ITS | Здравен портал

Доц. Д-р Александър Александров – Съдебна медицина гр. София

Доц. Д-р Александър Александров практикува в Клиника/Кадедра по съдебна медицина и деонтология -УМБАЛ “Александровска”-ЕАД – Медицински университет – София.
Завършил е Университет по медицина, стоматология и фармация, Факултет по медицина, гр. Крайова, Румъния.
Следдипломна квалификация:
– придобита специалност “Съдебна медицина” – 01.06.2005г.;
– специализирани курсове по съдебна медицина с насоки: Съдебномедицинска идентификация на личността; ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства;  Съдебномедицинска токсикология; Съдебномедицинска биотрасология;
– защитена дисертация на тема „Съдебномедицинско проучване при починали с данни за употреба на наркотични вещества” – 2010 г. за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.
Членство в академии и организации:
1. Български лекарски съюз – от 2000г.
2. Balkan academy of forensic sciences – от 2004г.
3. Асоциация на тъканните банки в България – от 2005г.
4. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – от 2006г.
5. European association of tissue banks – от 2007г.
6. Българско дружество по патология – 2013г.
7. Българско анатомично дружество – 2013г.
Професионални направления на работа и дейност:
– съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случай на отравяния с упойващи и наркотични вещества;
– съдебномедицинска травматология – изследване на трупове при насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи);
– съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт;
– съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност, изследване на костни останки;
– съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси, полови престъпления;
– съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства;
– био-трасологични съдебномедицински експертизи;
– съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и съдебни производства;
– оглед на местопроизшествие;
– координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани, Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ- УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 2004-2009г.
Научна дейност:
– практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти;
– лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология;
– лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие;
– научен ръководител на две специализации по „Съдебна медицина” от 2011 г.;
– научен консултант на три дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор” с научно направление в съдебномедицинска токсикология от 2012 г.;
– научен секретар на Българско дружество по съдебна медицина и деонтология.
– лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина в основно направление “съдебномедицинска токсикология” и “съдебномедицинска травматология”;
– Научен ръководител на един специализант по съдебна медицина и на пет специализанти по обща и клиничка патология;
– Научен секретар на Българско дружесво по съдебна медицина – от 2006г.
Автор и съавтор на общо 91 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ импак-фактор –  19,051 от публикациите и над 9,000 от цитирания, участвал в общо 34 научни конгреса и конференции в България и чужбина и три научни проекта.
1. ЕЖЕГОДНА ОЦЕНКА НА СМЪРТНОСТТА ПРИ НАРКОЗАВИСИМИ ЛИЦА – съвместно с Национален Фокусен център за наркотици и наркомании. Член на работната група с редовни срещи на различни тематики за по-ефективен мониторинг върху лицата починали от употреба на наркотични вещества по програма „Национална стратегия за борба с наркотиците” с във връзка с „Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците”.
2. СРАВНИТЕЛНО МАКРОСКОПСКО И СТ-АНГИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАЦИИТЕ НА ВИЛИЗИЕВИЯТ КРЪГ, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МОЗЪЧНАТА ПРОТЕКЦИЯ В АОРТНАТА ХИРУРГИЯ – финансиран по програма Гранд 2011г. От МУ-София, договор № 19/26.07.2011г. – проект 20
3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД ЖИВИ ЛИЦА В КАТЕДРА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ С ТРАВМИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров, дм. и водещ студент – д-р Ива Димчева.
Доц. Александров извършва прегледи на лица във връзка с битови и криминални физически посегателства върху личността (травми вследствие нанесен побой, ПТП, ухапване от животни, изнасилване и др.)с издаване на удостоверяващ документ, за нуждите на правораздаването:
1. установяване на травматични телесни увреждания, определяне на тяхната механогенеза и давност на получаване;
2. определяне на медико-биологична характеристика на телесните повреди, съгласно Наказателния кодекс на Р. България;
3. установяване на полово състояние (девственост);
4. прегледи при полови престъпления:
    а) блудство;
    б) изнасилване;
    в) хомосексуализъм със вземане на необходимите материали за допълнителни изследване – веществени доказателства.
5. съдебномедицински прегледи по разпореждане (постановление/определение) на  органите на досъдебното и съдебното производство за определяне на съответен морфологичен субстрат и медико-биологичен квалифициращ признак, давност и механизъм на получаване на уврежданията и др.
6. заснемане и изготвяне на фото-албум на установените травматични увреждания, съгласно изискванията на съдебната фотография.
7. Консултации във връзка със съдебномедицински казуси;
8. Консултации на родители, при съмнение за ползване на дрога или други упойващи вещества от децата им.

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Александър Александров – Съдебна медицина гр. София
Адрес: гр. София, ул. Здраве 2, ет. 2, каб. 24
Тел.: 0888000690
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!