Д-р Мария Радойкова – Анестезиолог – гр. Гоце Делчев

Published by burn on

Д-р Мария Радойкова завършва висше медицинско образование през 1991 г. в МА – София и е назначена на работа в ОАРИЛ на МБАЛ “Иван Скендеров” гр. Гоце Делчев.
Придобива специалност “Анестезиология и интензивно лечение” през 1999 г. През 2002 г. – професионална квалификация “Здравен мениджмънт”.
До 2005 г. работи като анестезиолог в ОАИЛ на болницата.
От 2005 до 2006 г. е Управител на “Медицински център – I – Гоце Делчев” ЕООД.
Управител на МБАЛ “Ив. Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев е от 02.11.2006 г.

 

ДЕЙНОСТИ:

1. Консултативна дейност
Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.
2. Анестезиологична дейност
2.1. Амбулаторна анестезия
– горна и долна ендоскопия – фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.;
– анестезия и седация в отделение “Образна диагностика” – ЯМР и скенер – при деца и възрастни по показания.
2.2. Анестезия в еднодневна хирургия
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, урология, АГ, обща и гръдна хирургия, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ и др. Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.
2.3. Анестезия в операционен блок
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, неврохирургия, урология, АГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ, неврохирургия, съдова хирургия, и др.
Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път.
3. Лечение на болката
3.1. В болничните структури –
3.2. В кабинет за лечение на болката
3.3. В сектор за лечение на болката
4. Интензивно лечение – Централна реанимация
В Централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

КОНТАКТИ

Д-р Мария Радойкова – Анестезиолог – гр. Гоце Делчев
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54
Тел.: 0751/ 602 44; 0887494651