ITS | Здравен портал

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дмн – Хирург гр. Варна

БИОГРАФИЯ
Проф. д-р Валентин Игнатов, дм завършва през 1986 г. завършва  Висш Медицински Институт – гр. Варна. През 1995г. придобива специалност по хирургия, а през 2012г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт” към МУ- Варна. Заема длъжността Началник на Първа клиника по хирургия от 2007 г. От 2014 г. е Директор “Лечебно-диагностична дейност” на УМБАЛ „Св. Марина“.
През  2005 г. придобива научна степен „Доктор” с дисертационен труд на тема „Диагностично лечебна тактика и ND: лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни дуоденални язви” . През 2013 г. издава хабилитационен труд- „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение“.
Печели конкурс за академична длъжност професор към Катедрата по Обща и оперативна хирургия през 2013г.
Проф. В. Игнатов притежава високо ниво на организационни качества, на администратор, ерудиран преподавател и лечител. Показва висока лична организираност, самодисциплина и възможност за творчество. Доказва отличните си организаторски умения в организирането на девет успешно преминали национални конференции по Колопроктология с международно участие от 1990г. насам.
Под ръководството на проф. Игнатов се обособява първото в България отделение по Еднодневна хирургия, насочено към своевременна диагностика на заболявания на стомашно-чревния тракт посредством пълна гама диагностични възможности – ендоскопия, ехография, ендоректална ехография, компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (ЯМР, МРТ), ПЕТ-КТ.
Специализира в областта на миниинвазивната хирургия – ендоскопска и лапароскопска.
Проф. Игнатов въвежда в рутинната практика редица високоспециализирани ендоскопски и мини-инвазивни методи като:
  • ендоскопско премахване на жлъчни камъни,
  • ендоскопска полиопектомия на дебелото и правото черво, хранопровод, стомах, дуоденум.
  • процедури при ранен ректален рак като ендоскопска мукозна резекция и ендоскопска субмукозна дисекция
  • стентиране на хранопровод, дебело и право черво, стенози на жлъчните пътища при злокачествени заболявания
  • лазерни коагулация при остро кървене

Владее английски ,руски език.

Член е на Българското хирургическо дружество (БХД), Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози (БАХГ), съсловната организация на хирурзите в България, Съюза на учените в България, European Digestive Surgery, Академичният съвет при МУ – Варна, IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи. Проф. д-р В. Игнатов е председател на  Асоциацията на университетските болници

Проф. д-р В. Игнатов, дм извършва прегледи на пациенти след предварителна уговорка.

Научно-преподавателска дейност

Научната дейност на проф. В. Игнатов е представена в 321 научни статии, доклади и съобщения побликувани в страната и чужбина, 48 от които са самостоятелни, а 103 са публикувани в пълен обем. Научната активност на проф. В. Игнатов е с личен impact factor от 22,593.  Участва като съавтор в редица монографии и учебници: „Хирургия“ „Спешна хирургия“, „Патологична физиология“. През 2013 г. има издадена монография на тема „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение“, в която е обединен дългогодишният му опит в ендоскопската диагностика на патология от горния и долния храносмилателен тракт. Проф. В. Игнатов има над 250 учас­тия с док­ла­ди в све­тов­ни и на­ци­о­нал­ни кон­гре­си и кон­фе­рен­ции.

Под ръководството на проф. Игнатов са обучени специалисти в ендоскопската хирургия, които продължават неговата школа.

 

КОНТАКТИ

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дмн – Хирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" 55
Тел.: 052/ 302947; 052/ 978635
Web site: http://www.gisurgery.bg/

error: Alert: Content is protected !!