Български Зъболекарски съюз – Районна колегия Варна

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози/ на 19.12.1998г. бе свикано първото общо събрание на стоматолозите от регион – Варна. На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за Учредителния конгрес на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /, който се състоя на 21.01.1999г. в София. ССБ е първоприемник на съществуващият дотогава БСС / Български стоматологичен съюз /.

Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии /РК/, които обхващат стоматолозите от тях.

РК – Варна е третата по големина колегия в България. Седалището на колегията е на ул. “Александър Дякович” № 45 офис 20-град Варна.

Съгласно Устава ежегодно се провеждат годишни събрания, на които се разискват проблемите на лекарите по дентална медицина и състоянието на здравното осигуряване с дентална помощ на населението.

ССБ / ново име БЗС / – Варна е в непрекъсната връзка с РЗОК – Варна, за осигуряване ефективно дентално обслужване на здравноосигурените лица.

ССБ / БЗС / – Варна  работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.

 

Структура

Законът и Уставът на БЗС учредяват и конституират следните органи на Съюза:

Ръководни органи:
Конгресът се състои от представители на районните им колегии, които се избират от техните общи събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 25 члена на БЗС.

Управителен съвет.
Съгласно закона, той се ръководи от председател, главен секретар и зам. председатели. Уставът на БЗС регламентира териториално представителство в Управителния съвет (УС) чрез включването в него на представители от всички 28 районни колегии на БЗС. Уставът въвежда ресорен принцип в централното ръководство на УС, като създава 7 постоянни работни комисии:

  • Комисия по дентална практика и професионална защита (КДППЗ).
  • Комисия за изработване и подписване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване ( КРД).
  • Комисия по нормативните актове (КНА).
  • Комисия по регистрацията и членството (КРЧ).
  • Комисия по квалификация и акредитация (ККА).
  • Комисия по информацията (КИ).
  • Комисия по денталните и потребителските продукти (КДПП).

Председателите на тези комисии се избират от Конгреса и са зам.-председатели на БЗС.
Уставът предвижда възможността за създаване при необходимост на временни работни комисии. Такава комисия, създадена с решение на Конгреса на БЗС, е Експертната комисия по проблемите на денталната помощ и договарянето с НЗОК. С решения на УС се създават и други временни комисии по конкретни проблеми.

Контролни органи:
Комисията по професионална етика контролира морално-етичните и деонтологичните аспекти на упражняването на денталната професия.
Контролната комисия следи за законосъобразността и уставосъобразността на решенията на Управителния съвет и тяхното изпълнение.

БЗС включва 28 районни колегии, които са самостоятелни юридически лица със собствени устави. Тяхното ръководство възпроизвежда на регионално ниво същите ръководни органи (Общо събрание, Управителен съвет) и контролни органи (Комисия по професионална етика, Контролна комисия).

КОНТАКТИ

Български Зъболекарски съюз – Районна колегия Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Александър Дякович 45 офис 20
Тел.: 052/ 601055; 0879 067 867
Е-mail:
Web site: http://www.bzsrkvarna.com