“АЛБИКОНСУЛТ” – Служба по Трудова Медицина – гр. София

Published by burn on

Службата по трудова медицина е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.

Службата по трудова медицина “Албиконсулт” ЕООД, има пререгистрация в Министерството на здравеопазването под номер 128-1/23.04.2008г.

Като работодател, вие сте длъжен да осигурите здравословни и безопасни условия на труд на своите подчинени, независимо от големината и спецификата на провежданата от вас дейност.
За да можете да се фокусирате върху управлението и развитието на вашия бизнес, ние от Службата по трудова медицина към „АЛБИКОНСУЛТ” ООД, имаме готовност да поемем организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Екип

Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Услуги

Оценка на риска
Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки.

Измервания факторите на работната среда

Организира и извършва измервания от акредитиран орган за контрол на следните параметри:

1. Фактори на работната среда:
– микроклимат;
– експозиция на звуково налягане – шум;
– осветление.

2. Електробезопасност:
– преходното съпротивление на заземителната и мълниезащитна инсталация;
– импеданса Zs на контура “фаза – защитен проводник”.
– защитни прекъсвачи.
– изолация на кобели до 1000V.

3.Вентилация

Обучение на КУТ/ГУТ
Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите Комитет по условия на труд (КУТ). Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите Група по условия на труд (ГУТ).

Изготвяне на правила за безопасна работа
Предлагаме изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания.

Обучения за квалифицирани групи по ел. безопасност
Фирмата извършва обучение по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, за придобиване на квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането, съгласно изискванияа на този правилник.

Трудово-правни консултации
Трудово-правните консултации се дават и на работника и на работодателя.

Изготвяне на здравни досиета
Изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние работници и служители съгласно изискванията на чл.11,ал.10 от Наредба 3.

Анализ на здравословното състояние на персонала
Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност/болнични листа/ и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

Попълване на декларация по чл. 15
Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Профилактични медицински прегледи

Службата за трудова медицина въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични медицински прегледи, вида на мед. специалисти, които ги извършват, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.

КОНТАКТИ

Град: София
Адрес: Бул.Ген.Тотлебен 34
Телефон: 0888 72 49 06; 0898 21 79 74
e-mail: albiconsult@abv.bg