ITS | Здравен портал

Проф. д-р Радосвета Василева – Стоматолог – гр. София

Проф. д-р Радосвета Василева е специалист по дентална медицина.

Професор е в Катедра “Консервативно зъболечение” към Факултета по дентална медицина към Медицински университет в град София.

Образование и професионален път:

– 1984 г. – Висше образование.
– 1991 г. – Доктор.
– края на 1992 г. – 3 месечна специализация в Университетска клиника в гр. Грац, Австрия по проблемите на естетичните инлеи. Участие в курсове по практическа пародонтална терапия и направлявана тъканна регенерация.
– 1993 г. – Лятно училище на ORCA в Прага по проблемите на зъбния кариес.
– през лятото на 1995 г. и 1998 г. – по 2 месеца специализации в Университетска клиника в гр. Регенсбург, Германия след спечелване на стипендии на DAAD. Участие в колектив и изследвания на нови адхезивни системи на фирмите ESPE, Dentsply, Vivadent и Voco – немска работна група към ISO-Normcomission. Резултатите от приключените проекти са пуснати на пазара нови продукти – напр. Prompt®L-Pop на ESPE.
– 2006 г. – Доцент.
– 2013 г. – Професор.

Преподавателска дейност
Предклинични и клинични упражнения със студенти от ІІІ до V курс, участие във факултативни лекции пред студенти, демонстратор в курсовете за придобиване на обща специалност и специалност ”Оперативно зъболечение и ендодонтия”, пълен лекционен курс 2007 – 2011 г., пълен лекционен курс 2008-2010 г. във ФДМ, Варна. Лектор в курсове по СДО, лекции към БЗС, представяне на нови продукти пред денталната колегия.

Научна дейност и трудове:
Общ брой публикации и научни изяви, у нас и в чужбина – 45 публикации и 27 участия в научни конгреси; цитирания – 15
Общ импактфактор – 1995 г. – 3, 810; 1998 год. – 4, 060
Проекти – 5 проекта ( 1 инфраструктурен)
Награди за научна дейност
Участие в ред. колегии – научен секретар на сп. “Проблеми на денталната медицина” 2009-2010 г., член на редколегията на сп. “Зъболекарски преглед”

Членство в професионални организации:
БЗС
БНСД
IADR
BaSS
ADEE

Научни интереси и област, в която работи:
Микропроницаемост при директни и индиректни обтурации от композиционни материали; клетъчни култури в методологията за изпитване бисъвместимост на композиционни материали и фактори, влияещи върху адхезията при съвременни адхезивни системи – изследвания върху якост на натиск и със сканиращ електронен микроскоп при адхезивни системи

Публикациии през последните години:
Василева Р., К. Генова. Чувствителност на кариесогенни микроорганизми към адхезивни системи при директнa апликация. Зъболекарски преглед 89, 2007, 2, 89-94
Василева Р. Влияние на дълбочина и влажност на дентина върху здравината на адхезията при адхезивни системи. Проблеми на денталната медицина 35, 2009, 2 част, 3-7
Василева Р., К. Генова. Ин витро цитотоксичност на различни генерации адхезивни системи – директна апликация и екстракти. Проблеми на денталната медицина 34, 2008, част 1, 26-31
Василева Р., Ю. Каменова. Лечебен ефект на лазерната фотодинамична терапия при ендодонтски случаи с обширни периапикални лезии. Проблеми на денталната медицина 35, 2009, част 1, 18-21
Радева Е. Н., Р. И. Василева, М. Д. Белчева. Ин витро изследване количеството изтласкани бактерии през форамен апикале при използване на две техники за обработка на коренови канали. Дентална медицина, 93, 2010, 2

КОНТАКТИ

Проф. д-р Радосвета Василева – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Георги Софийски 1 - Факултет по дентална медицина, ет. 3, каб. 303 А
Тел.: 02/ 8 736 264; 0888 618 189
Web site: http://fdm.mu-sofia.bg/kz/?q=node/134

error: Alert: Content is protected !!