доц. Бранимир Големанов – гастроентеролог гр. София

Published by burn on

Образование:

1987 – Медицински университет – София, специалност „медицина”

Специализации:

 • 1999 г. – специалност „Вътрешни болести”
 • 2002 г . – специалност „ Гастроентерология ”
 • 2009 г. – магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
 • 2001 г. – курс по гастроентерология, Холандия, Холандско дружество по гастроентерология

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет , София

Професионално развитие :

 • 1994 г. – ординатор, ехографски кабинет, рентгеново отделение, V -та МБАЛ – София
 • 2008 г. – ординатор, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”
 • 2007 г. – образователна и научна степен „доктор”
 • 2008 г. – асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София
 • 2009 г.– гл. асистент, гл. адм. асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София

Професионални квалификации:

 • Абдоминална ехография, Доплер ехография
 • Лапароскопска, интраоперативна ехография
 • Ехоендоскопска ехография
 • Контрастно-усилена ехография
 • Интервенционални процедури под УЗ контрол

Членство:

 • Бивш дългогодишен касиер на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
 • Член на Експертния съвет (ръководния орган) на БАУМ
 • Член на Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията ( EFSUMB )
 • Член на р едакционния съвет на сп . „Диагностичен и терапевтичен ултразвук”, издавано от Българската а социация по у лтразвук в м едицината (БАУМ)
 • Член на Българск ото дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Участие в научни форуми и публикации:

 • Над 50 публикации в регионални и международни специализирани списания
 • Над 8 0 участия и презентации в регионални и международни срещи, конференции и конгреси

Език:

 • Английски писмено и говоримо

КОНТАКТИ

доц. Бранимир Големанов – гастроентеролог гр. София
Адрес: София, ул. Бяло море 8 - УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - Клиника по гастроентерология
Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 79-81 - МДЦ Дженерали - Закрила