ITS | Здравен портал

Доц. д-р Веселина Ценова д. м. – Специалист по хистология

Доц. д-р Веселина Ценова д. м. е специалист по хистология, цитология и патология.

Кратка биографична справка за доц. д-р Веселина Ценова-Съйнова д.м.:
 • Родена 1949 в София
 • През  1975 завършва  медицина в ВМИ – София
 • Придобива през 1979 година специалност по патологична анатомия
 • В периода 1980 до 1983 е аспирант и редовен аспирант при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
 • През 1988 след конкурс става Старши асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
 • През 1992 след втори конкурс е Главен асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
 • От 2004 е Главен административен асистент в  ДУБ „Царица Йоанна“, началник на Отделението по патологична анатомия на база в УМБАЛ “ Царица Йоанна “
 • След 2005 е редовен доцент по Обща и клинична патология и цитопатология към Катидрата по обща и клинична патология на МФ към МУ – София
 • През 2012 г. е лекар-патолог в IV-та МБАЛ – София
 • От август 2012 т. е Ръководител на Клиника „Клинична патология”  в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – София
 • От август 2014 ръководител отделение Клинична патология в УМБАЛ Св. Екатерина.

Постижения
Основател на специализирана лаборатория за хистологична и имунологична обработка на пункционни бъбречни биопсии към Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ”.
Имуно-хистохимични проучвания на MALT (Лигавично свързана имунокомпетентна тъкан) в Гастроентерологичната и УНГ- патологията
Проучване на HPV в Гастроентерологичната, УНГ- и АГ-патологията
Изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията
Проучване на тумор-супресорни гени при онкологично болни, съвместно с колектив от Катедрата по Генетика при МУ-София
Изследване на нови диагностични методи, съвместно със сътрудници на Института по биомеханика и ИОМТ – БАН, използвайки физични методи на амплитудна и фазова модулация на лазерната светлина за визуализиране и количествена оценка на маркирани тъканни обекти на субклетъчно ниво
Изготвяне на първични съдебно-медицински експертизи, ревизия на първични СМЕ (Съдебно медицински експертизи) по писмени и хистологични данни в допълнителни разширени СМЕ
Преподавателска дейност

Обучение на студенти, следдипломна квалификация на специализанти и научен ръководител на докторанти във ВМИ по пътя на кариерата ми – от асистент до доцент.

Семинари и участия
Над 82 научни публикации в наши и чужди списания;
Учебник по Обща патология с 2 издания
Формиращ коефициент и рейтинг на медицинските списания и журнали, в които са публикувани научните ми трудове (Impact Factor) равен на 6.73
Въвеждане на съвременни компютърни методи при диагностика, съхранение и предаване на информацията в патологичната дейност към МОНМ
Участие в три научни проекта, финансирани от Национален фонд за Научни изследвания към МОН
Участие в мултидисциплинарни научни проекти и научни тематики, разработвани в Катедри и Клиники от МА, МУ – София, Секции и лаборатории на БАН (Катедрата по генетика – МУ-София, Клиника по гастроентерология и хранене и УНГ-Институт – ИСУЛ на МУ-София; Институт по морфология, Институт по биомеханика, ЦЛОЗОИ при БАН).
Научен консултант на докторанти, специализанти и тематични проучвания в катедри, Клиники, Институти, Секции и Лаборатории към Медицински университет – София и БАН.
Разработките са отразени в научни доклади и научни публикации, в наши и чужди списания.

Членство и организации
Член на Експертната комисия, изготвила Предизборната програмата за наука и висше образование на ПП ГЕРБ, под ръководството на г-жа Йорданка Фандъкова
Член на Експертната комисия по медицина към Столична Община
Съдебно-медицински експерт по патологична анатомия (Списък на Съдебните експерти към СГС)
Участие (над 38 години) в Катедрени съвети и семинари
Дългогодишно участие като преподавател в курсове по СДК
Председател на Онкологичните комитети на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ , МБАЛ “Доверие” и т.н.

Клиничен опит
Изготвяне и диагностициране на цитонамазки
Изготвяне и диагностициране на интраоперативни, замразени, биопсични материали (гефрири)
Използване на рутинни методи за биопсична обработка и диагностика и експериментално-научни проучвания.
Специални оцветявания за хистохимична и имуноморфологична диагностика и експериментално-научни проучвания
Специфична за патологоанатомичната дейност техника (Светлинен, Имунофлуоресцентен и Електронен микроскопи; Замразяващ микротом, обикновен микротом и др.)
Клиничният опит и моят над 30-годишен стаж като патолог със съвременните методи на изследване, които ползвам, ми дават възможност да извършвам Собствени диагностични и експериментални методики и всякакъв вид диагностична дейност в областта на патологичната анатомия.
Диагностика на рутинно обработен биопсичен материал и прилагане на съответната хисто-химия при необходимост от всички органи.
Диагностика на ендоскопски и щипкови биопсии.
Самостоятелно изготвяне и диагностициране на интраоперативни /гефрирни/ материали.
Самостоятелно изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията.
Самостоятелно изготвяне, отчитане и диагностициране на имунохистохимични препарати.
Използване на амплитудна модулация на лазерната светлина за визуализиране и прецизно количествено отчитане на имуноморфологично обработени тъканни обекти.
Използване на фазова модулация на лазерната светлина за прецизна количествена диагностика на предварително маркирани тъканни обекти.

