Проф. д-р Димитър Стойков д.м.н. – Хирург – гр.Плевен

Published by burn on

Проф. д-р Димитър Стойков д.м.н е специалист по хирургия.

Проф. д-р Димитър Стойков е началник на клиниката по чернодробна и висцерална хирургия към УМБАЛ “Георги Странски”.

Образование, квалификация и професионален път:

 • Завършва медицина във ВМИ, Плевен през 1985 г.
 • До 1991 г. работи като хирург – ординатор в хирургическо отделение на Транспортна болница, Горна Оряховица.
 • През 1991 г. придобива специалност по хирургия и е избран за асистент в Катедрата по хирургични болести на ВМИ – Плевен.
 • През 2000 г. получава научната степен „доктор”
 • През 2011 г. получава научна степен „доктор на медицинските науки”.
 • През 2003 г. е избран за доцент по хирургия.
 • През периодите 2004 – 2005 г. и 2009 – 2011 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен.
 • От 2006 г. е ръководител на Катедра по хирургични болести към МУ – Плевен.
 • Специализирал е хирургия в Италия, а за по-кратки срокове – във Франция, Австрия, Германия, Португалия.
 • През 2005 г. завършва здравен мениджмънт в Стопанска академия, Свищов.
 • Има дългосрочна специализация по този профил в Израел, а от 2009 г. е и декан на Факултета по здравни грижи къмМУ – Плевен.
 • Има над 26 години трудов стаж като лекар и хирург
 • Избран за професор в катедрата през 2012 год.
 • Кмет на община Плевен от 2011 година.

Научна продукция:

 • Дисертационни трудове – 2
 • Участие в учебници – общо в 22 различни глави в 4 учебника
 • Публикации в български списания и научни сборници – 88
 • Публикации в чуждестранни списания – 6
 • Участия с доклади на научни форуми в българия – 64
 • Участие с доклади в научни форуми в чужбина – 9
 • т.е. общо -191

Импакт фактор:

 • Общият импакт-фактор, съгласно данните от Journal Citation Reports и в базата SCOPUS е 5, 998
 • Учебната натовареност за 3 последователни учебни години възлиза на 1 234 ч.
 • Изнася лекции пред студенти по медицина и провежда изпити, включително на английски език.
 • Води лекционен курс във Факултета по здравни грижи пред сестри и акушерки.
 • Разработва учебната програма и лекционния курс във Факултет „Здравни грижи”

Има сключен договор с НЗОК.

Преглежда части пациенти след предварително записване.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Димитър Стойков д.м.н. – Хирург – гр.Плевен
Адрес: гр.Плевен, пл. "Свобода" №2 - МЦ
Тел.: 064/886313; 0888832329