ЛЕЙБЪРМЕД” ЕООД – Трудова медицина – гр. Велико Търново

Published by burn on

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

  • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
  • Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
  • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
  • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);

Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на предприятието;

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;

Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

КОНТАКТИ

ЛЕЙБЪРМЕД” ЕООД – Трудова медицина – гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново бул. България № 40, вх. Б, ап. 2
Тел.: 062601562, 0898963951
Е-mail: