198 2 – June1984 Trainee General Surgery Hospital of transport – city G. Orijahovitjza
July 1984 – 15 days Emergency medicine Emergency Help System – Sofia city
July 1984г. – July 1986 г. Trainee Pediatric surgery Department of Pediatric surgery, UMATHEM „N.I. Pirogov” (emergency hospital)
July 1986 г. – July 2008 г. Assistant – III –I degree Department of Pediatric surgery, UMATHEM „N.I. Pirogov” (emergency hospital)
February 2008 Associated Professor – Head of department of pediatric thoracic surgery Department of Pediatric surgery, UMATHEM „N.I. Pirogov” (emergency hospital)
April 2013 Professor – Head of Department of Pediatric surgery till now Department of Pediatric surgery, UMATHEM „N.I. Pirogov” (emergency hospital)
2012 till now Professor emergency medicine Medical University, Sofia, Bulgaria
2014 till now Professor – apart-time lecturer in General surgery Medical University, Sofia, Bulgaria
2014 till now National consultant Ministri of helth Bulgaria

Posgraduate training and All relevant major medical qualifications – Liceses
Year Qualification and licenses Academic Institution where obtained
1972-1979 MD Medical Academy – Sofia, Diploma № 002718/23.04.1979
1988 Spetialist in General surgery, Diploma № 33569/03.06.1988 Medical University, Sofia, Bulgaria

1988 Spetialization in Hospital of pediatric oncology, Wars Warsaw, Poland
1992 Spetialist in Pediatric surgery, Diploma № 39998/25.06.1992 Medical University, Sofia, Bulgaria
November 1992 Spetialization in CHOP – Emergency pediatrics Philadelphia, USA
, February – June 1995 Spetialization in NH of Japan -Tokyo, Kyoto, Japan
2008 Spetialist in Emergency medicine, Diploma S. AC, № 012176/07.07.2008 Medical University, Sofia, Bulgaria
2008 Spetialist in Pediatric surgery – European certficate № 1257
EUPSA
2011 Spetialist in Thoracic surgery, Diploma № 013326/17.06.2011 Medical University, Sofia, Bulgaria

TEACHING
Medical students – lectures and exercises in Pediatric Surgery, General Surgery, emergency medicine – Academic hours, lectures – 962 .
Exercises with general surgeons, pediatric and thoracic surgeons, pediatrics and neonatologists.

Participation in 170 scientific works including – 4 monographics, 3 textbooks and author of 1 invention.

Participation in European program PULSS- lectures total – 70 Academic hours

Create national program of 5 years education in pediatric surgery
Participate at the moment in 3 clinical trials

Languages:

English – Read [X], Written [X], Spoken [X]
Russian – Read [X], Written [X], Spoken [X]
French – Read [X]

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационния труд на тема “Проучвания върху новообразуванията на медиестинума в детската възраст”

А.ПУБЛИКАЦИИ У НАС
І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НА БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.
1.А.Димитров, Д.Аладжова, В.Михайлова, Р.Костова, М.Кираджиева, Р.Дребов, О.Бранков, П.Коюндерлиев. Диагноза и хирургическо лечение на острите гръдни заболявания в детската възраст. Научни трудове на РНПИСМП “Пирогов” т.ХХV,1987г. стр.51-56
2. В.Михайлова, П.Коюндерлиев, А.Апостолов, О.Бранков, Г.Иванов,
Р.Дребов Актуальные проблемы острых гнойно-деструктивнных
плевролегочных заболеваний в детском возрасте. Проблемы педиатрии, т. ХХХІІІ,1990, стр.57-63
3. М.Тотев, Г.Гарванска, И. Цандев, Р.Дребов Случай на лечебен ефект на бронхографията при чуждо тяло в бронх. Рентгенология Радиология, ХХХVІІІ,1999/2/, стр.48-51
4. Хр. Шивачев, О. Бранков, Р.Дребов, М. Панов, Н. Гаврилова, В. Кисимова, В. Тасева Д.Петров, Цв Минчев Видеоасистирана торакоскопска хирургия( VATS) за лечение на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст. Хирургия – под печат!
ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
5. А.Димитров, В.Михайлова, Д.Аладжова, Р.Костова, М.Кираджиева, Хр.Василев, Р.Дребов Нашият опит в диагностиката и лечението на деца с вроден лобарен емфизем. Педиатрия т.ХХV, 1986г,№4рстр.17-23
6. В.Михайлова, Р.Дребов Бронхогенни кисти на медиастинума в детската възраст. Хирургия,1993;46(2):16-7
7.О.Бранков, И.Йотов, В.Михайлова, Р.Дребов, Хр. Шивачев. М.Панов
Абдоминални усложнения след антирефлуксни операции при деца – особености и лечебна стратегия. Спешна медицина.2002, Vol. 10.№4. стр. 8 – 12
8. Тотев М., О.Бранков, Р.Дребов, А.Михайлова, Цв. Деливерски Вродена дупликатура на хранопровода. Рентгенол. и радиол., 37, 1998, №3, стр.55-57
9. О.Бранков, М.Тотев, М.Панов, Д.Антонова, Р.Дребов Вродени аномалии на диафаргмата – клиинко-рентгенологични паралели. Рентгенология Радиология №3, 2004, 177 – 183

ІІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ
10. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов О клинике и диагнозе первичных легочных опухолей в детском возрасте. Проблемы педиатрии, т. ХХХІІ, 1989г
11. Р. Дребов О.Бранков В.Михайлова, М.Каменова, И.Христозова
Плевропулмонален бластом в детската възраст – диагностика
и резултати от хирургичното лечение. Хирургия Vol. LVI, /3-4/, 2000, стр. 12- 15
12.И.Христозова, Л.Маринова, Р.Дребов, О.Бранков, П.Переновска
Характеристика на белодробните метастази при деца със солидни злокачествени тумори. Медицински преглед Детски болести ХХХІV,2003,№4,10-17
13.Tz. Boshnakova, V.Michailova, Iv.Terziev, R.Drebov, R.Hristosova
On vascular tumors of the lung and pleura with two case reports in children.
Acta Med Bulg XXXI,2004,1,59-63
14. Р.Дребов,Ю.Стайкова,О.Бранков,Ф.Мартинова Серумни туморни маркери в диагностиката и хирургичното лечение на туморите на медиастинума в детската възраст. Спешна медицина,N2, 2005, стр. 31-35.
15.Ив. Велковски, Р.Дребов, О.Бранков Ехокардиография при тумори на медиастинума в детската възраст. Рентгенология и радиология, 2006, XLV, №1, 28-34
16. Р.Дребов, М. Тотев, М. Панов, Цв. Деливерски, Ив. Цандев, Ив. Велковски Хиперплазия на тимуса – клинично протичане и образна диагностика. Рентгенология радиология 2006,XLV, №2, стр. 95-98
17. Р.Дребов, М.Тотев, О.Бранков, М.Панов, Цв. Деливерски, Ив.Цандев Хиперплазия на тимуса: диагностично – лечебна тактика. Рентгенология и радиология – под печат!
18. О.Бранков, Р.Дребов, М Панов, Т.Пенушлиев, Цв.Георгиев, Злокачествени неврогенни тумори с ретроперитонеална и медиастинална локализация в ранната детска възраст. Хирургия под печат

ІV. ТРАВМИ
19. Р.Дребов, С.Спасков, Г.Трифонов Травматичен хемомедиастинум у дете със съчетана травма. Хирургия т.XLI,1988, №2,стр. 66-67
20. Ив.Мариновски, Р.Дребов По въпроса за травматичната руптура на диафрагмата при съчетана травма в детската възраст. Хирургия, т.XLIII, №3, 1990, стр.46-48
21. Г.Трифонов, Михова М., Михайлова В., Дойнова П., Недялкова Р., Царева М., Р.Дребов. Проучвания върху травматичните увреди на вътрегръдни и вътрекоремни органи в детската възраст. Хирургия. 49/3/: 1996,стр. 18-23.

V. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА
22. А.Димитров, О.Бранков, Р.Дребов Нашият опит по отношение диагностиката и лечението на деца с тежки изгаряния на хранопровода.
Научни трудове на РНИСМП “Пирогов” т.ХХІVр1986г. стр.38-42
23. Бранков О,Г.Иванов,В.Михайлова,A.Боянов,A.Червеняков, Р.Дребов Резултати от колоезофагопластиката в детската възраст
Хирургия ,1993;46(5):11-7.
24. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, А.Червеняков, Г.Иванов
Клинична оценка на методите за пластично заместване на хранопровода в детската възраст.Спешна медицина 1999, стр.40-45
25.Гарванска Г., О.Бранков, Е.Гагов, ВлМихайлова, Р.Дребов Рентгенова диагностика на острия медиастинит в детската възраст. Рентгенол. и радиол. 39, 2000, №3, стр. 182-6

VІ. ЕХИНОКОКОЗА
26. Иванов Г., В.Михайлова, О.Бранков, Р.Дребов Диагностично – лечебни проблеми при абдоминалната ехинококоза, асоциирана с белодробна, в детската възраст. Спешна медицина №1,1996 г., стр. 31-33
27. В.Михайлова, О.Бранков, Р.Дребов Хирургично лечение на белодробната и асоциирана ехинококоза в детската възраст. Хирургия 1999,52 /2/, стр.16 – 20
28. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, Хр.Шивачев, Г.Иванов Оперативна тактика и хирургична техника при ехинококовите кисти на белите дробове в детската възраст. Хирургия, /6/1999, 8-12
29. Р.Дребов, Ж.Димов, О.Бранков Ехинококова киста на субмандибуларната слюнчена жлеза асоциирана с белодробна ехинококоза. Военна медицина2006, №1, стр.57-58
VІІ. БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА
30. Р.Дребов, О.Бранков, М.Панов, Х.Шивачев, Ив.Йотов, H.Сърбянова Хирургични аспекти на първичната белодробна туберкулоза в детската възраст: клиника и индикации за оперативно лечение. Хирургия – под печат !

Б. ПУБЛИКАЦИИ У НАС , СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА – ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА НА МЕДИАСТИНУМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”
31. Абд Ел-Гауад, Р.Дребов, В.Михайлова, Хр. Василев Върху диагностиката и хирургичното лечение на тератогенните тумори на медиастинума в детската възраст. Хирургия т.ХLІІІ, №5, 1990;. стр.39-42

32. Р.Дребов, А.Апостолов,Х.Василев, В.Михайлова Диагностика и хирургическое лечение пулмобластома в детском возрасте. Проблемы педиатрии, т. ХХХІІІ,1990, стр.69-73

33. Хаджикостова Хр., Михайлова В., Сергиева С., Р.Дребов Приложение на 99 Тс MIBI в диагностиката на медиастиналните неврогенни тумори в детската възраст. Радиация и Медицина ІІІ, /4/ 1996, стр.3-7
Р. Дребов О.Бранков В.Михайлова, М.Каменова, И.Христозова
34. Н.Матев, Р.Дребов, Ив.Цандев, В.Михайлова, О.Бранков Компютъртомографска диагностика на неврогенните тумори на медиастинума в детската възраст. Рентгенология Радиология ХХХVIII,1999/4/, стр.24-29
35. Р.Дребов, В.Михайлова, М.Каменова Липобластом на медиастинума – случай с обхващане на дясната вена субклавия. Спешна медицина,Vol. 10, /1/, 2002,стр. 17 – 20
36. Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков, И.Христозова, М.Каменова
Хиперплазия на тимуса /Thymic rebound phenomenon / у дете с остеогенен сарком – случай от практиката. Спешна медицина. Vol. 11р № 1.2003 стр. 13 – 15

В. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

І. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
37. V.Micailova, Tz.Boshnakova, R.Drebov Atypical pulmonary sequestration(bronchoarterial pulmonary malinosculation) in a child.
Respir Med. 1995 Feb;89(2):147-9

ІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ
38 . V.Michailova, R.Drebov, I.Christosova, Tz.Boshnakova Mediastinal teratomas in children. Lung Cancer, reprinted from 2nd International Congress 1996, pp285-288, Monduzzi Editore

Г. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ

І. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

39 О.Бранков,В.Михайлова, С.Спасков, Р.Дребов, Е.Хинов,М.Панов, А.Боянов,Г.Иванов Хиатални хернии в детската възраст. Хернии, Медарт 1897, стр.162 – 175, под ред. на Д.Дамянов
І¬¬І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НА БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.
40. Михайлова,В., О.Бранков, Р.Дребов, И.Йотов, Хр.Шивачев
Актуални проблеми на острите гнойно-деструктивни заболявания на белия дроб у деца. Гнойни усложнения в плевралната и коремната кухина, СУБ-МЕДАРТ, 2003, 82-87
Д. КОНФЕРЕНЦИИ У НАС

І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НЕ БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.
41.А.Димитров, Д.Аладжова, В.Михайлова,Р.Костова, О.Бранков,П.Коюндерлиев, М.Кираджиева, Р.Дребов
Диагностика и лечение на гръдните заболявания с картина характеризираща т.нар. “остър гръден кош”. IV-та Национална Конференция по детска хирургия 26-27.09.1986 г.
42. А.Димитров, В.Михайлова, П.Коюндерлиев, Р.Дребов Резултати от лечението на деца с хирургическа патология на органите в гръдната кухина от гр. Бургас и Бургаски окръг. Научна сесия ПОБ “Д-Р Никола Максимов”-Бургас Окт.1987
43. В.Михайлова, П.Коюндерлиев,О.Бранков, Г.Иванов, Р.Дребов Актуални проблеми на острите гнойно-деструктивни плевро-белодробни заболявания в детската възраст. Юбилейна научна сесия “100 години болнично дело” Троян27.05.1989
44. В.Михайлова, О.Бранков, Г.Иванов, Р.Дребов Диагностично – лечебни проблеми при острите гнойно – деструктивни плевробелодробни заболявания в детската възраст. V национална конференция по детска хирургия с международно участие, Самоков – Боровец, 20-22 октомври 1994
45. О. Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, П.Янкулова Плеврални усложнения след хирургически намеси в коремната кухина. Дни на спешната хирургия, Белоградчик, 13-15 Октомври 1999г.
46. Ив. Велковски, Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков Диагностична роля на ехокардиографията при вътрегръдни заболявания в детската възраст. Шеста национална конференция по детска хирургия, Боровец, 19-21.10.2000
47.О.|Бранков Хр.Шивачев, Р.Дребов, М.Панов, Н.Гаврилова, В.Кисимова Нова концепция за лечението на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст. Х-ти Юбилеен Конгрес по Педиатрия, с международно участие, 2-4 Юни 2005 г., Национален Дворец на Културата, София

ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
48. Р.Дребов, О.Бранков Случай на хиатална херния у дете, наложила неотложни диагностични и лечебни мероприятия
IV-та Национална Конференция по детска хирургия 26-27.09.1986г
49 . О.Бранков,В.Михайлова,А.Червеняков, Р.Дребов Диагностични и лечебни проблеми при гастрo-езофагеалният рефлукс. Юбилейна научна сесия “100 години болнично дело” Троян27.05.1989
50. В.Михайлова, О.Бранков, Г.Иванов, Р.Дребов Хирургично лечение на вродените аномалии бронхопулмоналния апарат у новородени. VІІ Национален конгрес на българските педиатри 0.09.-02.10.1993 Плевен
51 . О.Бранков, В.Михайлова, Хр.Шивачев, Р.Дребов, И.Йотов
Ахалазия на кардията при деца. III – та Национална конференция по педиатрия 30.10. – 01.11.2003. Албена
52. О.Бранков, В.Михайлова, И.Йотов,, Р.Дребов, Хр.Шивачев Хирургични аспекти на гастроезофагеалната рефлуксна болест. III – та Национална конференция по педиатрия 30.10. – 01.11.2003. Албена
53. Х.Шивачев, Р.Дребов, Цв.Минчев Приложение на VATS при деца със спонтанен пневмоторакс. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
54. О.Бранков, Р.Дребов, И.Йотов, Хр. Шивачев, М.Панов Ахалазия на кардията при деца. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
55. О.Бранков, М.Панов, Р.Дребов, Ц.Георгиев, Т.Пенушлиев, Езофагопластика при деца с атрезия на хранопровода. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
56. О.Бранков, Р.Дребов, М.Панов, Х.Шивачев, Н.Гаврилова. Неонатална белодробна патология с остър респираторен дистрес синдром, изискваща хирургично лечение. Първи национален конгрес по неонатология с международно участие, 12-14 октомври 2006 г., Хотел “Принцес”, София

ІІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ
57. Р.Дребов Някои особености на диагностиката и оперативното лечение на медиастиналните тумори с шийно-гръдна локализация. VI-ти Симпозиум ТНТМ РНИСМП “Н.И.Пирогов” 17-18.10.1986г
58. Р.Дребов,Хр.Василев,В.Михайлова,О.Бранков,Г.Иванов, П.Коюндерлиев Към диагностиката и хирургичното лечение на пулмобластома в детската възраст. Юбилейна научна сесия “100 години болнично дело” Троян27.05.1989
59. Р.Дребов и кол Диагностични и лечебни проблеми на туморите на медиастинума в детската възраст. Трета юбилейна научна сесия на Първостепенна клинична болница “проф. Киркович” Ст.Загора, 5-6 октомври 1989г
60. В.Михайлова, Р.Дребов,О.Бранков Съвременни насоки в диагностиката на медиастиналните тумори в детската възраст. Осми национален конгрес по детска хирургия с международно участие 15-17 септ.1989г Благоевград
61. Р.Дребов и кол. Нашият опит в диагностиката и хирургичното лечение на невробластомите на медиастинума в детската възраст. Трети национални педиатрични онкохематологични дни 25-26.09.1992г Паничище
62. Р.Дребов, И.Христозова, В.Михайлова, О.Бранков,
Г.Иванов. Първични злокачествени мекотъканни тумори на белия дроб, гръдната стена и диафрагмата в детската възраст. Пети национален конгрес по онкология, София 1993г. сп. Онкология,т. ХХХ, стр. 45 Приложение.
63. Р.Дребов, О.Бранков, В.Михайлова, В.Каменова, И.Христозова Плевропулмоналният бластом – пулмобластом на детската възраст.VI-ти Национален Конгрес по Онкология с международно участие, София, 19-20 ноември 1999г, ПДВ6, abstracts27
64. Ив.Велковски, Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков Диагностична роля на ехокардиографията при вътрегръдни заболявания в детската възраст: анализ на 37 случая. VI-та Национална конференция по детска хирургия, Боровец,19-21.10.2000
65. И.Христозова, О.Бранков, Ст.Кюркчиева, Р.Дребов, Др.Бобев, Л.Маринова, М.Панов, Т.Пенушлиев Лечебни резултати при деца с ембрионални тумори.1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
66 . Р.Дребов, М.Панов, Т.Пенушлиев, Ц.Георгиев, И.Христозова, О.БранковЗлокачествени неврогенни тумори с ретроперитонеална и медиастинална локализация: сравнително проучване на диагностично-лечебната тактика и резултатите от нея в ранната детска възраст. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
67. И.Велковски, Р.Дребов Ехокардиографска диагностика на медиастиналните новообразувания в детската възраст. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
68. Р.Дребов, О.Бранков, И.Христозова, М.Каменова Резултати от комплексното лечение на плевропулмоналния бластом в детската възраст. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
69. О.Бранков, Р.Дребов, И.Христозова, М.Каменова Торакопластика при големи злокачествени тумори на гръдната стена. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
70. Ю.Стайкова, Р.Дребов Значениена някои серумни туморни маркери в диагностиката на туморите на медиастинума в детската възраст. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
71 . Ц.Деливерски, Р.Дребов, Ив. Цандев Компютърна томография в диагностиката на новообразуванията на предния медиастинум в детската възраст. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
72.М.Влока, Р.Дребов, М.Тотев, Г.Гарванска, Д.Антонова
Плевропулмонален бластом имитиращ торбовидни бронхиектазии.
1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
73.М.Влока, Р.Дребов, Г.Гарванска, М.Тотев, Д.Антонова
Конвенционални рентгенови и рентгенконтрастни методи в диагностиката на медиастиналните новообразувания в детската възраст.
1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
74.М.Влока, Х.Шивачев, М.Тотев, Г.Гарванска, Е.Гагов, Р.Дребов Случай на хипоплазия на лявата пулмонална артерия при две годишно дете. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
75. К.Памукова, В.Илиева, Р.Дребов Не – ходжкинов лимфом с първична тимусна локализация. 1-ви Национален конгрес по детска хирургия, 04-06 Ноември 2004, Пловдив
76.М.Влока, М.Тотев, Г.Гарванска, Р.Дребов,Случай на плевропулмонален бластом. ХІІ Congress of the Bulgarian Association of Radiology, IV Balkan Congress of radiology, 19 – 22 October 2006 Sunny Beach, Bulgaria

ІV. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА
77. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, А.Боянов, М.Панов Пластично-
реконструктивни операции при изгаряния на хранопровода и стомаха в детската възраст. 10-ти Национален Конгрес по хирургия София, 14-17 Октомври 1998г.
78. Г.Гарванска, О.Бранков, Р.Дребов, Е.Гагов,В.Михайлова.Медиастинити от езофагеален произход у деца. Конгрес по рентгенология и радиология/1998/
79. В.Михайлова, Р.Дребов Остър медиастинит в детската възрастIII – та Национална конференция 30 години детска хирургия, Хасково 1998 г.
80. О.Бранков, В.Михайлова,А.Боянов, Р.Дребов,М.Панов,Т.Пенушлиев, П.Янкулова Съвременни принципи в диагностиката и хирургичното лечение на езофагеалната патология в детската възраст. VI-та Национална конференция по детска хирургия, Боровец,19-21.10.2000

V. ЕХИНОКОКОЗА
81. Г.Иванов,В.Михайлова,П.Коюндерлиев, О.Бранков, Р.Дребов Клиника и диагностика на белодробната ехинококоза в детската възраст. Юбилейна научна сесия “100 години болнично дело” Троян27.05.1989
82. Михайлова В., Р.Дребов, О.Бранков, Хр.Шивачев, П.Янкулова Е.Хинов Нашият опит в лечението на белодробната и асоциирана ехинококоза в детската възраст. Национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие. 18-20 ноември 1998г., Ст.Загора.
83. О. Бранков , В.Михайлова, Р.Дребов Оперативна тактика и хирургическа техника при белодробната ехинококоза у деца. Национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие. 18-20 ноември 1998г., Ст.Загора.
84. О.Бранков, В.Михайлова,Р.Дребов, Хр.Шивачев, Г.Иванов Оперативна тактика и хирургична техника при ехинококовите кисти на белите дробове в детската възраст. VI-та Национална конференция по детска хирургия,Боровец,19-21.10.2000

Е. КОНФЕРЕНЦИИ У НАС , СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА – ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА НА МЕДИАСТИНУМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”
85. Р.Дребов и кол.Проблеми на злокачествените новообразувания на белите дробове и медиастинума в детската възраст. Юбилейна научна сесия “15 Години ВМИ – Плевен 24-25 11.1989
86. Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков Диагностични и хирургични аспекти на заболяванията на тимуса в детската възраст. VI-та Национална конференция по детска хирургия,Боровец,19-21.10.2000
87.Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков, И.Христозова Диагностика и хирургично лечение на неврогенните тумори на медиастинума в детската възраст. VI-та Национална конференция по детска хирургия,Боровец,19- 21.10.2000

Ж. КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

І. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
88. Brankov О., V.Michailova,R.Drebov, Iotov I.,Chivatchev H.
Complicated gastroesophageal reflux disease in the older child: surgical aspects
Fourth European Congress of Paediatric Surgery, Budapest, Hungary, May
3 – 5. 2001

ІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ
89 I.Christozova, D.Bobev, D.Konstantinov, V.Michailova, R.Drebov Long Term survival in two patients with multiple primary neuroblastoma. Medical and pediatric oncology. 1989,17, 4:295-99
90. Michailova V ., I.Christosova, R.Drebov, O.Brankov, G.Ivanov,I,Jotov Lung metastases in children: the role of surgery.
Seventh European Congress of Surgery, EUROSURGERY 97, Athens,Greece, June 1997, The Brit.J. of Surg. 84,Supl.2,1997
91. O.Brankov, R.Drebov, V.Michailova, I.Christosova, M.Kamenova
Pleuropulmonary blastoma in children: 10 cases with 50% long – term survival.
XXXII SIOP Meeting, October, 4-7, 2000, Amsterdam, Med. And Pediatr. Oncol. 2000,27(30, ABSTR. P-373, P. 313(Докладът е награден)
92. Michailova V ., R.Drebov, Tz.Boschnakova, I.Jotov Surgical treatment of mediastinal limphangiomas in children.World congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Florence, Italy, August 30 – September 3, 2000
93. О.Brankov, R.Drebov Thoracoplasty in cases of extended chest wall tumors. World Congress on Beauty Surgery, Varna, Bulgaria, June 3-6, 1999

ІІІ. ТРАВМИ
94.Michailova V ., O.Brankov, G.Ivanov, R.Drebov
Thoracic trauma in children.
ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden. September 7-11.1996

ІV. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА
95. Brankov O., G.Ivanov,V.Michailova, R.Drebov
Surgical treatment of the early and late complications in severe corrosive injuries. 1-st World Conference on the Prevention and Treatment of caustic
Esophageal Burns in Children 3-5 Apr. 1996 Izmir, Turkey
96. Brankov O. A.Bojanov, V.Michailova M.Panov, R.Drebov,T.Penushliev Colonic replacement of the esophagus in children:evaluation of three different surgical procedures. 3-rd European congress of pediatric surgery,Brussels, Belgium,May 6-8 1999

V. ЕХИНОКОКОЗА
97.Brankov O., V.Michailova, R.Drebov, K.Dumanov, A.Bojanov, M.Panov Differentiated surgical approach by complicated hydatid lung cysts in children. 3-rd European congress of pediatric surgery,Brussels, Belgium,May 6-8 1999
98.Michailova V ., О.Brankov, R.Drebov, Chivatchev H., Iotov I.
Hydatid lung disease in children: surgical tactic and technique
Annual congress of European Respiratory Society, Sept. 4-8, Glasgow, 2004
99. Brankov O., R.Drebov, H.Shivachev, M.Panov, N.Gavrilova Diferenciated surgical approach by complicated hydatid lung cysts in children. 6th European Congress of Pediatric Surgery, Gdansk, 25-28 :Мay 2005
100. V.Michailova, О.Brankov, R.Drebov Surgical treatment of complicated hydatid lung cyst in children. World congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Florence, Italy, August 30 – September 3, 2000

VІ. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НА БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.
101. V.Michailova, O.Brankov, R.Drebov, H.Shivachev, I.Iotov Current problems of acute destructive infection diseses(ADIDL) of the lungs in children. Annual congress of European Respiratory Society, Sept. 4-8, Glasgow, 2004
102. О.Вrankov, H.Shivachev, P.Dojnova, R.Drebov, M.Panov,N.Gavrilova, V.Tasseva Surgical management of pleural empyema: indication for primary and secondary VATS. 7th European congress of pediatric surgery, Maastricht – the Netherlands, 10-13 May. 2006

З. КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА – ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА НА МЕДИАСТИНУМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”

103. Drebov R. et al Prollemes du diagnostique et du traitement des tumeurs du mediastin chez enfants. XX-eme SEMAINE MEDICALE LALCANIQUE Athenes
1 – 3 Septembre 1988

И. ИЗОБРЕТЕНИЯ

104. Метод за локално обезболяване след торакотомия. Авт. Свидетелство № 48470/26.06.1989 г., Публикувано в бюлетин № 3 на 15.03.91.

, AUSTRIA

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Д-Р РОСЕН ДРЕБОВ ДМ

А. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД

НА ТЕМА: „ВРОДЕНИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ШИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”
Б.ПУБЛИКАЦИИ У НАС

І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НА БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.

106.Шивачев, Хр., О. Бранков, Р. Дребов, М. Панов, Н. Гаврилова, В. Кисимова, В. Тасева, Цв. Минчев Съвременно лечение на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст с видео-асистирана торакоскопска хирургия Хирургия, LX, 3, 2007, 14-18
107. Хр. Шивачев, О. Бранков, Р. Дребов, Н. Гаврилова,М. Панов, В. Кисимова, Г.Рачева Видео-асистираната торакоскопска хирургия(ВАТХ) – съвременен метод за лечение на парапневмоничните емпиеми в детската възраст Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2009, 1; стр. 10; 139
108. Бранков О., Хр. Шивачев, Р. Дребов, Г. Рачева, В.Тасева Хирургично лчение на парапневмоничните плеврални услонения( усложнена пневмония) в детската възраст. Наука Пневмология 2010, V, (3-4); 4-8
110.О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Рачева Детска хирургия ХІІІ,
Осма част. Усложнена пневмония. „Проф. Марин Дринов” 2011;
111. Петрова Г., Р. Дребов, Р. Кабакчиева, Д. Митева, П. Переновска, О. Бранков Белодробна гангрена – случай от клиничната практика. Торакална медицина, 2011, ІІІ, стр. 57 – 63
112. Д. Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Медиастинит. „Проф. Марин Дринов 2011;146-150

ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

113.Бранков, О., Р. Дребов, П. Переновска, Хр. Шивачев, Р. Антонова
ИНДИКАЦИИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БРОНХИЕКТАТИЧНАТА БОЛЕСТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ; Български медицински журнал;2007; І ; 3;45-48.
114.Бранков, О., Р. Дребов, П. Переновска, Хр. Шивачев, Р. Антонова ИНДИКАЦИИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БРОНХИЕКТАТИЧНАТА БОЛЕСТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ; Български медицински журнал;2007; І ; 3;45-48.
115. Р. Дребов ИНТРААБДОМИНАЛНА ЕКСТРАЛОБАРНА БЕЛОДРОБНА
СЕКВЕСТРАЦИЯ, МИГРИРАЛА ПРЕЗ ВРОДЕНА ДИАФРАГМАЛНА
ХЕРНИЯ ТИП BOCHDALEK. СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА И ПРЕГЛЕД
НА ЛИТЕРАТУРАТА. БМЖ 2010, ІV(4), 73-77
116. О.Бранков, Ц. Георгиев, Р. Дребов, Г. Рачева, Йл. Йошов Клиничен спектър на вродените дупликации на храносмилателния тракт. ІІ Национален конгрес по детска хирургия, 2008; 121
117. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
Осма част. Вродени аномалии на белите дробове. „Проф. Марин Дринов” 20112011; 90-99
118. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
Осма част. Пневмоторакс на новороденото. „Проф. Марин Дринов”, 2011; 99-104
119.О. Бранков, Хр. Шивачев, Р. Дребов, Г. Рачева Рачева Детска хирургия ХІІІ,
Осма част. Спонтанен пневмоторакс. „Проф. Марин Дринов” 2011;104-107
120. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Аномалии на гръдните жлези. „Проф. Марин Дринов” 2011; 74
121. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Обущарски гърди. „Проф. Марин Дринов 2011; 76-77
122. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Птичи гърди. „Проф. Марин Дринов 2011; 77-78
123. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Други вродени малформации. „Проф. Марин Дринов” 2011; 78-80
124. Д. Костадинов, П. Минчев, Кр. Маринкова, Я. Славова, Р. Дребов, Н. Гаврилова, Хр. Пседерски СИСТЕМЕН НЕКРОТИЧЕН ГРАНУЛОМАТОЗЕН АРТЕРИИТ
– ЕДИН КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ ДЕТЕ, БМЖ, 2012

ІІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ

125.Бранков, О., К. Думанов , С. Стоилов, П. Дойнова, Р. Дребов, И. Христозова
НЕ-ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ С ПЪРВИЧНА ЧРЕВНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАТО ПРИЧИНА ЗА ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ ; Хирургия;2007;4;10-13;
20. Дребов, Р., О. Бранков, Г. Рачева, Хр. Шивачев, И. Христозова Диагностично-терапевтичен подход при хирургично лечение на белодробни метастази в детската възраст. Български медицински журнал, 1, 2007, 25-30
126. Дребов Р. , Р.Стойчев, Пл. Митев, М. Аргирова, Е.Гагов СПЕШНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ШИЙНО – МЕДИАСТИАЛЕН ЛИMФОХЕМАНГИОМ ПРИ ДЕТЕ НА ДВА МЕСЕЦА, ИНДИЦИРАНО ОТ ОСТРА ВЪТРЕТУМОРНА ХЕМОРАГИЯ Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2011, 3; стр. 10
127. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Тумори на гръдната стена . 2011; 80-81
128. Д. Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Първични тумори и кисти на медиастинума. „Проф. Марин Дринов” 2011; 154-172
129. Дребов Р., В.Михайлова, М.Каменова Липобластом на медиастинума – случай на обхващане на дясната вена субклавия. Спешна медицина 2002, 1; 17-19
130. Дребов Р. Диагностични И Хирургични Аспекти на Шийно – Медиастиналните Новообразувания в Детската Възраст. Съобщение На 16 Случая и Преглед на Литературата. сп. Хирургия – под печат
ІV. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА
131.Бранков, О., Х. Шивачев, Р. Дребов, К. Думанов Клинична проява на остър панкреатит при корозивни интоксикации в детската възраст – ролята на оксидативния стрес. Хирургия, LX, 3, 2007, 5-8

