Медицински институт на МВР гр. София

Published by burn on

Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, научно-преподавателски и научно- приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР.

С решение на Министерски съвет Медицински институт на МВР е определен за университетска болница за срока на акредитационната му оценка.

Лечебните заведения за болнична помощ на МИ на МВР работят по договори с НЗОК и НОИ, което позволява наред с лицата, имащи право да бъдат лекувани в МИ- МВР, съгласно ППЗМВР, така и да бъде оказвана високо-квалифицирана медицинска помощ и на други граждани.

Функции:

Клиниките и отделенията от лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР извършват:
1. Диагностика, стационарно лечение и рехабилитация на болни от съответната област на медицинската наука.
2. Експертна и съдебно-медицински експертизи.
3. Организационно-методична дейност.
4. Учебно-преподавателска дейност на студенти, специализиращи лекари, курсанти от академията и училищата на МВР и други.
5. Научноизследователска дейност, клинични изпитвания на лекарствени средства и други.

Медицинските служби и консултативно–диагностичните кабинети извършват:
1. Висококвалифицирана, специализирана извънболнична медицинска помощ на служителите на МВР и на други лица, определени с нормативни документи на МВР.
2. Консултативна помощ на пациенти, изпратени от други лечебни заведения.
3. Целенасочени комплексни медицински прегледи за ранно откриване на значими за служителите на МВР заболявания.
4. Лабораторни, рентгенови, функционални, радиоизотопни и др. изследвания.
5. Медицински прегледи за постъпване на работа в МВР.
6. Дейност по приемането на болни за стационарно лечение.

Централна клинична база МИ-МВР извършва непрекъснат 24-часов прием на показани за болнично лечение пациенти:
• От системата на МВР, съгласно ППЗМВР.
• Съгласно изискванията на НЗОК по 160 клинични пътеки.
• По договори с доброволни здравноосигурителни фондове и др.
• Срещу заплащане.

КОНТАКТИ

Медицински институт на МВР гр. София
Адрес: гр. София, бул. Скобелев 79
Тел.: 02/ 98 21300; 02/ 9821500
Е-mail:
Web site: http://www.mi.mvr.bg