Д-р Николай Хубанов – Вътрешни болести, Спешна медицина – гр. София

Д-р Николай Хубанов е началник на спешното отделение към УМБАЛ Алексанровска ЕАД от самото му създаване през 2007 г.

Завършил е през 1992 г. Медицински Университет – Плевен.

От 1992 до 1996 г. е Завеждащ лекарски здравен участък в с. Връв обл. Видин, където основните дейности са свързани със здравно обслужване на населението, лечебнодиагностична и профилактична, санитарно-хигиенна и противоепидемиологична дейност, майчино и детско здравеопазване.

Престоя в селска здравна служба позволява на д-р Хубанов да изгради качества необходими на всеки медик- ясна представа за мястото и ролята на лекаря в обществото и широка обща медицинска култура.

От 1996 г. работи в структурите на системата за спешна помощ, като последователно работи в ЦСМП – Видин – до 2004г. , впоследствие – ЦСМП – София-град , и от 2005 г.- в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Преминал през всички организационни нива на системата за спешна помощ той натрупва необходимите знания и опит свързан с организацията на дейностите в доболничното и болнично здравеопазване, касаещи спешните и неотложни състояния.

Създава си позиция на доказан професионалист и лидер.

През 1998г защитава специалност по „Вътрешни болести”, а през 2005г придобива специалност по „Спешна медицина”.

Поради изразен интерес към бъбречната патология зачислява и защитава специалност по „Нефрология” през 2008г.
От 2007г. е поема длъжността Началник на Спешно отделение с легла за диагностично уточняване.

През 2010г. защитава магистратура по Здравен мениджмънт към Факултет по Обществено здраве – МУ-София.

През 2013г е зачислен като докторант към същата катедра. Проявява активна позиция по проблемите свързани с болничната спешна помощ.

КОНТАКТИ

Д-р Николай Хубанов – Вътрешни болести, Спешна медицина – гр. София
Адрес: гр София ул. Георги Софийски 1 - УМБАЛ Александровска ЕАД
Тел.: 02/ 9230 955
Е-mail: