МБАЛ Д-р Никола Василиев АД – гр. Кюстендил

Published by burn on

МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД притежава разрешение МБ-15/29.01.2007г., издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните лечебни дейности: диагностика и лечение на заболявания, диагностика и консултации, родилна помощ, рехабилитация, медико-козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по следните основни медицински специалности:

 • вътрешни болести;
 • гастроентерология;
 • ендокринология и болести на обмяната;
 • кардиология;
 • клинична хематология;
 • алергология;
 • нефрология;
 • ревматология;
 • хирургия, съдова и неврохирургия;
 • урология;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • ортопедия и травматология;
 • акушерство и гинекология;
 • неонатология;
 • детски болести;
 • нервни болести;
 • кожни и венерически, очни, УНГ- болести;
 • психиатрия;
 • пневмология и фтизиатрия;
 • клинична лаборатория, микробиология, анатомия, хистология и цитология, паразитология;
 • образна диагностика;
 • физикална и рехабилитационна медицина;
 • обща и клинична патология;
 • съдебна медицина;
 • трансфузионна хематология.

 

Здравното заведение обслужва регион с население около 150 000 души.

От 2007г. към лечебното заведение съществува Спешно отделение, с което болницата практически поема диагностиката и лечението на всички спешни случаи в региона.

В МБАЛ “Д-р Никола Василиев” са обособени консултативно-диагностичен блок – включващ 21 специализирани кабинета, 2 медико-диагностични лаборатории, 8 отделения без легла, 14 отделения с легла, административно стопански блок, болнична аптека и ТЕЛК.

Отделението по пулмофтизиатрични болести, отделението по кожно-венерически болести и отделението по психиатрични болести са с диспансерни функции.

Болницата разполага с три интензивни сектора – интензивен кардиологичен, неврологичен и педиатричен, както и ОАИЛ с 9 легла.

От 2001г. болницата работи по договор с Национална здравноосигурителна каса, като в последните години разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация и медицинска апаратура за покриване изискванията на 75 % от медицинските дейности в страната, структурирани в Клинични пътеки. Ежегодно има договор с Районната здравноосигурителна каса за около 200 клинични пътеки.

 

Мисията на МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – гр. Кюстендил е:

 • извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
 • прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии;
 • осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти.

 

Хуманитарната платформа на МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – гр. Кюстендил е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми, както и на Хартата за правата на пациентите.

КОНТАКТИ
Град: Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, пл. “17-ти януари” № 1
Телефон: 078 550261.. 62; 63; 64; факс 078 550231; 0889 520601; 0896 819222
Управител: Д-р Александър Стефанов Величков