ЗФ “Здраве” АД – Служба по трудова медицина – гр. София

Published by burn on

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд.

Работодателите осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.

Нашите специалисти работят само в службата по трудова медицина при “ЗФ Здраве” АД и за клиентите на “ЗФ Здраве” АД.

 

Службата по трудова медицина при “ЗФ Здраве” АД е регистрирана в Министерство на здравеопазването– Удостоверение № 235-2/04.10.2012 г.

 

Органът за контрол от вида С при “ЗФ Здраве” АД е акредитиран от Българска служба за акредитация – БСА рег. № 284ОКС – валиден до 30.06.2017 г.

Контрол на: прах във въздуха на работна среда, химични агенти във въздуха на работна среда, шум, изкуствено осветление, микроклимат.

Услуги

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка.

 

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:

 • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му.
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка.
 • Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори.
 • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на трудоустроени работещи.

 

Консултативна помощ:

 • Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗБУТ във фирмата
 • Препоръки за вида и срока на износване на личните предпазни средства
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа
 • Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
 • Консултиране на Работодателя във връзка с трудоустрояване на служители.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ

 

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа:

 • Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба.
 • Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.
 • Анализ на резултатите от проведени профилактични прегледи.
 • Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите.
 • Изготвяне на заключение за годността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителния и периодичния медицински преглед
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ

 

Oбучение на работници и служители по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:

 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд.
 • Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба РД-07-2/2009 г.)
 • Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ
 • Обучение на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.
 • Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение за безопасна работа с видеодисплеи (съгл. чл. 5 на Наредба 7/2005 г.)
 • Обучение за безопасна извършване на ръчна работа с тежести (съгл. чл. 6 (2) на Наредба 16/1999 г.).
 • Обучение на работещи експонирани на опасни химични агенти при работа (съгл. чл. 13 на Наредба 13/2003 г.)
 • Обучение на работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест (съгл. раздел III на Наредба 9/2006 г.)

КОНТАКТИ

ЗФ “Здраве” АД – Служба по трудова медицина – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, ет.6
Тел.: 02/931 12 80
Web site: http://www.bgstm.com