Доц. д-р Георги Гозманов – Невролог гр. Пловдив

Доц. д-р Георги Гозманов завършва висше медицинско образование във ВМИ – Пловдив през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във ВВМИ през 1977 г. Завежда медицинска служба като общопрактикуващ лекар до 1979 г. От тогава започва работа като невролог в БНА.

През 1981 г. придобива специалност по неврология, защитава дисертация в областта на неврологията през 1990г и получава научна степен “ кмн ”.( сега образователно-квалификационна степен дм.). От 1988 г е началник на Неврологично отделение при военна болница –Пловдив, преобразувано от 1990г. в Клиника по неврология и психиатрия. На тази длъжност е и до сега. Член е на Катедра „ Неврология и неврохирургия” във Военно медицинска академия гр. София. На 20.09.1995 год. ВАК му присъжда научно звание „ доцент” по неврология.

Ангажиран е с преподаване по неврология в квалификационни курсове и индивидуално обучение във Военна болница, Пловдив още преди доцентската му хабилитация. От 1995г. е хоноруван преподавател по нервни болести в Медицински колеж при Медицински университет, Пловдив.

От 1998г. е хоноруван преподавател по неврология и невропсихология във Факултет по педагогика на ПУ „Паисий Хилендарски”

Научно изследователската му дейност е документирана с над 110 публикации в наши и чужди списания. Участвал е във всички национални конгреси и конференции по неврология у нас през периода 1981-2014 г. През този период е бил участник във всички балкански конгреси по военна медицина с научни доклади, съобщения и постери, които са публикувани по късно в наши и чуждестранни списания. Член е на: БЛС, Управителния съвет на сдружение “Българско дружество по неврология”, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Избиран е за член на академичния съвет на ВМА, София. От 29.12.1999 год. до 09.07.2003 год. изпълнява длъжността Началник на ВМА – ББАЛ Пловдив /Военна болница/. За първи път през 2001 година организира акредитацията на ВМА-МБАЛ-Пловдив и Клиниката по нервни болести. От месец март 2003 г. със заповед на Министъра на отбраната преминава в резерва на Българската армия с чин „полковник” и с друга негова заповед е награден „за особени заслуги към отбраната в областта на военното здравеопазване и за продължителна служба в МО”.

Удостоен е от Общинския съвет на гр. Пловдив с „Почетния знак” на града за заслуги в развитието на военното здравеопазване.
Участва в комисиите за провеждане на държавен изпит за специалност по нервни болести от 2006г. до сега в УМБАЛ “ Александровска ” и СБАЛНП „ Свети Наум” гр.София.
Клиниката, която ръководи е акредитирана с “отлична” оценка за срок от пет години и с акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти “много добра”. Председател е на комисията за рационално лечение на епилепсия и комисията за амбулаторно лечение на диабетна полиневропатия в клиниката.

Един от основателите на доболничната помощ в гр. Пловдив през 2000 година.
През месец юни 2008 година, с решение на Общинския съвет гр. Пловдив е избран за „контрольор” на МБАЛ „ Свети Пантелеймон” гр. Пловдив.
Той основава МЦ “ Свети Врач ” и създава електрофизиологичен сектор. Доц. Г. Гозманов мотивира млади лекари за работа с медицинската апаратура (всички притежават съответните сертификати).
Участва в състава на СНС по неврология и психиатрия от есента на 2007 г. до 2010 година към ВАК.

От 2005 год. в сътрудничество и под ръководството на проф. Стоян Байкушев, дмн работи за приложението на транскраниалната магнитна стимулация( ТМС ) и репетитивна ТМС в неврологията и психиатрията ( както в доболничната, така и в болничната помощ ).

Доц. Гозманов използва ТМС и рТМС за диагностични и терапевтични цели в лечението на епилепсията.
ВАК му присъжда научна степен „ Доктор на медицинските науки” с диплома от 10.05.2010 год. за дисертация на тема: „ Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация / рТМС / върху гърчовата готовност при първично и вторично генерализирани епилепсии”.

От 2011 г. до 2013 г. е бил консултант към МЦ “Фи-Хелт” гр. Пловдив.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Георги Гозманов – Невролог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 81
Тел.: 032/ 609855; 0888 936209
Web site: http://voennabolnica.com/avto_goz.html