ITS | Здравен портал

Проф. д-р Соня Колева Тончева – Здравни грижи гр. Варна

Проф. д-р Соня Колева Тончева е Ректор на Медицински университет Варна.

Биография
​Родена на 29.09.1960г. в гр. Шумен. Завършила ПМИ гр.Шумен през 1981г. като детска медицинска сестра, а по-късно ШУ „Еп. К. Преславски” магистър по „Биология” (1989г.) и магистър по „Социални дейности” (2004г.). През 2007г. придобива специалност „Медицинска педагогика” в МУ-Варна. От 1990 до 2000г. е преподавател и директор на Медицински колеж – Шумен, а след това до 2005г. е заместник директор. През 2003г. защитава дисертационен труд на тема: „Организационни, образователни и социални аспекти на дейността на медицинската сестра в Първичната здравна помощ”. През 2005г. е избрана за “доцент” и от 2006г. за Ръководител Катедра “Здравни грижи” в МУ Варна.От март 2013 година е професор.​

Публикации
​Научните й интереси (докторат и над 180 публикации) са в областта на сестринството и здравните грижи. Била е научен ръководител на 5 национални форума по здравни грижи и има над 30 участия в конгреси и конференции в страната и чужбина. Водещ автор е в две издания на “Наръчник за работа на медицинската сестра в извънболничната помощ”. Автор е на учебно помагало за доброволци към БЧК “Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек” и съавтор в издаденото от НС на БЧК ръководство – “Семейна медицинска сестра”.През 2013 издава монографичен труд „Наставничество в сестринството“. Под нейно ръководство и в съавторство са издадени учебник и практическо ръководство „Сестрински грижи за инфекциозно болни“, предназначен за медицински сестри и акушерки. Има над 10 участия в разработване и реализиране на регионални и национални проекти. Научен ръководител на успешно защитена дисертация и 2 зачислени през 2011г. докторанти, 7 успешно дипломирани специализантки “Семейна медицинска сестра (акушерка)” и над 30 успешно защитени дипломни работи на студенти от магистърска програма “Управление на здравни грижи”. Член на ФС на ФОЗ, на Комисия по качество при МУ – Варна. Председател на програмните съвети на специалности „Управление на здравни грижи“, „Медицинска сестра“. Председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ, консултант и член на редакционната колегия на специализирано списание “Здравни грижи”, експерт на НАОА за ВУ, експерт за обучението по здравни грижи в Европейския форум на Националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA).Член на ОС на БЧК Шумен. Носител на престижната награда на БАПЗГ за научни приноси към сестринството в България – статуетката на ЛесисКепра, сребърен орден на БЧК и Плакет „ФлорансНайтингел“ за научни приноси към сестринството и Почетен знак и почетен диплом на МУ Варна.

Член на
​ОС на БЧК Шумен. Носител на престижната награда на БАПЗГ за научни приноси към сестринството в България – статуетката на Лесис Кепра, сребърен орден на БЧК и Почетен знак и почетен диплом на МУ Варна.​

КОНТАКТИ

Проф. д-р Соня Колева Тончева – Здравни грижи гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Марин Дринов 55
Тел.: 0888348554
Е-mail:
Web site: http://mu-varna.bg/BG/Structure/PublicHealth/Pages/SonyaKoleva.aspx

error: Alert: Content is protected !!