Научни разработки
В областта на гастроентерохепатологията

Ролята чревноасоциираната лимфна тъкан в патогенезата на заболяванията на стомашночревния тракт

Приноси от теоретичен характер

Установява се, че интрацелуларнта J-верига има определена роля в В-клетъчната диференциация при осъществяване на хуморалния имунитет и се потвърждава онтогенетичната връзка между ИгА- и ИгГ-секретиращите клетки /СК/, в резултат на което при тежки патологични промени се включва втората защитна линия на местната имунна система. / трудове: 1, 2, 4, 6/
Доказва се определена зависимост между активирането на имуноглобулин СК и морфологичните промени от една страна и увеличаването на интраепителиалните лимфоцити от друга, което говори за взаимната връзка между двата типа имунен отговор, особено изразен при случаите с тежко протичане на глутеновата ентеропатия /ГЕ/. / 1-6, 42, 56/.
Определянето на Т-клетъчните субпопулации установява обратна зависимост между Т-хелперните и Т-супресорните лимфоцити. Т-хелперните клетки са повече при клинично по-леките форми с относително по-малко имуноглобулин СК, което доказва участието им в активирането на В-клетките и последващото стимулиране на Т-супресорната субпопулация при осъществяване на клетъчния имунен отговор. Супресорно-цитотоксичните Т-лимфоцити преобладават при тежките случаи с ГЕ и вероятно имат определена роля в развитието на вилозната атрофия. / 1-6, 56,57,60/
Важен принос от теоретичен характер е и установяването на зависимост между активността на макрофагите и броя и диференциацията на В- и Т-клетките, което потвърждава активната участие на макрофага в имунния отговор. / 1.І.1., /
Установява се, че появата на сегментоядрени левкоцити в ламина проприя най-често е резултат от активиране и повишаване на вирулентността на бактериалното присъствие и е белег за обостряне на на патологичния процес. / 1,4/
Увеличените по брой ИгА-СК при високо бактериално число показват закономерна тенденция за пролиферация до върховите зони на относително леко променения вилозен апарат, което доказва участието им в патогенезата на хроничния неспецифичен ентерит /ХНЕ/. / 1.І.1., 3.І.3, 4.І.4, 53.VІ.14/
Приноси с приложен характер

При определен брой случаи с хронични ентеропатии, затрудняващи точната клинична диагноза се установява необходимостта от подробно имунохистохимично изследване, което е в състояние да подпомогне клинициста в тази насока. / 1.- 6,45, 46 /
Доказва се, че при хроничните ентеропатии морфологичните промени настъпват по-късно, като последица от изменението на чревноасоциираната лимфна тъкан и не отразяват прецизно тежестта на патологичния процес от клинична гледна точка. / 1, 2, 45, 46./
Установява се достоверна закономерност между количествените промени на имуноглобулин-СК на чревноасоциираната лимфна тъкан и тежестта на клиничната изява на потологичния процес. / от 1.І.1. до 6.І.6., 45.VІ.6 и 46.VІ.7/
Като достоверен диференциално диагностичен критерий могат да се приемат значително високите средни стойности предимно на ИгА-СК, съчетани с повишаване на ИгГ-СК при ГЕ, за разлика от умерено повишените стойности предимно на ИгА-СК при ХНЕ. /от 1.1.1. до 6.І.6, 45.VІ.6, 46.VІ.7/.
Ролята на Helicobacter pylori /НР/ в патогенезата на стомашночревната патология.

Приноси с приложен характер:

За първи път в България се прилага диагностицирането на НР и се прави ретроспективно проучване на 101 болни с хронични патологични процеси в стомаха и дуоденума с което се доказва пропорционална зависимост между тежестта на хеликобактерната инфекция, тежестта на възпалителния процес и степента на атрофия на антралната лигавица ./17.ІV.1.6., 18.ІV.1.7/
Установява се известна сезонност в разпространението на хеликобактерната инфекция, с коет се обяснява и сезонността в обострянето на патологичния процес при хроничните гастродуоденити и язвената болест. / 17.ІV.1.6., 18.VІ.1.7./
НР-инфекцията при болни с дуоденална язва не влияе върху по-ниското хистаминово съдържание в стомашната лигавица на болни с дуоденална язва, а вероятно е резултат от засилена хормонална и вагусова стимулация на хистоминово освобождаване. /35.V.3, 51.VІ.12/.
Установяване на неблагоприятното влияние на напредналата атрофия на стомашната лигавица, съчетана с пернициозна анемия върху НР-инфекциата .При всички изследвани случаи /29 пациента/ се наблюдава пернициозна анемия, лигавична атрофия, комбинирана в 14 /48%/ случая с интестиналнаметаплазия, намалена муцинозна секреция и оскъдно наличие на НР./ 37.V.5./
Други диагностични приноси от областта на гастроентерологията

Доказва се, че при еднакво тежки морфологични промени на деца с ХНЕ и деца ГЕ, при първите нивото на цинка и медта в кръвната плазма е по-високо./9.ІІІ.2/
В областта на патологията на глава и шия

Приноси с научно-теоретичен характер

Имунорегулативната роля на ИгА1 и ИгА2 синтезирани в небните, назофарингеалните и езичните тонзили в протичането на хроничните патологични процеси и участието предимно на ИгА1 в патогенезата на ИгА-глумерулонефрита. Доказва се, че имуноглобулиновата секреция се активира във всички тонзиларни структури и доминирането на ИгА1 секрецията./ 38.V.6./
Установява се по-изразената имунна реактивност в назофарингеалната тонзила в сравнение с небната.
Намират се Иг-позитивни клетки в многослойния плосък епител на небните тонзили, а не само в междуклетъчното пространство, както съобщават други автори. Тази находка, подсказва за евентуално наличие на имунокомпетентни клетки и сред многослойния плосък епител и изисква задълбочаване на проучванията в тази насока. / 12,14/
Установява се определена зависимост между субепителните колагенови отлагания и понижената имунна активност, каквато ние не сме забелязали в публикуваната до сега литература. / 12,14/
Установява се определено съчетание на хиперпластично-възпалителни промени в ларингеалната лигавица в съседство с карциномните огнища, които могат да се използват като диагностични критерии при щипковите биопсии от ларинкса /23.ІV.2.2./
Създаване на диагностичен панел и участие в класификационното оформяна на проследяваните групи онкологично болни. / 7. ІІ. 1./
Приноси с приложно-диагностичен характер

В резултат на пълен анализ на всички тумори на ларинкса и прецизиране на най-често срещаните и най-рядко срещаните тумори се оформят критерии, улесняващи патолога в туморната диагностика на ларинкса./23. ІV. 2.2., 26. ІV. 2.7., 29 и 31. ІV. 2.2. /
Морфологичното проучване на туморите на носа и около носните кухини за общ период от 8 години дава представа за най-проблемните тумори и обогатява диагностичния опит на патолозите. / 24.ІV. 2.3., 26 , 30 и 33.ІV.2.8./
Проучването на туморите на слюнчените жлези за период общо от 8 години, дава възможност да се прецизират критериите при диагностика на по-трудните и рядко срещани тумори. Доказват се и някои пролиферативни паренхимни промени при радиотерапията в след оперативния период на онкологично болните./25.ІV2.4., 28.ІV.2.6./
Обсъждат се туморите и тумороподобните лезии на шията, като се прави пълно описание на морфологичните особености на патологичните процеси в тази област, с което се подпомага патологичната диагностика./31/.
Описанието на трудните и рядко срещани тумори на ЦНС обогатяват познанията в тази област и допринасят за по-точното им диагностициране. / 32/
Научно методологични приноси

За първи път в света се прилага физическият метод на амплитудна модулация на лазерната светлина за визуализиране и точно количествено отчитане на имунохистохимично обработени тъкани. / 47,48/
За първи път в света се експериментира въвеждането на още по-прецизния метод на фазова модулация на лазерната светлина за точна количествена оценка на предварително маркирани тъканни обекти съвместно с група научни сътрудници от ЦЛЗОИ – БАН / 47, 48/
Цитати

“Гастроентерология в детската възраст”, ІІ издания, под редакцията на Г.Панчев и А.Радивенска, Мед. и физк., София 1988, стр. 228
“Язвена болест – клинико-генетичен, генетико-математичен и мултифакторен анализ” Докторска дисертация на Иван Станчев, 1994
“Helicobacter pylori при възпалителни заболявания на стомаха и дванадесетопръстника и язвена болест” Зоя Спасова, Кандидатска дисертация, 1992, стр. 49.
“Съвременни схващания за ролята на хеликобактерната инфекция в етиологията, морфогенезата и клиниката при стомашните язви и гастрити”, К.Тодорова, Гр.Велев, Съвр. мед., ХІІІ, 6/92 стр. 17.
“Върху някои епидемиологични, патогенетични и експериментални проучвания на язвена болест при младежи в призивна възраст”, Димитър Таков, кандидатска дисертация, 1992, София
“Лечение на язвената болест с милиметрови магнитни вълни”. М. Стамболийска, Кандидатска дисертация, 1998, Варна.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Веселина Ценова д. м. – Специалист по хистология
Адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле 6
Тел.: 0889987873
Е-mail:
Web site: http://www.doctsenova.com

error: Alert: Content is protected !!