Доц. Д-р Явор Енчев – Неврохирург гр. Варна

Published by burn on

Д-р Явор Енчев е доцент по неврохирургия, основател и началник на отделението по неврохирургия в Университетска болница „Св. Марина” – Варна, което вече прерастна в клиника по неврохирургия.

Той е ученик на българските светила в неврохирургията и е специализирал при световни величия в сферата на детската неврохирургия, васкуларната неврохирургия и неврохирургичната онкология.

От създаването на отделението/клиниката през месец март 2011г. до днес той е оперирал над 450 случая в гр. Варна.

 

 

Интервенции
Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия

 • Операции за артериовенозни малформации, аневризми на мозъчни съдове, хематоми в базални ганглии
 • Операции за артериовенозни малформации и аневризми на съдовете на гръбначния мозък.
 • Операции за тумори на черепната основа.
 • Операции за селарни и параселарни тумори.
 • Операции за краниоорбитални, понтоцеребеларни, вентрикулни и паравентрикулни тумори.
 • Операции за стволови, спинални и краниоспинални тумори.

Операции с голям обем и сложност, “голяма“ хирургия

 • Операции за хемисфериални глиоми.
 • Операции за лобарни хематоми.
 • Операции за мозъчни абсцеси.
 • Операции за мозъчни паразитни лезии.
 • Операции за шийни, торакални и лумбални дискови хернии.
 • Операции за болка– ризотомии, кордотомии и DREZ.
 • Операции на периферни нерви за травматични лезии, entrapment невропатии.

Операции със среден обем и сложност, “средна” хирургия

 • Операции по повод депресионни фрактури на черепа.
 • Операции по повод екстрацеребрални хематоми.
 • Вентрикулни дренажи, вентрикулоатриални и вентрикулоперитонеални шънтове.
 • Операции по повод дизрафични състояния.

Други

 • Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия с или без налагане на шънт.
 • Отстраняване на тумор на гл.каротикус без или с резекция на артериални съдове и заместване с протеза.
 • Оперативна обработка на екстракраниално нараняване на мозъчни съдове с директен шев.
 • Представяне и/или лигиране на кръвоносен съд на шията като самостоятелна операция.
 • Торакална симпатектомия (трансторакална, аксиларна и т.н. )
 • Лумбална симпатектомия
 • Трансторакална резекция на аномално І-во ребро , съчетана с торакална симпатектомия.
 • Трансторакална резекция на аномално І-во ребро с акцесорно шийно ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
 • Пресичане на мускули скалени- шиен достъп.
 • Екстраторакално премахване на акцесорно шийно ребро с шиен достъп.

Спешни хирургични процедури

 • Всяко неврохирургично заболяване вдаден етап от своето развитие може да наложи извършване на хирургическа намеса по спешност.
 • Спешност изискват: травматичен интракраниален хематом, аневризми в І-ІІ стадий на Hunt-Hess, остро развила се хидроцефалия, поява на дислокационни феномени в следствие интракраниален обемен процес, дискова херния с поява на остра отпадна неврологична симптоматика или тазово-резервоарни нарушения.

 

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Явор Енчев – Неврохирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. „Хр. Смирненски” 1 - УМБАЛ „Св. Марина”
Тел.: 0888 44 11 91
Web site: http://www.doctor-enchev.com/