V. ДРУГИ

132. Гаврилова Н , Я. Методиев, Д. Костадинов, Р. Дребов, Хр. Шивачев ЛАРИНГЕАЛНА MACKA 3A БPOHXOCKOПИЯ ПРИ МАЛКИ ПАЦИЕНТИ Педиатрия 2011, 1; 47- 48
28. Дребов Р., Р. Стойчев, Хр. Пседерски, П.Костов, П.Борисов Хилоперитонеум след мезентерикокавен шънт при дете с портална хипертония. Представяне на случай от практиката и преглед на литературата. Висцерална хирургия 2011, 7; 98 – 105
133. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,
шеста част. Придобити заболявания на гръдните жлези. „Проф. Марин Дринов 2011; 74-75
134. Д. Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Склерозираща фиброза на медиастинума. „Проф. Марин Дринов” 2011; 150-152
135. Д. Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Медиастинален кръвоизлив. „Проф. Марин Дринов” 2011; 152-153
136. Д. Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Спонтанен пневмомедиастинум. „Проф. Марин Дринов” 2011; 153-154
137. Дребов Р., Р.Стойчев, Д. Антонова СРОЧЕН ЛАТЕРО – ЛАТЕРАЛЕН МЕЗОКАВЕН ШЪНТ, ИЗВЪРШЕН НА ВЪРХА НА КРЪВОИЗЛИВ ОТ ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА, ПРИ ДЕТЕ С ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ Сп. Хирургия, под печат
138. Дребов Р., П. Борисов, П. Мутафчиева, Здр. Антонова, Н.Патоков ПРИЛОЖЕНИЕ НА SURGICEL® ПРИ ДЕЦА С ГРЪДНО – ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Сп. Спешна медицина – под печат!
В. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА
139. Gavrilova N., Y. Metodiev, R. Drebov Malignant hyperthermia – like syndrome in a child with multiple exostoses …or not? SJAIT Serban anest & int thrapy, 2011, Vol. 33;292-3

Г. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ

140. Бранков, О., Г. Рачева, Р. Дребов, Хр. Шивачев
УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД АНТИРЕФЛУКСНА ПЛАСТИКА ПРИ ДЕЦА –ХVІ Национална конференция по хирургия СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ В ХИРУРГИЯТА; Сборник – 2008; Пловдив, 295-300;
141. Бранков, О., Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева
ПРИНЦИПИ НА ТОРАКОЦЕНТЕЗАТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. ТИПИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ. ХVІ Национална конференция по хирургия – СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ В ХИРУРГИЯТА; Сборник -2008; Пловдив, 312-315;
142. Бранков, О., Р. Дребов, Ц. Чалашканов, Хр. Шивачев, Г. Рачева ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНИТЕ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ПРОЦЕСИ СЪС СЕПТИЧНО ПРОТИЧАНЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – „ Сепсис Лапаростомия”; Сборник -2010; Плевен, 213-214
143. Шивачев, Хр., Р. Дребов, О. Бранков; ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВИДЕО-АСИСТИРАНАТА ТОРАКОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВРОДЕНИ И ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА ПРИ ДЕЦА ОТ 0-18 ГОДИНИ, ХІІІ национален конгрес по хирургия; Сборник -20102010; ІІ; 766-772

Д. КОНФЕРЕНЦИИ У НАС

І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НЕ БЕЛИЯ ДРОБ И ПЛЕВРАТА.

144. Бранков,О., Р. Дребов, М.Панов, Х.Шивачев, Н.Гаврилова Неонатална белодробна патология с остър респираторен дистрес синдром, изискваща хирургично лечение. Първи Национален Конгрес по Неонатология с международно участие, София 12-14 октомври, 2006
41. Шивачев Хр., Р. Дребов, О.Бранков, Н.Гаврилова, Г.Рачева
ВИДЕО-АСИСТИРАНА ТОРАКОСКОПСКА ХИРУРГИЯ (ВАТХ) –
СЪВРЕМЕНЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАПНЕВМОНИЧНИТЕ
ПЛЕВРАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ, Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
145. Страхинова В., Хр. Шивачев, В.Тасева, Р. Дребов;РОЛЯТА НА ТРАНСТОРАКАЛНАТА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАПНЕВМОНИЧНИТЕ ЕМПИЕМИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ В ПОСТАВЯНЕТО НА ИНДИКАЦИИ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ,Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
146.Бранков,О. Хр.Шивачев, Р. Дребов, Г.Рачева Съвременно лечение на
усложнения емпием с използуване на ВАТХ Национална конференция на ОПЛ по педиатрия, 22-24 май 2009 г. Слънчев бряг

ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
147. Рачева Г., О.Бранков, Р. Дребов, Хр.Шивачев ХИРУРГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛНАТАРЕФЛУКСНА БОЛЕСТ ПРИ ДЕЦА, Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
148. Бранков О., Цв.Георгиев, Р. Дребов, Г.Рачева, И.Йотов КЛИНИЧЕНСПЕКТЪР НА ВРОДЕНИТЕ ДУПЛИКАЦИИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
149. Дребов Р., Т.Пенушлиев, О.Бранков, Г.Рачева СЛУЧАЙ НА ИНТРААБДОМИНАЛНА ЕКСТРАЛОБАРНА БЕЛОДРОБЛНА СЕКВЕСТРАЦИЯ, МИГРИРАЩА ПРЕЗ БОХДАЛЕКОВА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
150. Бранков, О. Р. Дребов, Х.Шивачев Индикации за хирургично лечение на бронхиектатичната болест при деца Национална конференция по белодробни заболявания, април Пловдив 2010
150. Дребов Р., Р.Стойчев, Д. Антонова СРОЧЕН ЛАТЕРО – ЛАТЕРАЛЕН МЕЗОКАВЕН ШЪНТ, ИЗВЪРШЕН НА ВЪРХА НА КРЪВОИЗЛИВ ОТ ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА, ПРИ ДЕТЕ С ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. ІV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 13-15 май 2011, Правец
151. Дребов Р., Н.Гаврилова, Д.Антонова, Д.Костадинов СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА Н-ТИП ВРОДЕНА ТРАХЕОЕЗОФАГЕАЛНА ФИСТУЛА В НОВОРОЖДЕНСКА И КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ. ІV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 13-15 май 2011, Правец

ІІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ

152. Дребов Р., О.Бранков, И.Христозова, Г.Рачева НОВООБРАЗУВАНИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
153. Гарванска Г., Р. Дребов, М.Тотев ПЛЕВРОПУЛМОНАЛЕН БЛАСТОМ – РЯДКО СРЕЩАН ВЪТРЕГРЪДЕН ТУМОР. Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар

ІV. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА

154. Бранков О., Хр.Шивачев, Ц.Георгиев, Р. Дребов, Т.Пенушлиев РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ХРАНОПРОВОДА
ПРИ ЕЗОФАГЕАЛНА АТРЕЗИЯ – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ КОЛОПЛАСТИКА И ГАСТРОПЛАСТИКА, Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
155. Бранков О. Хр.Шивачев, Р. Дребов ВТОРИЧЕН ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛЕН РЕФЛУКС ПРИ ДЕЦА С КОРОЗИВНА БОЛЕСТ Втори Национален конгрес по детска хирургия с международно участие 23-25 октомври 2008, гр.Хисар
156. О. Бранков, Хр. Шивачев, Р. Дребов, П. Мутафчиева Характеристика на някои социално значими хирургични заболявания при децата. ХІІІ – та Национална конференция за ОПЛ и Педиатри с международно участие, 24 – 26 Май 2012 г, Слънчев Бряг

Е. КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

157. Brankov O., Debrov R., Shivatchev Ch Sofia, Bulgaria, Surgery of congenital lung malformations: role of the antenatal diagnosis.10th DANUBE SYMPOSIUM PEDIATRIC SURGERY November 26–28, 2010 VIENNA, AUSTRIA
ПРЕЗ И СЛЕД 2012 Г.
158. Р.Дребов СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХИРУРГИЧНИТЕ КОМПЛИКАЦИИ ПРИ ВРОДЕНИТЕ БРОНХО – ПУЛМОНАЛНИ АНОМАЛИИ Първи Балкански симпозиум по детска пневмология 18-20 Окт. 2012

159. П.Дойнова, Р. Дребов, Р. Андонова и др. Съвременни принципи на лечение на деца със закрита коремна трама. Къде е мястото на хирурга? Сп. Медицина 13/17/1Конгр.сп. мед./

160. R. Drebov, R. Stückerand A. Katsarov Poland`s syndrome: Use of VEPTR system before walking age. STEPS Seminars in Limassol 23-24 October 2015.

161. R. Drebov, R. Stücker and A. Katsarov Chest wall reconstruction using a mandibular plating system, double-angled in a case with Jeune`s syndrome. STEPS Seminars in Limassol 23-24 October 2015.

162. R. Drebov et al. Is asphyxiating thoracic dystrophy (Jeune syndrome) deadly and should we insist on treating it? Reconstructive surgery “on demand” – may be help The Surgery Journal Thieme Vol 1, 2017 https://www.thieme connect.com/products/ejournals/issue/10.1055/s-007-33412
163. B. Avramova, R. Drebov, H. Shivachev et al Diagnosis and treatment of pleuropulmonary blastoma—single center experience Pediatric Pulmonology Volume 50, Issue 7, July 2015, Pages 698–703

164. Р.Дребов и др. Учебник по хирурия в поготовка, глава Детска хирургия

165. Р.Дребов, Хр. Шивачев, Ст. Сопотенски и др. Операция на Нус за обущарски гърди – начален опит 12 пациента. Сборник резюмета Четвърти конгрес по детска хирургия, Пловдив, 11-13.11.2016 г.

166. О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев и др. Вторичен брахиезофаг вследствие пролонгиран гастроезофагеален рефлукс: проблем при отворената и лапароскопската хирургия XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ11 – 14 октомври ВАРНА 2012

167. Р. Дребов, Ив. Мартинов, А. Червеняков и др. Хепатопулмонален синдром с масивна хеморагия. Диагностично и терапетино поведение Сборник резюмета Четвърти конгрес по детска хирургия, Пловдив, 11 – 13.11.2016 г.

168. Проф. Огнян Бранков, проф. Росен Дребов, доц. Христо Шивачев Необичяйна едновременна интра и екстаторакална локализация на три кистични лимфангиоми – анализ на един случай и прегед на литературата Наука Пулмология бр., 4/2016, стр.

169. R. Drebov et al. Poland`s syndrome. Use of VEPTR system (vertical expandable prosthetic titanium rib)
before walking age. A case report. help The Surgery Journal Thieme Vol 3, 2016 https://www.thieme connect.com/products/ejournals/issue/10.1055/s-007-33412

КОНТАКТИ

Проф. Росен Станчев Дребов, д.м. – Детски хирург – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Тел.: 02-9154-552; 02-9154-447
Е-mail: