Проф. д- р Елена Александрова – Хирург, Онколог гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Елена Александрова е Началник отделение по мамология и реконструктивна хирургия в СБАЛ по онкология, гр. София.

Тя работи в онкологичната болница от 33 години и се занимава с хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза. Проф. Александрова работи за въвеждане на европейските стандарти и критерии за лечение на рака на гърдата и това предполага въвеждане на реконструктивни операции и висша медицина при засегнати от рак на гърдата.

Образование:
1993г. Висш Медицински Институт, София
1995г. Специалност по Обща хирургия
1998г. Специалност по Онкология
2002г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор”
2004г. Придобита Научно звание „Доцент”
2014г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор на медицинските науки”

Специализации:
1979-1981г. – Клинична ординатура по спешна хирургия в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”
1996г. SIS курс по комплексно лечение на рака на млечната жлеза в MD Anderson Cancer Center, Houston Texas
2007г. ЕSMO – курс – Рак на млечната жлеза, София
2010г. EIO Milan, Italy курс по онкопластична хирургия с практически занимания
2011г. EIO Milan, Italy курс по сентинелна биопсия на лимфни възли при рак на млечната жлеза

Професионален стаж:
От 1979 до 1981г. ординатор в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”
От 1981г до 2001г. – научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния Онкологичен Център, София
От 2001г. до момента – лекар и Завеждащ Мамологично Отделение към Торакална Клиника на СБАЛ по Онкология, София

Членство:
• Български Лекарски съюз
• Българска Национална Асоциация по Онкология
• Българско Хирургично Дружество
• Societe International of Senology (SIS)
• Bolkan Union of Oncology (а от 2008 е член на Editorial Board, Journal of the Balkan Union of Oncology- JBUON)

Научни интереси:
• Органосъхраняващо лечение при ранния карцином на млечната жлеза
• Реконструктивни операции при рак на млечната жлеза
• Нови техники за интраоперативно стадиране и лечение на регионалните лимфни възли

Научни публикации:
Доц. Александрова иам над 40 научни участия на конгреси и конференции в страната и чужбина, една монография „Органосъхраняващи операции при рак на млечната жлеза”, съавторство в две монографии, над 30 публикации в наши и чужди списания в областта на хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.

Научни изследвания:
Ръководител е на съвместно проучване на Националния Онкологичен Център и Националния Център по Хематология и Кръвопреливане, София на тема „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза.” 1999г.

КОНТАКТИ

Проф. д- р Елена Александрова – Хирург, Онколог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле 6
Тел.: 02 807 62 18