Доц. Д-р Влади Василев Манев – Имунолог гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на  имунология на туморите, 9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост. Придобива  първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Образование и професионално развитие:
Завършва висше образование по медицина във ВМИ – София. Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област.
Работи три години като участъков лекар, после с конкурс е назначен за асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ “Пирогов”.
1974 – 1977 г. – осъществява първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. Така придобива на законово основание правото за първата диплома по имунология у нас.
1987 г. – получава образователна и научна степен “Доктор”.
1997 г. – избран за СТ.Н.С. ІІ ст. по имунология.
1999 г. – избран за “Доцент” по имунология, имунопатология и алергология и ръководител на Центъра по клинична имунология.
Учредява здравна фондация – www.immuno-bg.org.
Редовен член е на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества.
Има персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.
Редовен член на Български лекарски съюз (БЛС). Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943.
Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания и над 50 цитирания.

Има пет признати патента в областта на имунологията на туморите.
През 2012 г., на ръководен от него екип от български учени, е признат световен приоритет с патент за “Биологично активен комплекс” (БАК) разработен на нов принцип и комплексна формула. В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми. В патентованата формула са заложени няколко механизми за деблокиране на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора. Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства е заявка за универсална ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.
Има признат патент с приоритет на нов принцип за извършване на Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген (СЕА). Разработеният от авторския екип и патентован принцип би позволил създаването на техническо устройство, което е съвместимо с апаратите за хемодиализа и други, и служи за отстраняване от кръвта на молекулата на СЕА.
УСЛУГИ:

Консултация с хабилитиран специалист по клинична имунология при т.н. имуноасоциирани заболявания, съпроводени с патологично променен при автоимунни заболявания или неефективен имунен отговор, имунни дефицитни състояния при злокачествени и други патологии (без СПИН).

ПРИНОСИ:

Приноси за първи път в света
В областта на имунологията на туморите:
1. За първи път доказва един от механизмите за блокиране на противотуморния Т-клетъчен имунитет свързан с инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген (СЕА) върху (CD2) Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е приоритет в Националното патентно ведомство от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. научният факт е потвърден от австралийски и италиански имунолози и други световноизвестни имена в имунологията на рака.

2. За първи път доказва друг възможен механизъм за блокиране на противотуморния имунитет. Доказва, че молекулата на карциноембрионалния антиген (СЕА) е ключова молекула в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация и има пряко или косвено отношение към развитието на тромбоемболизма при раково болните. През 2006 г. публикува на 2-та Конференция по имунотерапия на рака с международно участие в БАН оригинална “Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.

3. Установява  за първи път един от механизмите на блокиране противотуморния имунитет. Регистрирано  в Националното патентно ведомство 1983 с заявление за издаване на Диплом за откритие “Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология” Рег. №60990.Това явление съвпада с посоката на получените резултати от американски, израелски и германски имунолози публикувани на 2-та Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг, Будапеща, Унгария 2011 г.

4. За първи път установява при пациенти с злокачествени заболявания явлението на моноцитно-тромбоцитни агрегати и връзката им с активността на болестния процес. Това явление установява, че е статистически значимо при онко болни с различна локализация на болестния процес. Описва и публикува този научен факт през 1985  -1986 г. Повече подробности в сайта www.immuno-bg.org (Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване).

5. През 80-те г. на ХХ-ти век разработва оригинален клетъчен имунологичен комплекс за ранна диагностика на болестен процес в миокарда признат за изобретение  приложен за профилактика на  летци , кандидати за космонавти и при други рискови професии. Получава “Златен медал” от международно изложение за интелектуална собственост.

Понастоящем работи върху клинично апробиране и внедряване на иновативен апаратурен  модел за намаляване страничните ефекти от химиотерапията и противопоказания, възникнали след химиотерапия.

