You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Медикус 2001 ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Пловдив

Медикус 2001 ЕООД – Служба по трудова медицина

1. Служба по трудова медицина. Комплексно обслужване на фирми съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. Оценки на професионалния риск за здравето и безопасността, оценки на работни места, процеси, оборудване и др.
2. Орган за контрол от вида “С” Калисто при “Медико груп”. Специализирани измервания – микроклимат, осветление, прах, химични вещества и др. Електроизмервания – съпротивление на импеданса контур – фаза – защитен проводник /Zs/, заземяване, мълниезащита, дефектнотокови защити, съпротивление на изолации.

3. Оценка на лазери и лазерни системи. Консултации по безопасност и здраве при работа. Обучение на ръководния персонал ГУТ, КУТ по безопасни условия на труд. Обучение на лицата, които провеждат инструктажи по ЗБУТ. Екоекспертизи.
4. Трудово медицинско обслужване – профилактични медицински прегледи на работещите.
5. Консултации и разработване на проекти за фонд Условия на труда и структурните фондове на ЕС, внедряване на стандарти ISO 9001; ISO 22000; НССР и др.

КОНТАКТИ

Медикус 2001 ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Кукуш №8Б
Тел.: 032/69 38 45; 0888 342 185
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!