Проф. д-р Искрен Коцев – Гастроентеролог гр. Варна

Проф. Д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н., е ръководител Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна и ръководител УНС по гастроентерология, хепатология и хранене.
Кратка творческа автобиография:

От 1995 г. ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология е проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н. (хабилитиран през 1987 г., ръководител последователно на Клиниката по гастроентерология и хематология и на обединената Клиника по вътрешни болести на Окръжна болница, гр. Добрич, през периода 1987 – 1995 г., професор от 2007 г.). Под негово ръководство се развиват интервенционалната ендоскопия и ехография, диагностиката и лечението на болни с хронични вирусни хепатити, възпалителни болести на червата, ГЕРБ и нейните усложнения, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, хронични панкреатити и др. Под ръководството на проф. Д-р И. Коцев и с неговото непосредствено участие се развива на съвременно равнище клиничната хепатология.
Водещи специалисти в клиниката: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн; Доц. д-р Мария Василева Атанасова-Кателиева, дм; д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, дм; д-р Диана Тодорова Ганчева, дм; д-р Антония Йорданова Атанасова, дм; д-р Ирина Иванова Иванова, дм; д-р Иван Борисов Шалев; Милко Божидаров Мирчев, дм
Специализация: Вътрешни болести, гастроентерология
Апаратура: Ехографи, включително и с хармонизиращо устройство за извършване на контрасто-усилен ултразвук, видеоендоскопи за горна и долна ендоскопия, с аксесоари за извършване на лигиране и склерозиране на варици, балонна дилатация на ДЕС, полипектомия, ЕРХП и папилотомия, апаратура за капсулна ендоскопия, набор игли за перкутанна чернодробна биопсия по техниката на Менгини и ТRU-CAT и ТАБ, апаратура за 24-часова рН-метрия
Уникални услуги: контрастно-усилен ултразвук (КУУЗ), чернодробна биопсия (ЧБ), склерозиране и лигиране на варици, аамбулаторна рН-метрия, капсулна ендоскопия, балонна дилатация на хранопровода, ендоскопска полипектомия, изследване на PCR за HBV DNA, HCV RNA и HDV RNA, вирусни маркери за хепатит В, В+D и С, изследване на анти-глиадинови и анти-тъканна трансглутаминаза Аg, изследване на авто антитела.

Обучение на студенти и/или специализанти по: Учебната програма на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене (чиято база е Клиниката по хепатогастроентерология) включва: обучение по вътрешни болести и гастроентерология на студентите по медицина от МУ – Варна, от V и VІ курс; СИД – Ултразвукова диагностика в гастроентерология; следдипломна квалификация на лекари по вътрешни болести, гастроентерология, хепатология, диететика, ехография и ендоскопия; обучение по диетология, лечебно хранене и броматология на медицински сестри, акушерки от факултет Обществено здравеопазване и помощник-фармацевти от Медицинските колежи.

В ежедневната клинична практика са въведени следните методи: фиброколоноскопия, ендоскопска полипектомия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, папилосфинктеротомия, аргон-плазмена коагулация, кардиопневмодилатация, склерозиране и лигиране на варици на хранопровода, доплерова сонография на черен дроб и коремни органи, контрастно-усилена ехография, високочестотна термоаблация на тумори на черния дроб и др. Създават се и се доразвиват регистри към клиниката по най-важните гастроентерологични болести: полипозен регистър с водещ специалист проф. И. Коцев; регистър на болните с Баретов хранопровод и ГЕРБ с водещ специалист доц. д-р М. Атанасова; регистър на възпалителни болести на червата с водещ д-р А. Атанасова; регистър на ерозивни пептични стомашни увреждания с водещ д-р М. Стамболийска; хепатологичен регистър с водещи специалисти проф. д-р И. Коцев, д.м.н. и д-р Ирина Иванова, д.м. Клиниката е център за провеждане на различни мулти- и моно- центрични проучвания на ефективността и безопасността от приложението на нови медикаменти в лечението на болестите на гастроинтестиналния тракт и черния дроб.
Първоначално клиниката е разкрита в ПОКБ, гр. Варна, а от 01.10.1986 г. е пребазирана в Терапевтичната болница (сега УМБАЛ “Света Марина”). Клиниката разполага със стационар с 32 легла, ендоскопски, ехографски и консултативен кабинети. Прилагат се всички съвременни диагностични и терапевтични методи – горна и долна ендоскопия, терапевтична ендоскопия (пневмодилатации на стенози на горен и долен ГИТ, склерозиране на варици), аргон-плазмена коагулация на Баретов хранопровод, полипектомия на стомашни, дуоденални и дебелочревни полипи, абдоминална ехография, интервенционална ехография – ТАБ на лезии в абдомена, контрастно усилен ултразвук, дренаж на кисти, алкохолизация на чернодробни тумори, високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, доплерова сонография, сляпа чернодробна биопсия, вирусологични и имунологични изследвания при чернодробни заболявания, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и папилотомия. Клиниката е включена в национални програми за лечение на хроничните вирусни хепатити, ПБЦ, болест на Уилсън, възпалителни чревни заболявания.
В клиниката работят трима лекари защитили докторантури под ръководството на проф. д-р И. Коцев, д.м.н. – доц. д-р Мария Атанасова, д.м., д-р Ирина Иванова, д.м. (защитила докторска теза успешно през 2004 г.) и д-р Милко Мирчев, д.м. Освен тях работят и трима докторанти – д-р Деница Дукова, д-р Соня Банова и д-р Августина Георгиева.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Искрен Коцев – Гастроентеролог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Марин Дринов 55 - МУ
Адрес: гр. Варна, ул. Христо Смирненски 1
Тел.: 052/ 302 891; 0888924587
Е-mail:
Web site: http://kotzev.info