НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД – гр. Стара Загора

Published by burn on

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД гр.Стара Загора е регистрирана в МЗ гр.София с Удостоверение № 054/ 02.07.1999 г., пререгистрирана с Удостоверение 175-1 /16.05.2008 г. според изискванията на Наредба № 3/ 25.01.2008 г.

 

1.Фирмата обслужва предприятия в различни региони в страната: област София, област Благоевград, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали, област Стара Загора, област Бургас, област Габрово, област Сливен, “Минно-Енергиен комплекс “Марица – изток”.
В нея работят висококвалифицирани кадри с богат професионален и трудов опит.
2. В процеса на работа и благодарение на високо квалифицираните кадри, фирмата натрупа богат организационен опит:
Тя първа в страната стана инициатор и домакин съвместно с Министерството Здравеопазването на Първата национална конференция през 2001 г. на службите по трудова медицина, на която присъстваха над 180 делегати от цялата страна в Стара Загора, с представители на: МЗ , МТСГ , Главна инспекция на труда, Национален хигиенен институт, НАП , Синдикатите и работодателите.
Фирмата е инициатор и основател на Асоциацията на службите по трудова медицина в България, създадена през 2001 г., в която управителят д-р Я.Карагьозов е изпълнителен секретар.
3.За осъвременяването и по-качество и бързо преценяване на производствения риск със съответните мерки, въвеждане висок порядък на дейностите на службите по трудова медицина, службата създаде и свои интелектуални продукти като съвместно с “Банксофт” – Пловдив разработи – софтуерен продукт, осигуряващ бързо въвеждане на база данни и удобен достъп до тях при необходимост.
Фирмата извършва обслужване на работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ДЕЙНОСТИ СТМ
Служба трудова медицина извършва следните дейности:
•Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес (Програма за отстраняване, намаляване или контролиране на установения риск при работа).
•Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, която обхваща:
а) оценка на роботните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
б) оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товаро-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка;
•Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
•Предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
•Препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита.
•Анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността.
•Организира извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труда .
•Оценка на условията на санитарно-битовото обслужване и предложения за подобряването му.
•Ежегодно организиране и провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, с последващо разработване обобщени анализи на здравното състояние на работници и служители.
•Анализ и оценка на заболеваемостта с временна и трайна нетрудоспособност, изчисляване честотата и тяжестта на заболеваемостта, както и на професионалните заболявания и свързаните с труда заболявания
•Разработване и реализиране на програми за промоция на здравето на работещите, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
•Ежегодно обучение на членовене на КУТ, като издава удостоверение за членовете на ГУТ/ КУТ за завършен ежегоден, задължителен по Наредбата за тях курс.
•Осигуряване контакти с центровете за спешна медицинска помощ и структурите за гражданска защита. Обучение на спасителните формирования на предприятието по начините за опазване на здравето и първа помощ в случаи на бедствия и аварии.
•Изработване на задължителните досиета на всеки работник и служител за здравното състояние.

КОНТАКТИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД – гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. “ Патр.Евтимий “ № 97, ет.4 офис 6
Тел.: 042/ 65 58 88; 0888 218 813; 0888 559 225; 0888 952 657
Е-mail: