Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, д.м.н. – Трансфузионна хематология – гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, д.м.н. е началник на отделение по Трансфузионна хематология и имунология към УМБАЛСМ „Пирогов“ в град София.

Практическите и научни интереси на Проф. д-р Фани Мартинова се разпростират в няколко медицински области – Трансфузионна медицина, Имуногенетиката, Клинична имунология

Образование:
• 1965 -1972 г. – висше образование по специалност медицина във ВМИ – София
• 2002 – 2004 г. – магистратура по здравен мениджмънт в МУ – София

Специализации:
• Придобити специалности в България:
o Трансфузионна хематология – 1980 г.
o Клинична имунология – 1996 г.
• Специализация в чужбина: в Белгия и Франция (програма “Темпус”) по проблемите на HLA типизиране при трансплантации на тъкани и органи (1991-1992).

Професионално развитие:
Стаж в специалността медицина от 1972 г. до настоящия момент.
• 1972 – 1976 г. – участъков лекар в Районна болница – Трявна.
• 1976 – ординатор в отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимост в НИСМП „Пирогов”
• 1977 – 1980 – н.с. ІІІ ст. в отделение по кръвопреливане и имуногенетика – РНПИСМП „Пирогов”
• 1980 – 1983 – н.с. ІІ ст. в същото отделение
• 1983 – 1987 – н.с. І ст. в същото отделение
• 1987 – ст.н.с. ІІ ст. по специалността „Хематология и преливане на кръв” – в същото отделение
• 1991 – началник на отделение кръвопреливане и имуногенетика – РНПИСМП „Пирогов”
• 2006 – ст.н.с. І ст. по специалността „Хематология и преливане на кръв” – в отделение по трансфузионна хематология и имунология – УМБАЛСМ „Пирогов”
• 2011 – професор по специалността „Хематология и преливане на кръв” в отделение по трансфузионна хематология и имунология – УМБАЛСМ „Пирогов”

Дисертации:
• 1984 – “Върху асоциацията на HLA системата с някои болести” за „доктор” по медицина
• 2004 – “Клинично значение на HLA имуногенетичните изследвания при ревматични болести” за „доктор на медицинските науки”

Публикации:
• в списания у нас нас – 105
• в чужди списания – 33

Участия в научни форуми с доклади:
• у нас – 147
• в чужбина – 65

Участие в монографии и учебници у нас – 11
Участие в сборник с лекции по трансфузионна медицина в чужбина – 1
Изобретения: едно изобретение у нас

Практическите и научните интереси са в няколко медицински области:
1. Трансфузионна медицина: имунохематологична диагностика при кръвопреливания и бременности; компонентна трансфузионна терапия; трансфузиологични проблеми при преливане на алогенна и автоложна кръв; алтернативи на кръвопреливанията; трансфузионен надзор;
2. Имуногенетика: HLA (тъканна, левкоцитна) съвместимост при кръвопреливания и бременности; HLA съвместимост при костномозъчни и бъбречни трансплантации; HLA асоциация с болести; HLA и популационно-генетични изследвания; HLA и съдебномедицинско изследване на бащинство;
3. Клинична имунология: клетъчен и хуморален имунитет при травма, шок, сепсис и кръвопреливания; имунология на възпалителния процес; автоимунитет; репродуктивна имунология; имуномодулираща терапия.

Членство в научни организации:
• Съюз на учените в България – в Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология (член на управителния съвет) и в Секция “Имунология” към СУБ
• Българска асоциация по алтернативи в трансфузиологията (БAATA) (зам. председател)
• Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ)
• Международно дружество по кръвопреливане (ISBT)
• Европейска федерация по имуногенетика (EFI)
• Световна асоциация по трансплантация на костен мозък (WMDA); Балканска асоциация на специалистите по имунология (BAIS)

Членство в научните съвети:
• на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” (зам. председател)
• на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) – София

Член в експертни съвети:
• по клинична имунология към МЗ
• по трансфузионна хематология при Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ).

Председател на УС на Фондация „Кръводаряване и кръвопреливане”

Председател на изпитни комисии:
• за държавни изпити по специалност „Трансфузионна хематология” при МЗ
• за зачисляване за специалност „Трансфузионна хематология” при МУ–София
• за провеждане на колоквиуми на специализанти по „Трансфузионна хематология”.

Владее английски, френски и руски език на добро ниво

Награди: ІІ-ра награда на Международното дружество по хомотоксикология на името на проф. Hans-Heinrich Reckeweg за проучването “Имунопрофилактика на грип и други респираторни вирусни инфекции с таблетки Engystol” (2004).

Преподавателска дейност по:
• „Трансфузионна хематология” за специализанти по „Трансфузионна хематология” и по „Спешна медицина” и за интердисциплинарни лекарски курсове, организирани от БААТА и Европейското училище по трансфузионна медицина (ESTM);
• “Имунология” за специализанти по “Имунология”, организирани от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

fani-georgieva othi

КОНТАКТИ

Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, д.м.н. – Трансфузионна хематология – гр. София
Адрес: София бул Тотлебен 21
Тел.: 02 9154 411, 02 952 11 61; 0887 239 272
Е-mail: