ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, Д.М.Н.

Published by burn on

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. е специалист кардиолог в Плевен, Началник клиника по Кардиология и Ревматология към Университетска болница Д-р Георги Странски – Плевен.
Завършила е Медицина в МУ-Плевен през 1983г.

Има специалност Вътрешни болести от 1990г.

♦ Докторантура по научна специалност “Кардиология”, на тема Клинично значение на имунологичните промени на еластина и колагена при артериална хипертония Специализиран научен съвет при ВАК – София, “Доктор”, (2004);
♦ Докторантура по научната специалност „кардиология”на тема „Сърдечно съдов риск и сърдечно-съдови заболявания при пациенти с псориазис вулгарис”- АС –МУ-Плевен научна степен „доктор на науките” (2012);
♦ Придобита специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“, ВТУ ”Св. Св. Климент Охридски”, (2005).

Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове пред студенти и специализанти по “Вътрешни болести”, “Кардиология”, “Превантивна кардиология”, “Хипертензиология”
 • Ръководител на 7 докторанти в различни периоди и време в Медицински университет – Плевен; 3 защитили докторанта
 • Пълни квалификационни курсове по Превнтивна кардиолотия,”Избрани глави в кардиологията”

Научни интереси и разработки

 • Научни публикации – над 175;
 • Теми в научноизследователската робота – повече от десет;
 • Учебници, учебно-методически разработки и други – над 10;
 • Учебни планове, квалификационни характеристики и програми за обучение;
 • Автоматизирани системи за контрол на знанията;
 • Одобрени проекти за нормативни актове, концепции, стратегии и становища за дейността на висшето училище.

Академични позиции

 • Асистент, Старши асистент и Главен асистент в Катедра „Вътрешни болести“, МУ-Плевен (1984– 2006);
 • Доцент по научна специалност „Кардиология”, Специализиран научен съвет при ВАК, Национален МУ–Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”, (2006 – 2012);
 • Професор по научна специалност „Кардиология“ АС, МУ-Плевен, МУ-Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”, (от 2012);
 • Ръководител катедра ”Кардиология , пулмология и ендокринология” (от 2010)
 • Член на Научен съвет по медико-терапевтични науки.

Член на:

 • Съюз на учените в България,
 • Дружество на кардиолозите в България-член на УС, Председател на РГ по превантивна кардиология
 • Българска лига по хипертония-член на УС
 • FESC на ESC
 • Член на WG ACCA

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. приема своите пациенти и в частния си кабинет в гр. Плевен ул. Кирил и Методий 21 ет 1.
понеделник и сряда от 14:00 – 16:00ч

КОНТАКТИ

ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, Д.М.Н.
Адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев № 8А
Тел.: 064886160
Е-mail: