ITS | Здравен портал

Д-р Стоян Дахтеров – Кардиолог гр. Пловдив

Д-р Стоян Дахтеров е началник отделение по диагностика на сърдечно-съдови заболявания в МБАЛ „Св. Панталеймон” гр. Пловдив и предлага следния обем здравни услуги:

 

 

  • Амбулаторни прегледи – първични и вторични.
  • Профилактична дейност.
  • Кардиологични консултации, консултации на пациенти с онкологични заболявания във връзка с провеждане оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия
  • Високо специализирани дейности:
  • Холтер мониториране на артериалното налягане / 24 часов запис наRR /
  • ЕКГ Холтер /24 часов запис на ЕКГ/
  • Ехокардиография. /ЕхоКг/
  • Електрокардиография. /ЕКГ/
  • Велоергометричен тест /ВЕТ/
  • Ултразвукова диагностика

 

ДЕЙНОСТИ:

Електрокардиография (ЕКГ)

Представлява графично регистриране на електродвижещото напрежение, което се създава в сърцето преди всяко негово съкращение и се провежда до всички части на тялото. Има решаващо значение при диагнозата на ритъмните и проводните нарушения, острия миокарден инфаркт, особено с Q (QS) – патология (трансмурален инфаркт), нестабилна ангина пекторис, атипичната (вариантна) ангина на Prinzmetal, остър перикардит, остър миокардит, WPW – синдром, синдром на удължен Q-T интервал и други. Значителна информация се получава при ЕКГ – диагноза на левокамерното и/или деснокамерното обременяване при тенсионно или обемно натоварване на сърцето и хипертрофична кардиомиопатия. ЕКГ в покой има относително малка информативна стойност при хроничната ИБС. Значителна част от болните с хронични сърдечни заболявания имат ЕКГ, която показва лекостепенни ST-T – изменения (хронична ИБС, констриктивен перикардит, миокардит, дилатативна или рестриктивна кардиомиопатия, инфилтративна кардиомиопатия и др.). Нормалната ЕКГ в покой не изключва наличието на сърдечно заболяване, включително тежко. Обратно, наличието на не тежки, неспецифични ST-T – изменения не означава винаги наличието на сърдечно заболяване и миокардно увреждане. При много от тези случаи се касае за невровегетативно повлияване на реполаризацинната част на ЕКГ. Информативната стойност на ЕКГ е значителна, когато ЕКГ – анализ се прави в съчетание с клиничната съпоставка.

Електрокардиография (ЕКГ)

Изследване, което дава изключително голяма и точна информация и е в основата на съвременната кардиодиагностика. Ехокардиографията е метод, при който чрез ултразвукови вълни, изпратени към сърцето и големите съдове се изобразяват на екран – ултразвукови отражения – ехата на различните структури-междукамерната и междупредсърдната преграда, свободни стени на камерите, предсърдията, аортата и белодробната артерия, митралната, аортната и трикуспидална клапа, камерните и предсърдните кухини. ЕхоКГ – изследване може да се направи от различни места (прозорци) на прекордиума, югуларната ямка и субксифоидно. Тази ЕхоКГ се нарича трансторакална, т.е. с трансдюсер, поставен върху гръдния кош.

Съвременната ЕхоКГ включва няколко разновдности:

1). Едноразмерна (М-МОДЕ)
2). Двуразмерна (2РЕхоКГ)
3). Доплер ехокардиография в три варианта – с пулсиращ доплер (пулсов доплер), с продължителна вълна (СW-Доплер) и цветен Доплер.

Едноразмерната и двуразмерната ЕхоКГ дават образа на сърдечните структури и техните движения (морфология и кинетика) , а Доплер ЕхоКГ представя кривата на скоростта на кръвотока в точно определено място на сърцето, т.е. локализира точно мястото на кръвотока, чиято скорост се регистрира. Той обаче може да измерва само сравнително ниски скорости. Доплер с продължителна вълна (СW) не може да локализира мястото на кръвотока, чиято скорост се представя. За сметка на това този метод измерва високи скорости и е подходящ за определяне на градиенти на налягане. Цветната Доплер ЕхоКГ е видоизменена пулсова Доплер ЕхоКГ, при която различните скорости на кръвотока се представят с цветове. По този начин се постига цветно изобразяване на самия кръвоток, като посока на неговото движение, локализация и площ. Цветният Доплер има съществено значение и улеснява бързото и по-точното разпознаване на регургитационните и шънтовите лезии на сърцето. Този метод придоби много голямо диагностично значение при почти всички сърдечни заболявания и особено при клапни сърдечни лезии, кардиомиопатии, перикардни заболявания, ИБС, тумори на сърцето, инфекциозен ендокардит, вродени сърдечни аномалии, дисекация на аортата. Чрез ехокардиография може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.

Съдов доплер

Представлява графично изображение на пулсациите на артерии и вени. Дава информация за степента на запушване на съдовете, съответно за риска от остра исхемия на мозъка или крайниците.

Холтер ЕКГ

Представлява голямо постижение на неинвазивната инструментална диагностика и съвременната кардиоритмология. Тя дава много голяма информация при изясняване на субективна симптоматика (синкоп, сърцебиене, пристъпи на прилошаване, замайване, гръдна болка, задух) с неизяснен произход и съмнение за тахиаритмична генеза на посочената симптоматика. Освен това, има решаващо значение за определяне на вида, честотата, степента и комплексността на бързопреходни, често рецидивиращи ритъмни и проводни нарушения. Може да бъде много полезна при определяне на ефекта от медикаментозно и нефармакологично (аблация, пейсмейкър, операция) лечение на сърдечни аритмии. Дава възможност да се регистрират пристъпи на миокардна исхемия (ST-депресия) с или без ангинозна болка.

КОНТАКТИ

Д-р Стоян Дахтеров – Кардиолог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 9 - МБАЛ Св. Пантелеймон
Адрес: гр. Пловдив, ул. Елиезер Калев 2 - хотел Его, партер (МЦ Кардиовес)
Тел.: 032/ 53 37 08; 032/ 60 39 54; 032/ 60 39 22; 0888 84 74 99
Е-mail:
Web site: http://www.stoian_dahterov.vibs.bg

error: Alert: Content is protected !!