Полезна информация:

Лактоферинът. Доц. Д-р Манев и съавтори през 90-те години на ХХ век за първи път в света доказват ролята на молекулата на латоферина от майчина коластра върху фагоцитозата, която е първото стъпало от имунната защита.За това е получил персонална покана за членство в Ню Йорската академия на науките. / Manev V.А.Maneva L.Sirakov Effect of lactoferrin on fagocytic activity of фагоцитозата polymorphonuclear cells isolsted from blood of patients with autoimmune diseases and Staphylococcus aureus allergy Adv. Exp. Med.Biol ., 1998 ,443,321-330 /.Молекулата на лактоферина – мощен адаптоген за повишаване на имунната защита13.10.2008, zdrave.net Как може да се постигне оптималeн имунен отговор при използване на бактериални или противовирусни ваксини, включително противогрипни, срещу папилома вирус и други?Може ли да се намали теоритичният риск от евентуални странични ефекти при ваксинациите? Как може да се получи необходимата ефективност от ваксините при имунокомпрометирани пациенти? /най-често след проведена лъче- или химиотерапия при пациенти със злокачествени заболявания, СПИН и др./
Тези въпроси намират позитивен отговор наскоро чрез патентована разработка в САЩ: „Лактоферинът – адювант на ваксините” с регистриран Патент №US 2007 /0259007 А1 – Marian L.Kruzel,Jeffrey K Actor: Lactoferrin: an adjuvant for vaccines.

Лактоферинът се съдържа в неутрофилните левкоцити, кравето мляко, човешката кърма, спермата и други телесни течности и тъкани.Като свързва желязото в средата в която се намира той лишава бактерии, вируси, гъбички, паразити или злокачествените клетки от желязо, което е жизнено необходимо за развитието им и така спира развитието и на раковите клетки. Механизмът на постигане на оптимален полезен ефект от ваксинаците е чрез вкючването на лактоферин във ваксините или ако те не го съдържат се внася в организма отвън. Така лактоферинът успешно стимулира имунокомпетентните клетки Т и В лимфоцитите срещу вирулентни патогени, антигени при рак и различни алергени. Авторите доказват използването на лактоферина като усилвател /аджувант/ на ефекта на ваксините както при производството на ваксини, така и в профилактиката и терапията на бактериални, вирусни, гъбични, паразитни, злокачествени и други заболявания.Учени от Шведския университет департамент по вирусология /Mistry N., Drobni P., et al. 2007/ доказаха, че лактоферинът има антипапилома вирус ефект. Този факт дава възможност да се използва лактоферина и в профилактиката на рака на шийката на матката и особено при съчетавене и едновременно приложение с ваксина срещу папилома вирусите. Японски учени /Ishii K, N.Takamura et al. 2003/ доказаха категоричен ефект на лактоферина при хронични хепатити предизвикани от хепатит С вирус при пер орално приложение на лактоферина в продължение на 12 месеца.: Marchetti M, E.Tribala, F.SWuperti, M Johansson 2004 доказаха инхибиращия ефект на лактоферина срещу херпес симплекс вирусите. Патент, издаден от патентното ведомство на Европа през 2006г., доказва възможността за потенциране ефективността и на противотуморните ваксини при едновременното им приложение с лактоферин.Полезна информация: Лактофиринът се внася и у нас повече информация може да се намери в сайта www.immuno-bg.org. линк „Онлайн консултация с клиничен имунолог http://consult.clinical-immunology.com .

Заявка в аптеки:гр.София,жк.Младост-1 бул.Ерусалим бл.12 А Аптека „ВЕРДЕ„ тел.02/9743545 и Аптека „Д-р Аугуст Волф„ гр.София жк.Стрелбище ул.”Костенски водопад” тел.02/958 22 60 /до входа на Южния парк.

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Влади Василев Манев – Имунолог гр. София
Адрес: МЦ ЛЕЙЗЪР МЕД, гр. София, ул. БачоКиро 28
Тел.: 0889 902 059
Е-mail: