Проф. Нина Гочева – Кардиолог – гр. София

Published by burn on

През 1968 година завършва Първа английска гимназия с изучаване на английски език, а през 1976 година завършва медицина в МУ-София с отличен успех.

През 1976 година започва интернатура по вътрешни болести в Кардиологично отделение на Окръжна болница – София и след успешно положен изпит е утвърдена за асистент към Катедра по кардиология на Институт по сърдечно-съдови заболявания на ИСУЛ, база ІІІ-та градска болница.

Работи под ръководството на проф. Юри Белов, проф. Георги Куситасев, проф. Серафим Попниколов, проф. Цвятко Павлов, проф. Енчо Маламов, акад. Илия Томов.

През 1981 година след успешно положен изпит придобива специалност „вътрешни болести”. Специализира кардиология и функционална диагностика /ехокардиография и инвазивна диагностика/ в болница „Брусе”, Университет „Мари и Пиер Кюри” в Париж през 1982-83 година, където е с признат статут на асистент към същата клиника.

През 1985 година полага изпит за специалност по кардиоревматология.

През 1989-1999 година специализира в Япония „Сайтама” медицински университет –Токио и Осака.

Въвежда за пръв път в България двуразмерна и интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и фармакологичен стрес-тест ехокардиография.

През 1991 година защитава дисертация за придобиване на званието „кандидат на медицинските науки” на тема „Възможности на двуразмерната ехокардиография за оценка на сегментната функция на лява камера”.

През 1992 година е придобива преподавателска степен „доцент по кардиология” въз основа на 57 научни публикации, доклади на конгреси и симпозиуми.

От 2011 година до момента има 77 научни публикации в наши и международни списания, 78 – публикувани доклади и резюмета от участия в международни конгреси и конференции, 98 публикувани доклади и резюмета от участия в конгреси и конференции в България.

Цитиранията в българска и чужда медицинска литература са средно годишно 742, от 2011 година до 2015 година общо цитиранията са 4472. Импакт фактор за 2015г. – 171.47

От 1992 година до 2000 година е научен секретар на Дружеството на кардиолозите в България и ръководи като главен редактор до 2002 година печатния орган на Дружеството сп. „Българска кардиология”.

През 2000 година е избрана за fellow на Европейското кардиологично дружество. От 2003 година е член на редакционната колегия на сп. „Българска кардиология”, както и на списание на БЛС „Лекарска практика”.

От 2004 година е председател на работна група по фармакотерапия към БКД.

От 2004 година до 2008 година е член на управителния съвет на БКД .

През 2006 година е избрана за член на управителния съвет на Международното дружество по фармакотерапия.

Член на научния комитет на Европейското кардиологично дружество, национален директор по образование в кардиологията – Европейско кардиологично дружество, член на Нюйоркската академия на науките, член на работна група „съдова биология” към Медицински университет – Флорида.

КОНТАКТИ

Проф. Нина Гочева – Кардиолог – гр. София
Адрес: София ул Коньовица 65 НКБ ет 4
Тел.: 0888 649 105
Е-mail: