Проф. Д-р Димитър Миленов Минчев – Невролог гр. Варна

Published by burn on

Проф. д-р Димитър Миленов Минчев е професор по неврология.

 

 

 

 

 • Завършил висше образование в МУ – Варна през 1969 г.
 • След конкурс е назначен като стажант-асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия в края на 1969 г.
 • При навършване на две години работа в катедрата с успешно издържан изпит е редовен асистент а от 1975 г. е избран за старши, 1978 г. за главен и административен асистент в Катедрата по неврология и неврохиругия.
 • Призната специалност по неврология след положен изпит от 1973 г.
 • От 1970 година заедно с клиничната квалификация по неврология работи в ЕЕГ кабинет към катедрата и след курсове за усъвършенстване в МА София – лабораториите на  проф. Е. Ацев и С.  Аврамов върху клинична електроенцефалография, неврохирургичните институти в Москва – Н. Н. Бурденко при проф. Майорчик и Петербург в елкрофизиологчната лаборатория на  А. Л. Поленов – проф И Введенская и Института по неврофизиология при проф. Н. Бехтерeва.
 • През 1979 г  защититава кандидатска дисертация на тема “Нарушения на биоелектричната активност при тумори на главния мозък със супратенториална локализация”.
 • От 1983 г. е доцент и ръководител на филилната клиника по неврология към катедрата в гр. Добрич
 •  През 1987 г. до 2000 година е ръководител на катедрата по неврология и неврохирургия във Варна.
 • От 1990 – 1994 г. e избран за декан на МУ – Варна.
 • В настоящия момент е консултант на Втора НК за МСЗ с ОИЛРНЗ към МБАЛ “Св. Марина”ЕАД – Варна и Североизточна България.
 • В продължение на 42 години работи в неврологията с участие в лечебната, диагностичната, лекционната и научна дейности.
 • Автор на над 200 доклада и научни публикации в България и в чужди списания
 • Монографията “Въпречерепни усложнения при заболявания на ушите, носа и гърлото” е публикувана в съвместно авторство в София през 1985 г., в съавторство: Учебник по Неврология (I и II част), а монографиите “Клинична електроенцефалография” публикувана през 1992 г., “Неврофизиологично изследване при мозъчни инсулти”/ 1997г./ , “Прогноза на острите нарушения на мозъчното кръвообращение” / 2006 г./, “Основи на клиничната електроенцефалография” /2008 г./ са самостоятелни и съавторски работи.
 • Ръководи. e четири  аспирантури завършили с успешна защита.
 • Член е на Националното дружество по неврология, Европейската федерация на неврологичните общества, Международната организация по проучване на мозъка.
 • Участва в редакционната колегия на списанията “Cеphalgia” и “Мозъчно-съдови заболявания”.
 • Професор от 2005 година с хабилитационен труд “Клиничен анализ и неврофизиологична прогноза на изхода от острите разстройства на мозъчното кръвообращение”
 • Член на СНС по неврология и психиатрия – София. 1991-1994 г., 2002-2010 г..
 • Научните приноси, обхващат въвеждане на клинико-неврофизиологични проучвания върху ОРМК, клиничната ЕЕГ, предизвикани потенциали, мозъчно картографиране, сомнологични проблеми при МСЗ с остри и хронични нарушения в съдовата система на главния мозък, пациенти нуждаещи се от интензивни грижи и лечение в съдовата неврологична клиника.
 • Въвежда в клиничната практика изследвания в областа на туморите на главния мозък, невроимунологията и съдовите заболявания на нервната система,.
 • Клинично и експериментално проучване на медикаменти върху пациенти страдащи от Паркинсонова болест, епилепсия, невроонкология, мигрена, enuresis nocturnae и патентован метод и устройство за диагностика на заболявания на главния мозък.
 • Патентован метод с решение на Патентно ведомство на Република България, N 99263, 14 декември, 1994.

КОНТАКТИ

Проф. Д-р Димитър Миленов Минчев – Невролог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Юрий Венелин 3а
Тел.: 052/ 978 215; 052/ 632 815; 052/ 636 655; 0888 640 147
Е-mail:
Web site: http://professorminchev.info/