ITS | Здравен портал

Нина Николова – Психолог гр. София

Нина Николова е специалист по психология.

Практикува като психотерапевт в частна практика в град София.

Област на професионална компетентност:
– Консултативна психология
– Позитивна психотерапия
– Стареене и жизнен път
– Психология на личността
– Психологично консултиране
– Психология на развитието
– Психодиагностика
– Емоции и мотивация
– Социална психология
– Пол и разнообразие
– Индивидуални различия
– Насилие и травма
– Трудова и организационна психология

Позитивна психотерапия и индивидуално психологическо консултиране, касаещи проблемите на:
-Личностно израстване – Проблеми на реализацията и развитието, разкриване на вътрешния резерв и потенциал на възможностите, развитие на увереност в себе си, повишаване на психическите ресурси, изява на скритите ресурси на личността.
-Общуване и отношения – Проблеми в общуването, трудности и неувереност при междуличностните взаимоотношения, трудности в общуването с противоположния пол, усещане за самота, помощ при кризиси в отношенията, невъзможност за поддържане на трайни отношения.
-Емоционална зависимост от любим човек, зависимо поведение и съзависимост, зависимост от чуждо мнение. Хармонизиране на отношенията с партньора.
-Увереност – Работа при неувереност в себе си и в собствения потенциал, неуверено поведение, проблеми със самооценката, постигане на желаните резултати.
-Стабилизиране на емоционалните състояния – Работа с психични травми, преживяване на кризисни състояния, самота и тъга, депресия, повишена тревожност. Психологическа помощ при преживяване на болка и загуба, смърт, апатия, състояния на подтиснатост, отчаяние. Преодоляване на страхове, тревожност, хроничен стрес и умора, загуба, емоционална неустойчивост, овладяване и контролиране на агресивно поведение и пристъпи на гняв. Психологическа помощ при чувство за вина, липса на интерес към живота, търсене на смисъл на живота, усещане за неудовлетвореност и състояния при „умора от живота“.
-Конфликти – Психологическа помощ при разрешаване на конфликтни ситуации, психични травми, кризиси и стрес, конфликтност в отношенията с обкръжаващите.
-Трудности при вземане на важни решения и разрешаване на дилеми – емиграция, смяна на професията, майчинство или кариера, преместване в друг град и др.
-Проблеми на родителството – психологически проблеми на родителите, ранно родителство, приемно родителство, проблеми на детско-родителските отношения и др.
-Справяне със стреса – Психологична помощ при стресови и травматични ситуации и преживявания, както на работното място, така и извън него. Загуба на работа / нова работа, трудности в работата и в собствения бизнес.
-Проблеми на самооценката – ниска самооценка, неувереност, комплекс за малоценност, чувство за собствена нереализираност, усещане за вътрешна празнота, самота, трудности при общуване.
-Проблеми на успешността – проблеми в лидерството, в кариерата, с колегите, с противоположния пол, с приятелите и с близки хора. Трудности при вземане на важни решения и преодоляване на сложни житейски ситуации.
Семейно консултиране и фамилна психотерапия
-Предбрачни консултации.
-Психологическа съвместимост и несъвместимост на съпрузите в брака или в двойката.
-Отношения в семейството – трудности във взаимоотношенията в двойката, с децата, с разширеното семейство /роднините/.
-Отношения извън брака – ревност, изневяра, психология на любовния триъгълник, проблемни взаимоотношения със семеен партньор.
-Общуване – проблеми с общуването, проблеми в комуникацията в брака и извън него.
-Конфликти – семейни конфликти /в двойката, с родителите, с децата/ и намиране пътища за разрешаването им.
-Зависимости – психологическо консултиране при наличие на член от семейството със зависимост. Работа с емоционална зависимост в отношенията, съзависими отношения, емоционална зависимост от партньора, несподелена любов.
-Развод и раздяла – консултиране при състояния пред и след развод, стратегии за живот след развода. Психологическа помощ при страх от загуба на партньора или семейството.
… И други семейни проблеми, свързани със заявката на клиента.
Позитивна психотерапия и консултиране на юноши /над 13-годишна възраст/
-Психотерапия и консултиране на тийнейджъри /13-17г./ при проблеми на развитието и възрастовите кризи, изграждане на идентичност и развитие на личния потенциал.
-Училище – трудности и проблеми в училище, нежелание за учене, адаптация към нова среда.
-Увереност – Консултиране при неуверено поведение и комплекси.
-Отношения – Консултиране при проблемно общуване в групи; относно отношенията със съучениците, проблемни отношения с родителите и/или учителите.
-Психологическа помощ при усвояването на социални роли и поддържане на конструктивни взаимоотношения.
-Консултиране на родители и учители относно проблеми с тийнейджърите.
-Диагностика и корекция на детско-родителските отношения.
-Конфликти – Конфликтност в отношенията с обкръжението – съученици, приятели, родители, учители, консултиране и обучение как грамотно да избегнем или разрешим конфликтите.
-Позитивна психотерапия и консултиране на юноши и възрастни в кризисни ситуации.
-Групи – консултиране при неформални групи в младежката среда.
-Професионално ориентиране – консултиране относно избор на професия, съставяне на профили.
-Работа с психодиагностични тестове и методики.
Професионално консултиране
-Психологическо консултиране за избор на професия за деца и възрастни -ще помогне да изберете „вашата“ професия и да научите своите професионални възможности за упражняване на дадена професия, както и да научите подходяща ли е за вас конкретна работа. Преодоляване на неувереност при избор на професия.
-Професионална психодиагностика – работа с психологически тестове и въпросници за избор на подходяща професия и съставяне на профил.
-Кариера – Как да подготвим себе си за изграждане на професионална кариера. Проблеми на професионалната реализация.
-Консултиране при трудности и стрес в работата – Изяснявяне на причините за трудности и стрес в работата, служебни конфликти, стратегии за справяне. Психологическа помощ при трудна адаптация към нов колектив и нова работа. Позитивна психотерапия при синдром на професионалното изпепеляване „burnout“.
-Организационно консултиране по проблемите на фирмената култура, управлението и развитието на човешките ресурси, комуникациите в организацията, екипните, междугрупови и йерархични взаимоотношения, както и по широк кръг от други заявени проблеми.
-Ефективни тренинги и консултации – Организиране и провеждане на тиймбилдинги и тренинги за социални умения, адаптация, управление на поведението, корекция на деструктивно поведение. Консултации и обучения, свързани с лидерството.
-Подготовка и провеждане на различни социално-психологически изследвания и проучвания – съставяне на анкети и въпросници, дискусии с фокус групи, провеждане изследвания върху мотивацията, анализ на причините за текучество,анализ на данни. Изследване и оценки на мотивацията на персонала и анализ на причините за текучество.
Групи за взаимопомощ
Групите за взаимопощ имат редовни събирания, веднъж седмично, провеждани с цел обмяна на опит и морална подкрепа между участниците, които са обединени помежду си от сходен проблем. В групите се обсъждат сложни ситуации от живота им и се разглеждат варианти за техните решения. Механизмите на групата и вътрешногруповите отношения позволяват на участниците да разберат как да се справят със сложната за тях ситуация и да получат обратна връзка, да чуят различни мнения. Те могат да разчитат на емоционална и практическа подкрепа, да погледнат на проблема отстрани чрез една безусловно приемаща, подкрепяща и изцяло безопасна форма на разговор.

Групата за взаимопомощ ще ви помогне:
-да разрешите своите вътрешни конфликти;
-да се справите с емоционална зависимост от партньора си;
-да придобиете увереност в себе си;
-да се избавите от самотата;
-да си позволите да бъдете близки с другите хора;
-да създадете нови форми на конструктивни взаимоотношения;
-да намерите нови възможности за себеизява и развитие на личния потенциал;
-да почувствате своята сила като личност;
-да промените животът си към по-добро;
-да си позволите и да имате възможността да бъдете себе си.
Позитивна психотерапия и консултиране при психосоматични проблеми:
-Безсъние, кошмари, повтарящи се сънища
-Синдром на хроничната умора
-Повишена тревожност
-Депресия, страхове
-Хронично главоболие, мигрена
-Бронхиална астма
-Алергии
-Болки в гърба и кръста, дискова херния
-Хипертония
-Психологическа помощ на онкоболни
-Психотерапевтична работа с вътреличностни проблеми

Стаж по специалността: 14 години

Член на “Дружеството на психолозите в България”

КОНТАКТИ

Нина Николова – Психолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Джеимс Баучер 51 ет.18
Тел.: 0895607303
Е-mail:
Web site: http://www.psy-therapy.eu/

error: Alert: Content is protected !!